ב"ה יום ראשון, י"א חשוון תשפ"ב | 17.10.21
שער הספר החדש
שער הספר החדש צילום: עיבוד שטורעם
ספר חדש: 700 עמודים על פרשת המאסר והגאולה

מאסרו הראשון של רבינו הזקן בשנת תקנ"ט (1798), מהווה את שיאה של המחלוקת נגד החסידים, ואת עומק התהום שאליה הדרדרה מחלוקת זו ● ספר חדש, בעריכת הרב יהושע מונדשיין, המשתרע על פני כ-700 עמודים מציב את המאסר במיקומו המדוייק בשלשלת האירועים, שהתרחשו בו זמנית בשני מקומות: בווילנא ובפטרבורג
א' סופר

מאסרו הראשון של רבינו הזקן בשנת תקנ"ט (1798), מהווה את שיאה של המחלוקת נגד החסידים, ואת עומק התהום שאליה הדרדרה מחלוקת זו. 

ספר חדש, המשתרע על פני כ 700 עמודים, בעריכת הרב יהושע מונדשיין מציב את המאסר במיקומו המדוייק בשלשלת האירועים, שהתרחשו בו זמנית בשני מקומות: בווילנא ובפטרבורג. מנגנון 'ציר הזמן' שהוצב במקומות המתאימים בספר, מסייע לניווט בין האירועים הללו.

מועד תחילת ההתרחשויות הוא עם פטירת הגאון מווילנא בתחילת שנת תקנ"ח, שאז נפרצו כל הגבולות והמחלוקת עברה לפסים של אלימות ורדיפות, עד שהגיעה לכדי הלשנות הדדיות.

אירועים שהיו ידועים עד כה רק בקווים כלליים – לעתים מטושטשים ומעוותים – מוצגים עתה בבהירות לאורם של מסמכים מקוריים.

מן הבולטים שבאירועים אלו היא 'מלשינות וידז', שאת פירסומה קיבלה מהתבטאותו של רבינו הזקן במכתבו: "במלשינות דווידז אחז בשרי פלצות ממש", אבל פרטיה לא נודעו לאשורם. התעודות שמתפרסמות כאן עתה לראשונה, חושפות את טיבה של המלשינות ואף חלקים מן ההכנות לביצועה.

מתוך התכתבויות פנימיות שניהלו החסידים בינם לבין עצמם מחד גיסא, והמתנגדים מאידך גיסא, נגלים לעינינו זרמים שרחשו מתחת לפני השטח, אירועים חדשים שהתרחשו על פניו, ורוחות שנשבו ממעל לו.

כל הפרטים והידיעות הללו מצטרפים לפסיפס שלם, שמאפשר לנו השקפות ותובנות חדשות בכל הקשור לרדיפת החסידים ששרשיה בווילנא, שמניעיה ומהותה היו אינטרסנטיים-אישיים, חפים מריחה של תורה.

רוחו הגדולה של רבינו הזקן נחשפת בדברי ההסבר שכתב במענה לשאלות החוקרים, שבהם מבאר עניינים מהותיים בדרכי החסידות והחסידים, וכן במכתבו לחסידים המתייסרים בווילנא:

"הדבר מוטל עלינו חובה לשתוק ולסבול ולקבל הייסורים באהבה, כי הם כמו חבלי לידה ממש. ומוטחני בה' גומר בעדינו, שכאשר יפסקו החבלים וצירים בקרוב אי"ה, יתיילדו אלפים ורבבות ונלוו אל השם לשרתו ולברך בשמו במקהלות, בקולי קולות, מקרב איש ולב עמוק... ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב, ויקויים אמת מארץ תצמח".

מתפרסמות כאן לראשונה חקירותיהם של עשרים ושניים החסידים שנעצרו בווילנא (ביניהם האדמו"ר ר' שמואל מאמדור, בנו של האדמו"ר ר' חייקא מאמדור), שבהן נחשפים לראשונה פרטים חדשים על תחילתה של החסידות בליטא בכלל ובווילנא בפרט.

מאות קבלות שנשלחו מהחסידים שבארץ-ישראל (ובראשם הרה"ק ר' אברהם מקאליסק והרה"ק ר' משה בנו של הרה"ק ר' מענדל מוויטבסק), מלמדות הרבה על הקשרים ההדוקים בין החסידים בליטא לבין אחיהם שעלו לאה"ק.

את הספר ניתן להשיג בקה"ת, חיש הפצת המעיינות, היכל מנחם ובכל חנויות הספרים המובחרות

להזמנות מרוכזות: 03-9600770

י"א באייר תשע"ב