ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
הרבי והנשיא שז"ר
הרבי והנשיא שז"ר
"ידוע לו שמאז ההסתלקות של חותני לא יצאתי מניו יורק"

לאחרונה פרסמנו כאן ב'שטורעם' בפרסום ראשון ובלעדי את המכתב ששלחו לרבי כלל חסידי חב"ד בארץ הקודש, להזמינו לבוא לבקר בישראל לעורר ולחזק רוח העם, וכן את תשובת הרבי ● כשנה לפני כן, נפוצו שמועות שונות שהרבי מתעתד לבקר בישראל, ומר שז"ר נשיא המדינה שלח לברר האם הרבי מתכנן ביקור בהפתעה ● תשובת הרבי המיוחדת בכתבה המלאה ● באגרת קודש אחרת, כותב הרבי לחסיד, בעקבות ההזמנה שנשלחה לאחר מלחמת ששת הימים: "ובודאי ידוע לו שמעת הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר לא נסעתי מניו יארק אפילו נסיעה לזמן קצר"
כתב שטורעם בארה"ב
לאחרונה פרסמנו כאן ב'שטורעם' בפרסום ראשון ובלעדי את המכתב ששלחו לרבי כלל חסידי חב"ד בארץ הקודש, להזמינו לבוא לבקר בישראל לעורר ולחזק רוח העם, וכן את תשובת הרבי.

כשנה לפני כן, נפוצו שמועות שונות שהרבי מתעתד לבקר בישראל, ומר שז"ר נשיא המדינה שלח לברר האם הרבי מתכנן ביקור בהפתעה,

לפנינו מכתב התשובה המיוחד ששלח לו הרבי:

ב"ה, כ"ח סיון, ה'תשכ"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

נוסף על הפ"ש שבקשתי את ש"ב הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' מוה"ר רע"ז שי' סלונים למסור לכ', וחזקה שליח עושה שליחותו, ובטח מסר גם הספר לאדמו"ר הצ"צ אשר זה עתה יצא לאור,

באתי בזה גם בכתובים - לאחר שתהי' נסיעת כ' כשורה ובהצלחה בכל הפרטים, הנסיעה הביקורים והחזרה עלי' בעתה ובזמנה לאה"ק ת"ו, מתוך בריאות הנכונה בשמחה ובטוב לבב, וברכת ה' תלוהו בהאמור ובכל עניניו - לאורך ימים ושנים טובות.

והרי התחלתה בחודש הגאולה, גאולה באופן אשר "ראו כל אפסי ארץ ישועת אלקינו" וקידוש "שמו של הקב"ה בין העמים" (לשון רבנו הזקן באגרת ע"ד הגאולה שלו),

והרי בכל שנה ושנה בתקופת השנה חוזרים הענינים ונמשכים ומאירים בחיי כל אחד ואחד ההולך בדרך ה', מוארה באור בעלי הגאולה הנ"ל, ובפרט - המייצג את הרבים ובא בכח רבים, אשר אף שרבים הם גוי אחד בארץ הם.

בהוקרה ובכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור

מ. שניאורסאהן

נ.ב. נצטערתי רבות (א) על השמועה אשר חשד בי כ' שעומד אני לבקר באהקת"ו מבלי להודיעו מקודם. והוא בהיפך מוחלט להיחסים שבינותינו - אילו לא הודעתי לכ',

ואדרבה, אי ההודעה היא הוכחה שלא הי' להאמור כל יסוד.

(ב) זה עתה הגיעתני שמועה שני', אשר חושש כ' שתוכן הדו"ח של השיחה עם מר ס. שי' ראטבערג ותמיכתו לעניני חב"ד יש לזה איזו שייכות לתמיכה האמורה מאז על ידי הדז'וינט (למפעל בנין המלון בכפר חב"ד בשביל העולים החדשים ממדינתנו לפנים).

