ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
הרבי והגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל
הרבי והגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל
הרבי כותב לגאון רבי אפרים גרינבלט זצ"ל

ביום שישי האחרון, ב' שבט, נפטר אחד מגדולי פוסקי ההלכה בדור האחרון - הגאון רבי אפרים גרינבלט, שהיה תלמידו המובהק ומקורבו של הגאון רבי משה פיינשטין זצ"ל. הוא כיהן כ-60 שנה רבה של ממפיס שבמדינת טנסי, ונודע כאחד מחשובי הפוסקים בארה"ב ● הרב אפרים גרינבלט התכתב עם הרבי במהלך כל השנים והיה מברר שאלות הלכתיות אצל הרבי
מערכת שטורעם

ביום שישי האחרון, ב' שבט, נפטר אחד מגדולי פוסקי ההלכה בדור האחרון - הגאון רבי אפרים גרינבלט, שהיה תלמידו המובהק ומקורבו של הגאון רבי משה פיינשטין זצ"ל. הוא כיהן כ-60 שנה רבה של ממפיס שבמדינת טנסי, ונודע כאחד מחשובי הפוסקים בארה"ב.

בקיאותו האדירה ניכרת בסדרת ספריו "רבבות אפרים" על השולחן-ערוך.

הרב אפרים גרינבלט התכתב עם הרבי במהלך כל השנים והיה מברר שאלות הלכתיות אצל הרבי.

לפנינו 2 מכתבים נדירים מהשו"ת מנחם משיב נפשי בהוצאת מכון באהלי צדיקים על ההתכתבות שלו עם הרבי. המכתבים שנמצאו ממש לפני ההדפסה נדפסו במדור הוספות של מנחם משיב נפשי.

במכתב הראשון, שאל  רבי אפרים גרינבלט את הרבי כיצד לנהוג בנוגע לתפילה בלחש אם יש רק שישה שלא התפללו עדיין, וכן איך לנהוג בקריאת "ויחל" בצומות אם לא כולם התענו.

ב"ה, ג' אדר, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב אפרים שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו שבט,

א) איך יש לנהוג בבית הכנסת בהנוגע לתפלה בלחש וחזרת הש"ץ, באם רק ששה לא התפללו עדיין.

נוהגים על פי מ"ש במגן אברהם די' ס"ט ס"ק ד' הובא לפסק הלכה בשולחן ערוך רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה – והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה - דמתפללין בלחש ואחר כך חזרת השליח צבור בקול רם,

ובמה שמציין לשערי תשובה סימן נ"ה ס"ק ט' שמעתיק דברי המגן אברהם וכותב עשרה במקום ששה, כנראה שטעות נפל בדפוסים הראשונים במקום וא"ו כתבו יו"ד, כיון שכמה וכמה מעתיקים דברי המגן אברהם וכולם כותבים ששה ומפרשים הטעם מפני שהוא רוב מנין.

ב) איך יש לנהוג בקריאת ויחל[א] בד' צומות: הנה מועתק להלן מהנדפס באחד הקונטרסים.

ובהזדמנות זו אעוררו על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים[ב], אשר שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שוים הם לכל נפש וסגולה לכמה וכמה ענינים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בקונטרס רשימות על מגילת איכה, לקוטי מנהגים, ושם:

קריאת ויחל - בד' צומות - אם יש בבית הכנסת אף רק ג' מתענים שו"ת הצמח צדק שער המילואים ס"ח, שקו"ט בשו"ת: חתם סופר אורח חיים סקנ"ז, מהר"מ שיק סרפ"ט, שדי חמד פאת השדה אס"ד ביהמ"צ ס"ב סק"ג. צפנת פענח ח"ב סל"א. מנחת יצחק סי' סה.

[א] ראה גם לעיל איגרות פח ורפא.


[ב] ראה גם לעיל איגרת תלג ובהנסמן שם.

ה' בשבט תשע"ד