ב"ה יום חמישי, ט"ו שבט תשפ"א | 28.01.21
שער המאמר החדש לצד כתבי היד
שער המאמר החדש לצד כתבי היד
תגלית חדשה לחג הפסח: מאמר חדש מכ"ק אדמו"ר האמצעי

כמעט 200 שנה אחרי שנאמר בחג הפסח תקפ"ה, מאמר ארוך ויסודי מכ"ק אדמו"ר האמצעי רואה אור ע"י מערכת 'אוצר החסידים' וקה"ת ● שטורעם מגיש בפרסום ראשון את עמודי המאמר הראשונים ושניים מתוך כתבי היד המקוריים ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם

יותר ממאה ותשעים שנה אחרי שנאמר בחג הפסח תקפ"ה, ראה כעת את אור הדפוס מאמר ארוך ויסודי מכ"ק אדמו"ר האמצעי.

המאמר ד"ה מצה זו נמצא בכתב יד מעתיק בתוך כתבי היד שבספריית כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע השוהים לעת עתה בגלות רוסיה, וצילום ממנו נמצא בספריית אגו"ח.

אודות מאמר זה מצינו מכתב מיוחד שכתב כ"ק אדמו"ר הרש"ב לידידו החסיד הנודע ר' יעקב מרדכי בעזפאלאוו מפולטבה, בחורף דשנת תרל"ח (כשהרש"ב עצמו היה אברך צעיר בן 17 שנים בלבד), ובו מתחנן לפניו שישיג לו את המאמר הזה.

המאמר נערך ע"י הרב אלכסנדר זיסקינד פיקארסקי, חבר מערכת 'אוצר החסידים', אשר ידיו רב לו בההדרת כתבי רבותינו נשיאינו, ובמיוחד בההדרת מאמרי אדמו"ר האמצעי, ומלא וגדוש במראי מקומות וציונים כיד ה' הטובה עליו.

הכנת המאמר לדפוס והדפסתו התאפשרו הודות לתרומתו של הנגיד הרב דוד פישר, התומך רבות בהדפסת כתבי רבותינו נשיאינו ע"י הוצאת קה"ת.

במאמר מיוחד זה דן כ"ק אדמו"ר האמצעי באריכות גדולה כדרכו במהות ענין המצה שלפני ושאחרי חצות, העבודה דימי הפסח וספירת העומר, וההכנה למתן תורה והחידוש דמתן תורה.

בתוך הדברים נידונו שתי מדרגות באמונה, אמונה הדומה לתינוק המכיר את אביו בגלל שנולד ממנו, ואמונה נעלית יותר שממשיל לה את הכרת הבן באביו מחמת התלות של נשמתו בנשמת אביו. במאמר מבאר שהאמונה הנעלית יותר היא שהתגלתה לישראל במצרים בחצות, והיא הקיימת בלב איש ישראל מגדול שבגדולים עד קטן שבקטנים בשווה ממש.

בהמשך המאמר עוסק גם בביאור היסוד דדירה בתחתונים וזה שכל הגבוה יותר יורד למטה יותר, ומביא גם משל מכח הצמיחה שמגיע דווקא לאחר ריקבון הגרעין, ומאריך בזה כדרכו.

●●●

דוגמא קטנה מהביטויים שבמאמר זה:

"וכן אנו רואים באנשים פשוטים וטף ונשים מורגל שם שמים לאמר בשם אב או בשם אם כו', הנה העולם סוברים שזהו דבר חיצוני אבל באמת הוא מצד התקשרות עצמי שיש לכל נשמה בעצמותו ית' עד שבזה שוים כולם רק לפרקים הוא מתגלה".

"והנה העולם מתאוננים על עצמם אשר כל א' מתבונן בגדולת הבורא לפי ערכו ודעת בעת הכושר, ומתפעל בלבבו בתשוקה שהוא משתוקק מאד להתקרב אל אלקות.. ולמה אינו ניזוז כלל ממקומו, דהיינו שהוא בשלימות בכל מדותיו החומריות בתאוות וכבוד וממון, שאם אינו רוצה להטעות א"ע יודע ורואה האמת ואינו מחפה על עצמו כו' ורואה איך שהוא בשלימות ואינו ניתק וניזז להיות בבחי' אתכפיא אפי' כחוט השערה, וסוברים שההתבוננות הוא מוטעה ושקר הוא – אבל באמת אינו כן כו'".

"אך הנה אנו רואים שעיקר ההצלחה הוא דוקא אחר היאוש, שמתחלה נעשה כמה מונעים סבות ההצלחה אדרבה שעומד וקרוב להפסד עד שמתייאש, הנה אח"כ דוקא הוא שהנעשה ההצלחה". 

מהנהלת קה"ת נמסר ל'שטורעם' כי יחד עם הדפסת מאמר זה נדפסו לאחרונה מאמר חדש מכ"ק אדמו"ר הזקן ד"ה רוממות א-ל בגרונם וכן מאמר ד"ה רפאני ה' מכ"ק אדמו"ר הצמח צדק, מתוך כתבי יד שנתגלו לאחרונה, והמוסד ממשיך להדפיס כתבי חסידות של רבותינו נשיאינו כהוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע, כדי לחזק את ולהגביר את עסק החסידות בקרב אנ"ש והתמימים שיחיו, ובתוך כלל לומדי תורה, עדי קיום היעוד כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

י' בניסן תשע"ז