ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
חלק מהקהל הרב ושולחן הכבוד באירוע
חלק מהקהל הרב ושולחן הכבוד באירוע צילום: שטורעם.נט
במעמד חגיגי: השלמת כרך רביעי בסדרת "הרמב"ם השלם"

מעמד תורני רווי הוד, אותו פיארו גדולי התורה וחשובי הרבנים, נערך השבוע באולמי בית ישראל בירושלים, לציון הוצאתו לאור של הכרך הרביעי בסדרת "הרמב"ם השלם" ● דיווח מלא, תמונות
הרב שלום דובער הלוי וולפ

"הרמב"ם השלם" הינו פרוייקט תורני, כביר ומסועף, האמור להקיף ביסודיות רבה את כל ספרי הי"ד החזקה להרמב"ם.

הפרוייקט, שנמצא עתה בעיצומו, ואשר לא נעשה כמותו ובהיקפו בעולם התורה, אמור להימשך שנים רבות, בידיהם האמונות של חברי מכון "הרמב"ם השלם", אברכים מופלגים, ממיטב תלמידי החכמים ביהדות התורנית, וזאת במסגרת כולל "זכרון יהוסף – אהל מייטא", הנושא את שמו וזכרו של הגה"ח רבי יוסף גדליה רלב"ג ז"ל רבה של קרית יובל ואמו מרת מייטא ע"ה.

ביאור לשון הרמב"ם, הוא רק פרט אחד, קטן לכאורה, ממכלול העבודות הננקטות בפרוייקט. המשימות העיקריות של פרוייקט "הרמב"ם השלם", אשר זוכה לברכתם ולהסכמתם הנלהבת של גדולי ומאורי הדור זצוק"ל ויבלח"ט, הן: עיון וסיכום שיטות הראשונים בכל הלכה והלכה, תוך פירוט החולקים על הרמב"ם והמסכימים לדבריו; נתיביהם של רבותינו הראשונים בהבנת סוגיות הגמרא השייכות להלכה זו, ומתוך זה הבנת שיטת הרמב"ם ודיוק לשונו; ההלכה הפסוקה למעשה בספרי הפוסקים, החל מהטור והשולחן ערוך, שולחן ערוך הרב, משנה ברורה וגדולי הפוסקים שאחריהם, השקלא וטריא שיש בראשונים ובאחרונים בכל הלכה, כולל גם מגדולי ופוסקי זמננו ובהם הרבי מליובאויטש; חידוש חשוב ומרענן ננקט בפרוייקט הרמב"ם השלם: לאחר עבודת מחקר, מעמיקה וענפה, שובצו מראי המקומות והמקורות לכל דבריו הספירים של הרמב"ם, כדי להורות ללומדים, על אלו אדני-קודש ביסס הנשר הגדול את דבריו היצוקים בסלע במשנה תורה. חידוש זה כשלעצמו, מהווה תועלת עצומה למעיינים, שכן עד היום, טרם נעשתה עבודה מושלמת כזו; וכאמור, שילוב ביאור ופירוש בתוך לשון הרמב"ם עצמו (בסדר אותיות מיוחד), בכדי להקל על הלומד להבין את ההלכה לעומקה ועל בוריה.

על מלאכת בית ד', מנצח בתבונה וברוב השכל, הג"ר שלום דובער הלוי וולפא שליט"א ראש המכון והעורך הראשי. הרב וולפא, מדריך ומכוון, מנווט ומתווה את עבודתם התורנית והמחקרית של חבורת האברכים, חברי המכון, הפועל במסגרת כולל "זכרון יהוסף – אהל מייטא".

ביום ראשון השבוע, כ' בטבת, במלאת 810 שנים לפטירתו של הרמב"ם, התקיים בירושלים, כינוס תורתי, חגיגי ומכובד, לרגל השלמת הכרך הרביעי בסדרת הרמב"ם השלם, במעמד גדולי תורה ורבנים, ובהשתתפות מאות אוהבי תורה וידידי המכון, אשר הקור העז לא הרתיעם להתכנס לכבוד ההדרת תורתו של הרמב"ם.

פתח והנחה את המעמד בטוב טעם, הרב ינון הכהן רוט, שציין, שמגלגלין זכות ליום זכאי, יום ההילולא של הרמב"ם. הוא הזכיר את דבריו של הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, שהרמב"ם היה ראוי להיות גואל צדק, שהרי חיבר חיבורו על כל ההלכות, גם אלו שאינן נוהגות בזמן הזה אלא לימות המשיח, אלא מפני שדורו לא היה ראוי לכך, בא הראב"ד והשיג עליו. בהעלותו על נס את עבודתם הנפלאה של חברי המכון, בראשות הרב וולפא, שעשו אוזניים לתורת הרמב"ם, ושקלו וטרו בדבריהם של ראשונים ואחרונים, ופוסקי הדורות, הדנים בדבריו הנאמרים באמת, הוסיף וציין, כי בוודאי יש בכך משום זירוז הגאולה.

בשלב זה הוקרנה ע"ג מסך ענק, מצגת מפליאה ומרתקת שערך הרה"ג ר' יעקב סנגאווי שליט"א, המצביעה על 14 קווים מקבילים ומקשרים בין הרמב"ם לבין האדמו"ר הזקן מחב"ד בעל התניא ובעל השו"ע, וכפי שקיבלו את ביטויים גם בתורתו של כ"ק האדמו"ר הגה"ק מליובאוויטש.

