ב"ה מוצאי ש"ק, י"ד סיון תשפ" | 06.06.20
הרב שפירא (מימין) לצד הרב הלפרין
הרב שפירא (מימין) לצד הרב הלפרין צילום: ארכיון כפר-חב"ד
'המודיע' פרסם בהבלטה, המתנגדים שרפו את הדפוס

מה היה פשר 'הצחוק הפרוע' בחודש מר-חשוון תשמ"ב, ואיזה סוד כמוס התגלה בטירונות בסוף תשד"מ... * השבוע לפני 30 שנה סערו הרוחות בציבור החרדי כשנודע על הצתה זדונית בבית-הדפוס של עיתון 'המודיע'. המדור 'מאחורי הקלעים' מסיר את הלוט וחושף את הקשר לפרסום רחב שהעניק אז 'המודיע' לאחד ה'מבצעים' היחודיים של הרבי * סיפורה המרגש של 'בדיחה עצובה'
הרב אהרן דב הלפרין

השבוע לפני שלושים שנה בדיוק, לקראת הופעת גיליון מספר 5, זכה "כפר חב"ד" לקבל את ההוראה הראשונה מהרבי. עבורי, כיוזם ומקים העיתון, היה זה רגע של התרגשות עצומה. המתח הגדול שליווה את ארבעה הגיליונות הראשונים – כיצד יתקבל העיתון על-ידי הרבי – כמו התפרק בבת-אחת. לא סתם הסכמה או ברכה והכרה, אלא הדרכה והוראה מפורשת: 

"השבוע עליך לפרסם בעיתון, בעמודים הראשונים, שיחה בעניין עידוד הילודה. השיחה נשלחה אליך על-ידי נוסע בשם מילר מבני-ברק, שיצא הלילה מניו-יורק ואמור לנחות בארץ מחר בשעה 5 אחה"צ. צריך לחכות לו בשדה התעופה עם שלט שבו כתוב 'מילר', והוא ייגש אליך וייתן לך את השיחה".

היה זה כשלושה חודשים לאחר שהחל הרבי לעורר את העניין של 'עידוד הילודה', בשטורעם גדול מאד, שחולל במשך הזמן מהפך בחשיבתן של מאות אלפי משפחות בארץ ובעולם, כידוע ומפורסם. 

את ההוראה הטלפונית לא קיבלתי בטלפון בביתי. לי, כמו לרובם-ככולם של תושבי כפר חב"ד, לא היה טלפון בבית באותם ימים. מי שקרא לי בבהילות לשיחת הטלפון היה הרב משה סלונים ע"ה, לאחר שככל הנראה ביררו במזכירות שמבין תושבי כפר חב"ד הבודדים שיש להם טלפון – הקרוב ביותר לביתי הוא ר' משה סלונים. 

למחרת, כשנקראתי פעם נוספת על-ידי ר' משה סלונים לטלפון בביתו, היה זה שוב המזכיר, הרב בנימין קליין, שביקש לברר בשם הרב חדקוב אם השיחה אכן הגיעה לידי. לאחר שעניתי בחיוב אמר לי כי יש צורך לדאוג לפרסום גדול של כל העניין ובציבור החרדי צריך להפיץ את קריאות הרבנים שהצטרפו לקריאת הקודש של הרבי. הוא אמר לי להיות בקשר עם נשי חב"ד בירושלים, בראשות דודתי הרבנית חסא-יוכבד הלפרין ע"ה, שיחד עם תיבדל לחיים הרבנית גיטא גליצנשטיין, יזמו פעילות של פנייה אל גדולי וחשובי הרבנים, בבקשה שיצטרפו לקריאתו של הרבי ויפרסמו זאת בכתב. ותודה לא-ל, היוזמה נשאה פרי.

כך, לדוגמה, כתבו הרבנים חברי בד"ץ העדה החרדית בקריאה מיוחדת שפרסמו בכ"ד תמוז תש"מ: "...קריאת קודש לעורר את עם ה' למען המצוה הקדושה... שעליו באו אבותינו ואבות אבותינו באש ובמים... ומהראוי לצאת ליישובים לעורר ולבקש את נשי ישראל לחוס על עצמן.. שלא לעשות חלילה שום פעולות למנוע מקיום המצוה של פרו ורבו".

על מכתב זה חתמו הגאב"ד הגרי"י וייס זצ"ל, הראב"ד הרמ"א פריינד זצ"ל, וחברי הבד"ץ – הגרי"י פישר זצ"ל, הגרי"מ דושינסקי זצ"ל, הגר"ב רבינוביץ והגרא"ד הורביץ.