שנוסף על הדין הברור שאין משנים מצדקה לצדקה, ונוסף אשר מובן שבענין שכ' השקיע בו עמל ויגיעה לא הייתי עושה בזה דבר מבלי לברר דעתו מראש, הרי כמדומה שהובלט במכתבי לכ' בדו"ח האמור - שהי' הדיבור עם הנ"ל מפני הענין שמהלכים לו (ס.ר.) בין נדיבי ארצות הברית ואין לזה כל שייכות לדז'וינט. ולא עוד אלא גם כשהזכרתי בהשיחה ע"ד עסקנותו של הנ"ל הוזכר אך ורק ובדיוק - אודות היו-דז'יי-איי והבאנדס.

(ג) בנוגע למקום בנין המלון להעולים הנ"ל: אמת הדבר שהי' לי בזה [-] וגם עתה כן הוא - חוות דעת כמבואר במכתב המצורף בזה. אבל מובן שההחלטה הרי היא ביד כ' - יוזם הרעיון ושגם הביאו לשלב מעשי בדיבורו עם מר ד. ה. דז'ורדאן שי', ולא עוד אלא שלמרות שהמכתב המצורף בזה נכתב לפני כמה וכמה שבועות, הנה עכבתי המשלוח עד שיתבררו עוד פרטים בהאמור (ידיעות ברורות יותר בנוגע העלי' משם, הסיכויים להתחלת בנין כפר חב"ד הב' וההשערה בנוגע לגמרו, וכולי). אבל כיון שכבר הגיעה לכ' השמועה ע"ד חוות דעתי כללית בנוגע למקום בנין המלון, הנני שולח מכתב האמור ובהוספה - שעד כמה שנתבררו הפרטים האמורים הרי זה מחזק עוד יותר דעתי - שכדאי לבנות המלון האמור בהקדם הכי אפשרי, שזאת אומרת - בכפר הקיים כבר, נוסף על הטעמים המבוארים במכתב המצורף. ובהוספה עוד הפעם, שהחלטה הסופית בזה היא ביד כ', שהרי סוף סוף כוונת שנינו היא אך ורק לטובת העולים ומשפחותיהם שיחיו, שכן ירבו בקרוב ממש ויעלו ברינה ושמחת עולם על ראשם.

באותו קיץ, לאחר מלחמת ששת הימים, כאשר נשלחה ההזמנה של כלל חסידי חב"ד, על ידי כל ראשי ומנהלי מוסדות חב"ד באה"ק, והגיעה התשובה הכללית של הרבי, דרך המזכיר אל המנהל הכללי של המוסדות, הרה"ת ר' אפרים וואלף, נשלחה בפני עצמה תשובה לחסיד אחר:

ב"ה, י"ג תמוז, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל באיחור זמן.

ובודאי ידוע לו שמעת הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר לא נסעתי מניו-יארק אפילו נסיעה לזמן קצר.

מובן שאין כאן מקום לבקשת מחילה ולהתנצלות, כי אין תוכן מכתבו מסוג הזקוק לזה, ואדרבה.

דרך "אגב", ראוי להעיר בנוגע להכיוון שנתנו לאחרונה להנסיעות לאה"ק ת"ו. שאף שבעניני תורה ומצוה אמרו חכמינו ז"ל לעולם יעשה אדם בהם שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, עדין צריך עיון אם גם האמור נכלל בזה, וד"ל.

כבמכתבי הקודם ארשה לעצמי עוה"פ לעורר ע"ד החיוב על האב לבנו להשיאו אשה, שאף שאופן הפעולה בזה משתנה לפי המקום והזמן מאחר שהמטרה להצליח במקום ובזמן מסויים, אבל עצם החיוב הרי זה הוראת תורתנו שלא תהי' מוחלפת וכו'.

ואסיים על דרך התחלת מכתבו הוא אלי בהתנצלות על התערבותי בענין שכבר דברתי ושבודאי נוגע לו ביותר, והתקוה שימחול ויסלח.

בודאי יודע פרשת ימים אלו די"ב-י"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר ממאסרו לפני ארבעים שנה בדיוק.

ואסיים בברכת חג הגאולה ובכבוד ולבשו"ט.

י"ד בסיון תשע"ב
הרבי, תמונה נדירה
הרבי, תמונה נדירה | צילום: מכון אבנר