ב"ה ערב ש"ק, ד' אייר תשפ"א | 16.04.21
הרב שלום בער לוין
הרב שלום בער לוין צילום: איציק רויטמן
"מקווים שסוף-סוף יחזירו לנו את כל הספרים"

בהתוועדות שבת מברכים, עדכן הרב שלום דובער לוין, הספרן הראשי של ספריית אגודת חסידי חב"ד, על מצב ספרי רבותינו במוסקבה ● על סריקת אלפי הספרים, הקטלוג המדויק, ובאיזה ספרים לא הצליחו למצוא סימנים מובהקים?
מאת הרב שלום-בער לוין

בהתוועדות שבת מברכים, עדכן הרב שלום דובער לוין, הספרן הראשי של ספריית אגודת חסידי חב"ד, על מצב ספרי רבותינו במוסקבה:

כידוע, שאחרי שנים של השתדלות דיפלומטית שקטה, שלא הניבו פירות, פנינו לבית המשפט ברוסיא נגד הספריה, בעידודו של הרבי. בעזהי"ת ניצחנו במשפט, אבל גם זה לא הביא תוצאות.

כעבור כמה שנים, אחרי שמיצינו את כל האפשרויות, בלי תוצאות, פנינו לבית המשפט בוואשינגטון. המשפט נמשך כמה שנים, עד שבעזהי"ת נצחנו בו, ובית המשפט ציווה לספריה להחזיר לנו את כל הספרים וכתבי היד השייכים לנו. אבל גם זה לא הועיל. וגם כשבית המשפט הטיל קנסות כבדים על כל יום שאינם מחזירים את הספרים וכתבי היד, הם ממשיכים להתעלם מכל זה.

לערך לפני שנה הם התחיל להעביר את ספרי אוסף שניאורסאהן מבנין הספריה הלאומית במוסקבה אל בנין המוזיאון היהודי במוסקבה.

[גם כשהם במזיאון היהודי, מתנהל האוסף על ידי ספרני ומפקחי הספריה הלאומית, מבלי שיהי' רשות לאנשי חב"ד לקחת משם ספר ולהביאו לכאן].

אבל לערך באותה תקופה, התחילה הספריה לסרוק את כל הספרים האלה, ולהעלותם לאתר הספריה.

ימים אלו סיימו אנשי הספריה את סריקת והעלאת 4300 הספרים של אוסף שניאורסאהן לאתר הספריה שלהם.

והכוונה היא לכל אותם הספרים שהצלחנו לזהות על ידי סימנים מובהקים, לפני 15 שנים, ולהדביק על כל אחד מהם מדבקת "אוסף ליובאוויטש".

לפני 15 שנה הזמינה אותי הספריה לבוא למוסקבה, לעבוד יחד עם הספרנים שלהם, לעבור על הספרים ולזהות מתוכם ספרים אלה שעליהם סימנים מובהקים שהם מגיעים מאוסף ליובאוויטש,

עבדתי אתם כמה שבועות, ובסך הכל הצלחנו לזהות כ-4300 כרכים. שעליהם הדבקתי מדבקה האומרת "אוסף ליובאוויטש".

יש שם עוד כמה אלפי ספרים מאוסף ליובאוויטש, שאותם אפשר לזהות לפי הקטלוג המקורי שנעשה בליובאוויטש בשנת עדר"ת; אלא שהם לא הרשו לי להשתמש בקטלוג הזה, ולכן הם אישרו רק כ-4300 כרכים, שעליהם סימנים מובהקים שהם מגיעים מאוסף ליובאוויטש.

על 4300 כרכים האלה הם הרשו לי להדביק את מדבקת "אוסף ליובאוויטש". את הכרכים האלה הם העבירו למוזיאון היהודי. ואת הכרכים האלה הם סרקו והעלו לאתר הספריה שלהם.

במשך השנה האחרונה הורדתי והעתקתי את קובצי 4300 הכרכים האלה למחשבי הספריה. זאת היתה פרוצדורה מסובכת, אבל בעזהי"ת התגברנו עליה, והורדתי את כולם למחשבי הספריה.

אחר כך מסרתי אותם לספרני הספריה שלנו, שיקטלו את הספרים האלה.

הספרים בספריה שלנו ובקטלוג שלנו מחולקים ל-130 מדורים. ואת כל הספרים האלה רשמנו במדור "קלא". והיינו שכל הספרים האלה שייכים לספריה שלנו, ושמורים במדור מיוחד "קלא" שנמצא עדיין בגלות מוסקבה.

כיון שהקטלוג שלנו מופיע באתר הספריה לכן יכול כל אחד להכנס לקטלוג, ולבקש את רשימת הספרים במדור "קלא" (או לעשות חיפוש על המילים "מדור קלא" – בשורת ההערות של הכרטיס), ויקבל את רשימת כל הספרים של האוסף הזה.

ויתירה מזו, סריקת כל הספרים האלה נמצאים, כאמור, במחשבים של הספריה שלנו. ולכן נמצא בקטלוג שלנו, אצל כל כרטיס של הספרים האלה, קישור לסריקת של הספר כולו, שאותם יכול כל אחד לראות במחשב של הקוראים באולם הקריאה ובאולם התערוכות של הספריה.

לדוגמה: אחד הספרים שבאוסף הזה הוא סדור אדמו"ר הזקן דפוס שקלוב תקס"ג, שהוא יחיד בעולם, כלומר העותק היחיד בעולם של הסדור שנדפס על ידי אדמו"ר הזקן בעצמו.

את הכרטיס שלו בקטלוג שלנו אפשר לראות כאן, במדור "קלא"

ואת התצלום שלו אפשר לראות כאן

ובו אפשר לראות על הכריכה את המדבקה שהכנתי אז. ובדף המגן הקדמי אפשר לראות את הרישום בכתי"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע: "סידור אדמו"ר, כנראה דפוס שקלאוו"

וכך הוא גם בשאר הספרים של האוסף הזה.

גם שאר הספרים הרשומים בקטלוג ליובאוויטש, אשר לא הצלחנו למצוא בהם סימנים מובהקים, ואשר לכן לא הועברו למוזיאון היהודי ולא נסרקו. גם הם נרשמו בקטלוג של הספריה שלנו. ואותם רשמנו על פי הרישום שבקטלוג ליובאוויטש, שנמצא בידינו. והם מופיעים כולם במדור "קל".

התקוה חזקה שסוף סוף יאותו להחזיר לנו את כל הספרים, ואז לא יהי' צורך לסדר את הספרים ולקטלג אותם מחדש, כי הם כולם כבר רשומים בצורה מסודרת בקטלוג של הספריה הזאת, שאליה שייכים ספרים אלה.

ומסמך גאולת הספרים לגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו בקרוב ממש.

ל' בניסן תשע"ה