גם הראשון לציון, הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, יצא בי"א תמוז במכתב מיוחד במינו בעקבות קריאת הקודש של הרבי, תחת הכותרת 'קריאה קדושה לכל בית ישראל', כאשר הוא ממקד את קריאתו בציבור החרדי. וכך נאמר במכתבו, בין היתר: "...ביותר אחזתנו רעדה על כי גם בקרב חלק ממחנה שומרי התורה והמצוות פשה הנגע המכאיב אשר מבקשים למנוע ח"ו ברכת ה' פרי בטן, באמתלאות שונות שמתעלולי היצר שכאילו יש בכך משום מעמסה על המשפחה וכיוצא בזה. אין שום צל של ספק שההיפך הגמור הוא הנכון. כל בן וכל בת המתווסף לבית בישראל, מהווה צינור השפעה של רוב טובה וברכה לכל המשפחה, ודרכו משפיע הקב"ה, בורא עולם, מנהיגו ומפרנסו, אור אמיתי והצלחה גדולה בגשמיות וברוחניות, וכל ניסיון למנוע ריבוי המשפחה ח"ו, מביא הרס וקלקול בחיי המשפחה ועם ישראל כולו".

בלטה במיוחד קריאתו הקדושה של הרה"צ רבי ישראל אבוחצירא זצ"ל, ה'בבא סאלי', אשר הדגיש את העובדה שהוא מצטרף בזה לקריאתו של הרבי: 

"הנני מצטרף בזה לקריאתו הקדושה של האי גברא רבא וקדישא, ראש גולת אריאל, אדמו"ר מליובאוויץ שליט"א, והרבנים הגאונים שליט"א די בארעא קדישא הדין... לכל-אחד-ואחד לבל ישים לב ח"ו לאלו המסיתים ומשפיעים למה שקרוי בלשונם "תכנון המשפחה", היו לא תהיה כזאת בישראל, ומבית יעקב אלו הנשים ובני ישראל אלו האנשים אבקש בכל לשון לשים בהשי"ת מבטחם, כי הוא זן ומפרנס לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא, ולא יהרהרו ח"ו שמא ריבוי הילודה הוא למעמסה ח"ו, ומאן דיהיב חיי יהיב מזוני ושפע רב וכל מילי דמיטב".

באופן גלוי ביותר יצאו הרבנים חברי הבד"ץ של 'אגודת ישראל' בקריאתם מיום א' מנחם אב תש"מ נגד המגמה החדשה של 'התחנות לבריאות המשפחה': "...אנו מתריעים נגד ההשפעה ההרסנית של תחנות בריאות ממלכתיות, המסיתים ומשפיעים בהשפעה הרסנית לתכנון הילודה והמשפחה, שהיא עבירה חמורה, ושומה עלינו לצאת בקריאת קודש להודיע על חומר האיסור ועונשו הגדול ועל החובה הקדושה לנהוג חיי משפחה כמו שנהגו אבותינו מדור דור". על החתום הגרי"י פלקסר זצ"ל, הגר"א ברנשטיין זצ"ל והגרב"ז פרג.

נשי חב"ד דיווחו כמובן לרבי על פעילותן בתחום זה ובט"ו אלול תש"מ השיב להן הרבי ב'פתק' בו הוא מביע את קורת-רוחו ממכתבי הרבנים: "בעונג רב קבלתי הדו"ח והידיעות בנוגע כינוסי נשי ובנות חב"ד באהקת"ו, וגם בנוגע ההשתדלות אצל הרבנים שליט"א וכו' אשר חפץ ה' בידן הצליח". 

'המודיע' מפרסם בהרחבה

בהתאם להוראה שקבלתי כי "יש צורך לדאוג לפרסום גדול של כל העניין ובציבור החרדי צריך להפיץ את קריאות הרבנים שהצטרפו לקריאת הקודש של הרבי"  –  אכן  קריאותיהם של כל הרבנים הללו התפרסמו במודעת ענק שהתפרסה על פני חצי העמוד האחורי של העיתון 'המודיע' בערב שבת קודש פרשת ראה תש"מ. 

כותרת והקדמה גדולה עיטרה ב'המודיע' את ארבעת הקריאות: 

"גדולי ומאורי הדור, רבותינו שבארץ ישראל, בתי דין הצדק בקרתא דשופריא ירושלים תובב"א, מתלכדים סביב קריאתו ואזעקתו הגדולה של ראש גולת אריאל, הגאון האמיתי, עטרת תפארת ישראל, כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, וקוראים בזה להרחבת המשפחה בישראל, יחד עם הגברת תודעת טהרת ישראל בלבות התועות והתועים, ומביעים כאב ומחאה נגד תעמולתם של קטני-אמנה וחסרי אחריות יהודית, הטומנת בחובה הרוס האומה הישראלית, מיעוט הדמות והרחקת בואו של בן דוד".