הרה"ג רבי שמואל בקר שליט"א נשא דברי ברכה וחיזוק למכון, לעומד בראשו ולנושאים בעול קיומו, והטעים שכמה יאה ונאה שבראש המכון, ניצב הרב וולפא, שדווקא הוא שמרגיש את צערן של ישראל (בעבודתו למען שלימות הארץ, ובהקמתו את "מוזיאון גוש קטיף" בירושלים), הוא גם זה שיש לו את ההרגש בששים ריבוא האותיות שבתורה, שנמשלו לישראל.

כ"ק האדמו"ר מרוזלא שליט"א, "שכן טוב" של הרב וולפא בביתר עלית, הביע התפעלות מגודל המפעל והפעולה של מכון "רמב"ם השלם", ובוודאי שבכך פותחים את שערי הלימוד ברמב"ם לעוד ועוד יהודים מבקשי דבר ד' - זה הלכה.

הגה"ח רבי ישראל זושא הורביץ שליט"א רב הקהילות החסידים באלעד, אמר בדבריו ב"משא המרכזי", כי שלימות בתורה היא כשמחברים את האיכות ואת הכמות יחדיו, וזה מה שנעשה במכון "הרמב"ם השלם". המכון מביא לרוממות כבודו של הרמב"ם, להראות עד כמה כל מילה ומילה בתורתו, מדוייקת ומדוקדקת.

אורח הכבוד הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, הראשון לציון ואב"ד ירושלים, הזכיר בנאומו שנשמע בקשב, את יקר תפארת תקנתו של כ"ק האדמו"ר מליובאויטש, אשר העמיקה את תודעת הלימוד במשנה תורה להרמב"ם בקרב ציבורים נרחבים, וכחסיד נאמן בא הרב וולפא ונתן את העיון ואת העמקה ברמב"ם, ועשה אוזניים לתורתו: "חיבור הרמב"ם הוא חיבור שאין בידי בן-אנוש לעשות דוגמתו, ואין בו חסרות ויתירות" הדגיש.

הג"ר רבי יוסף צבי סגל שליט"א ראש כולל צמח צדק בעיר העתיקה, דיבר תחילה על סמיכות ההילולות של הרמב"ם ושל אדמו"ר הזקן בעל התניא, והזכיר בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל, שבשו"ע הרב, יש לדייק כמו ברמב"ם. מאורי החסידות הפליגו בקדושת תורתו של הרמב"ם והמגיד ממעזריטש התבטא שכל לימוד פרק ברמב"ם מוסיף קדושה.

הג"ר מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א רבו של כפר חב"ד הכריז בדבריו "מגלגלין זכות על ידי זכאי", הוא הרב שלום דוב וולפא. ושמא קא גרים, שהרי ידוע שהרבי הרש"ב זי"ע, היה הרמב"ם דתורת החסידות.

ראש המכון הגה"ח הרב שלום דובער הלוי וולפא שליט"א, שהשמיע פלפול תורני בביאור לשונו הזהב של הרמב"ם, הוא הודה לאברכי המכון, עמלי תורה מובחרים, שנחנו בחכמה כיצד לבאר הלכות שהיו מוקשות במשך דורות, ומקבלות כאן את הסברן המאיר. ראש המכון הודה לרבנית סימה רלב"ג תליט"א אשר הנציחה את המפעל הקדוש הזה לזכר בעלה, הגה"ח רבי יוסף גדליה רלב"ג ז"ל ואמו הרבנית מרת מייטא ז"ל. הרב וולפא העלה על נס את עזרתו הגדולה של הנגיד הרה"ח ר' שלום דובער שי' דריזין, שבזכותו מוענקים סטים של "הרמב"ם השלם" לישיבות וכוללים העוסקים בהלכות שבת, ולרבנים וראשי ישיבות.

הגאון רבי זלמן נחמיה גודלברג שליט"א אב"ד הישר והטוב לדיני ממונות, וחתנו של מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, נשא דברי ברכה קצרים בהם הביע את שמחתו לראות את החגיגה הגדולה בהופעת הכרך הרביעי של הרמב"ם השלם, באופן מושלם ומפואר.

הרב שלום פישמן שליט"א שדיבר בשם חברי המכון, הודה על האתגר התורני שהרב וולפא אינה לידם, ואשר לצורך כך הנחה אותם צעד אחר צעד בכל מלאכת עבודת ביאור הרמב"ם.

ברכת נעילה, השמיע הרה"ח ר' יעקב משה שפיצר שליט"א ראש קהל אמרי שפר ויו"ר מינהלת הר נוף שציין כי מחותנו הרב וולפא זוכה לבצע מה שכולם חשבו שהוא לא בר-ביצוע.

בשולחן הנשיאות נראו עוד: המשפיע הגה"ח רבי יוסף יצחק אופן, הגה"ח רבי יהודה לייב האלשטוק רב קהילת היכל פנחס בביתר עילית, הג"ר שמעון אליטוב חבר מועצת הרבנות הראשית, הג"ר אהרן שפירא אב"ד פרדס כץ, הרה"ח המשפיע ר' יחזקאל סופר, הרה"ח ר' נפתלי הכהן ראטה ועוד.

את הערב הנעימה תזמורת, בליווי בעל מנגן, ברפרטואר של שירים, ובהם לחניו של האדמו"ר הזקן בעל התניא. במקום התקיימה מכירה מוזלת של כרכי הרמב"ם השלם שי"ל עד עתה, והציבור הודה לרב מוטי מרקוביץ' שי' על סיועו לערב המרומם.

 

 

כ"ב בטבת תשע"ה