(אגב, מלים אלו נוסחו בידיו האמונות והרגישות של דודי הגה"ח הרב שמואל-אלעזר הלפרין ע"ה, שהיה שותף מלא לפעילותה של אשתו הרבנית במסגרת נשי חב"ד).

ביום שני הקרוב, כ"ט מנחם-אב תש"מ, הקדיש 'המודיע' ידיעה לתהודה שיצרו מכתבי הרבנים לאור קריאתו של הרבי. וכך נכתב שם תחת הכותרת 'תמיכה תורנית לקריאה לטהרת הבית היהודי': 

"גדולי התורה בעולם כולו, ובראשם מרן הגאון הישיש רבי משה פיינשטיין שליט"א הצטרפו לקריאת האדמו"ר מלובאביטש שליט"א, שקרא לנשי ישראל לעשות הכל להגברת ההסברה על חשיבות קיום מצות טהרת המשפחה והגברת הילודה, ומניעת תיכנון המשפחה.

"הצטרפו בישראל לקריאת הרבי גם הרב הראשי הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, רבני ערים וראשי ישיבות. קריאה מיוחדת פרסמו גדולי רבני ירושלים, הגאונים הגדולים רבי שלמה זלמן אויערבאך, רבי יוסף שלום אלישיב ורבה הראשי של ירושלים הרב בצלאל ז'ולטי. כן הצטרף לקריאה גם רבה הראשי של בני ברק, הגאון רבי יעקב לנדא.

"בקריאה מיוחדת יצא גם מנהיג יהדות צפון אפריקה, האדמו"ר רבי ישראל אבוחצירא שליט"א, וכן רבני ועד הרבנים של אגודת ישראל בירושלים. כך נוצרה למען המטרה הנעלית, קשת רחבה הכוללת את כל רבני ישראל מכל המחנות".

עד כאן הידיעה שהתפרסמה ב'המודיע'.

באותו יום נסעתי לשדה התעופה בן-גוריון, חיפשתי ומצאתי נוסע חרדי שטס לניו-יורק, שלחתי איתו לרבי במעטפה את שני גיליונות 'המודיע', של המודעה והידיעה, תוך הבטחה שיבואו לקחת זאת ממנו בשדה התעופה. היהודי, חסיד קלויזנבורג, אמר לי מיד: "אין צורך שיבואו. זו תהיה עבורי זכות גדולה להביא בעצמי את המעטפה לחצר הרבי ב-770".

שעה ארוכה בערה האש

במוצאי אותו יום, בשתיים וחצי בלילה, הציתו אלמונים את בית-הדפוס 'הד', המקום שבו הודפס עיתון 'המודיע' בשכונת מקור-ברוך בירושלים. אלמונים החדירו חומר דליק בכל אגפי קומת הדפוס, ובכל הסביבה נשמעו הדי הפיצוצים של החומרים הכימיים שהציתו את האש. במשך שעה ארוכה בערה האש וכילתה את תכולת הקומה, ורק במאמץ רב הצליחו הכבאים למנוע את התפשטות הדליקה לעבר קומות נוספות בבניין. 

ההצתה הזדונית השחיתה מכונות דפוס יקרות, נייר הדפסה וציוד רב שהיה בבית-הדפוס, והנזק הסתכם בעשרות מיליוני לירות. שלושים שנות השקעה עלו בלהבות, ונוצר צורך לבנות מחדש את כל התשתית של בית-הדפוס.

היו שטענו באותם ימים, בתוקף וודאי, כי כל העקבות והסימנים מוליכים לאנשים השייכים לאותו חוג ידוע. אותם גורמים עוינים לחסידות בכלל ולחב"ד בפרט לא היו מסוגלים לסבול את העובדה ששופרה של מפלגתם, 'אגודת ישראל', נותן ביטוי בשם כל גדולי ישראל לקריאתו של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש. מעבר לכך, הם לא יכלו לשאת את העובדה שכל גדולי ישראל האמיתיים מתאחדים ומודיעים על הצטרפותם לקריאת הקודש של הרבי, ו'המודיע' אף מקדיש לכך במה ועוד "מגדיש את הסאה" כשהוא מסקר את זה ברחבה ובהבלטה.

גם מקריאת מאמר המערכת של 'המודיע', כבר ביום שלמחרת, הבינו הכל שהפגיעה לא התבצעה בידי מחבלים או גנבים אלא בידי גורמים מבפנים שהפרסום הרב שהעיתון נתן לליובאוויטש לא היה לרוחם.

וכך נכתב ב'הד היום': "'המודיע', בשלושים שנות קיומו, לא נלחם נגד איש, נגד ארגון. העיתון עומד בשרות נאמן ומסור עבור הכלל, עושה בשרות כל רעיון, בעד כל מפעל שיש בו כדי לחזק תורה ויהדות, להגדיל תורה ולהאדירה. מעולם לא היינו נגד מישהו, כי אם בעד משהו. ומשהו זה מתבטא בעיקר בהגנה על קדשי ישראל בארץ ישראל..." .

למחרת, ביום רביעי א' אלול, פורסם בעיתון כי אדמו"רים, ראשי ישיבות ורבנים, הביעו הזדהות עם 'המודיע'. הם חיזקו את ידי עורכי העיתון והביעו את תמיכתם ונכונותם לבוא לעזרתו. 

שליטה כמעט מוחלטת

כדי להבין את הרקע להתרחשות האמורה ולהצתה הזדונית, יש צורך להבהיר ולספר, לפחות על רגל אחת, מי ומה היה עיתון 'המודיע' באותם ימים. 

ראשית, יש לציין כי עד להקמת שבועון 'כפר-חב"ד', עיתון 'המודיע' היה העיתון היחיד ביהדות החרדית. לא היה שום עיתון חרדי אחר. לא יומון ולא שבועון. אי-אפשר להגזים באשר לעוצמה האדירה שהיתה אז לעיתון בהיותו למעשה הצינור היחיד להעברת מידע והסברה ודעת-קהל בציבור החרדי. 

שנית, וזה אולי הדבר העיקרי – בניגוד מוחלט להיום (ש'המודיע' הוא העיתון הכי חסידי, היחיד שנקי לחלוטין מחמץ 'השקפתי') – באותם ימים בתוך 'המודיע' התנהלו מעין 'מאבקי כח', אך מסיבות שונות (שנעמוד עליהן אולי בהזדמנות אחרת) השליטים הכמעט בלעדיים היו אנשיו ונציגיו של מנהיג החוג הידוע. כזכור, כמה חודשים קודם לכן התפרסמה בו המודעה הידועה נגד תהלוכות ל"ג בעומר שבגינה הוקם שבועון 'כפר חב"ד'...

(רק כעבור כמה שנים, בהשפעה מובהקת של 'כפר חב"ד', כאשר הציבור החסידי הרים ראש וסירב לאפשר ל'השקפה' לשלוט על כל הציבור – התהפכו היוצרות גם בתוך 'המודיע' עד שבעלי המחלוקת נאלצו להקים עיתון משלהם ואף מפלגה משלהם). 

נקל להבין, אם-כן, את כעסם הנורא של אנשי אותו חוג כאשר הפעם, במאבק הפנימי, גברה ידם של החסידים ב'המודיע', (אגב: למשך זמן קצר בלבד)  וניתן ביטוי מכובד ומובלט מעל גבי העיתון לעובדה שכל גדולי ישראל האמיתיים מתאחדים ומודיעים על הצטרפותם לקריאת הקודש של הרבי.

כעבור חודש ימים, בין כסה לעשור, נסעתי להסתופף בצל הרבי בחודש החגים, וזכיתי להיכנס אז ל'יחידות' היחידה בתפקידי כעורך 'כפר חב"ד' (בתשרי תשמ"ב כבר פסקו לחלוטין ה'יחידויות' הפרטיות).

המחצית השניה של ה'יחידות' הוקדשה ל'כפר חב"ד' (עד אז הספיקו לצאת 7 גיליונות) והמלים הראשונות של הרבי היו קשורות בכמה מהשורות שהובאו לעיל...

המשך הכתבה המרתקת והמפתיעה השבוע ב'כפר חב"ד'.

ב' באלול תש"ע
הכנתי עבורך... הרב אברהם ('מוניע') שפירא קורא את ה'כפר חב"ד' במטוס, בדרך חזרה לארץ
הכנתי עבורך... הרב אברהם ('מוניע') שפירא קורא את ה'כפר חב"ד' במטוס, בדרך חזרה לארץ
 
כאן נתגלה הסוד... הרב אהרן דב הלפרין והרב מיילך שפירא בטירונות
כאן נתגלה הסוד... הרב אהרן דב הלפרין והרב מיילך שפירא בטירונות