ב"ה יום רביעי, י"ז שבט תשפ"ב | 19.01.22
הרב העלר בסוף השיעור עם אברכי הכולל
הרב העלר בסוף השיעור עם אברכי הכולל צילום: מצלמה סלולרית
"היצר הרע דואג שלא ישאר מההתעוררות משהו מעשי"

כשקרו בעבר טרגדיות קשות, היו שני דרכים לבטא את הצער והזעזוע, שאינם אלא עצת היצר שהוא פיקח ואומן במלאכתו, ודואג שלא ישאר מן ההתעוררות שום דבר ממשי. האחד הוא ביטוי הכאב בפירסום גדול, כינוסים גדולים, זעקות רמות ■ הדרך השניה הוא להתחיל לתבוע מהזולת, ענין זה אינו בסדר, קבוצה זו אינה מתנהגת כדבעי וכו' ■ מתוך דברים שהשמיע הגה"ח הרב יוסף אברהם הלוי העלער שליט"א, ראש כולל מנחם ליובאוויטש בפני חברי הכולל, בקשר למצב
כתב שטורעם בניו יורק

השבוע השמיע הגה"ח הרב יוסף אברהם הלוי העלער שליט"א, ראש כולל מנחם ליובאוויטש וחבר בד"ץ קראון הייטס, דברים בפני חברי הכולל, בקשר למצב.

מערכת שטורעם קיבלה לידיה את תמליל השיחה ואת הנאום המלא להאזנה:

ישנן שתי שאלות שאפשר לשאול. שאלה אחת היא שאלה שרק ילדים קטנים שואלים, אצלנו בקהילה אף אחד לא שואל "למה עשה ה' ככה", כל אחד מבין שלא שייך להבין את דרכי ה', ואם ילד קטן שואל הרי שצריכים למצוא את האותיות להסביר לו.

השאלה שכן שייך לשאול היא, מה שכתוב לגבי שלוחי מצוה שאינם ניזוקין, (וכאן הוא מצב דלא שכיח הזיקא.) לא מיבעיא השלוחים שעצם מציאותם בעיר היא מצוה, בכל רגע שהם מצויים במקום שהוא מדבר שממה מבחינה רוחנית, אפילו כשהולכים לטייל, עצם זה שרואים אותו הרי זה מצוה, גם הקדושים האחרים באו לשם לענין מצוות, ואיך שלטו בהם המזיקים.

ההסבר הוא שלכל אחד נקצב בדיוק כמה זמן יחיה בעלמא דין, וכל הקדושים הגיע שעתם ליפטר מן העולם בזמן זה, השאלה היא באיזה אופן ומתוך מה תהיה ההסתלקות 1), והנה זכו הקדושים ופטירתם היתה בעת עשיית מצוה, שהיא זכות מיוחדת, וידוע שאצל צדיקים ההסתלקות היא בעת עשיית איזה מצוה.

נוסף על כך, ישנו הענין של קידוש ה', שהקדושים נהרגו על קידוש ה' רק בעבור היותם יהודים וללא כל מטרה אחרת ברציחתם, וקידוש שם ה' הוא ברבים באופן שלא היה שנים רבות לכאורה מזמן השואה, שנעשה בידיעת רוב באי העולם ממש. ענין זה של מיתה על קדושת שמו ית' היא זכות מיוחדת, ואינה ניתנת לכל יהודי, ידוע שהבית יוסף ז"ל הודיעו לו מן השמים שלא יזכה לזה מחמת איזה סיבה, רבי עקיבא התפלל כל ימיו שיזכה לזה, וכל הצדיקים התאוו לענין נעלה זה של קידוש ה', ישנו סיפור מאחד מבני הדברי חיים מצאנז, שעדיין חי בזמן מלחמת העולם השניה, והסתתר מפני הנאצים ימ"ש יחד עם עוד יהודים בתוך בונקר, בבוקר אחד הוא התעורר, וסיפר כי אביו הדברי חיים זצ"ל בא אליו בחלום ואמר לו כי יכול לגלות לו דרך כיצד לברוח מפני הסכנה ולהינצל, רק הוסיף לומר כי אם ימלט עצמו, הרי גם אם יעבוד את ה' אלף שנים באותו אופן שאני (הדברי חיים) עבדתי את ה', לא תגיע למעלת הקדושים שזוכים למות על קידוש ה', וענה לאביו שלא יגלה לו. הרמב"ם כותב שהרוגי המלוכה אין מעלה על מעלתם, ושני ענינים אלו של למות מתוך מצוה ולמות על קידוש ה' כל אחד בלי הענין השני הוא דבר גדול ונשגב.

2) בשו"ע נפסק שפטירה של אחד מבני החבורה, שייכת וצריכה לעורר כל אחד מבני החבורה

3) ברמב"ם הובא ענין זה יותר בהרחבה: כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזר בתשובה ואחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כלה. עכ"ל, כשקורה ענין כזה, צריך להיות והחי יתן אל לבו אצל כל אחד ששמע וחוה את הענין ושייך אליו.

כשקרו בעבר -ר"ל ולא תקום פעמיים צרה- טרגדיות קשות, היו שני דרכים לבטא את הצער והזעזוע, וזה כמו זה אינם אלא עצת היצר שהוא פיקח ואומן במלאכתו, ודואג שלא ישאר מן ההתעוררות שום דבר ממשי. האחד הוא ביטוי הכאב בפירסום גדול, כינוסים גדולים, זעקות רמות וכו' שמכל אלו לא נותר מאומה בתוך כמה ימים, רק ישנה הרגשה טובה ממה שביטאו את הכאב. הדרך השניה הוא להתחיל לתבוע מהזולת, ענין זה אינו בסדר, קבוצה זו אינה מתנהגת כדבעי וכו', שזהו ודאי סדר פסול, וברור הדבר שאינו מביא למאומה בצד הטוב, מלבד מה שגורם ביזוי ועלבון לזה שתובעים ממנו, ואין להאריך.

ההתעוררות הרצויה היא כל אחד בפני עצמו, בענינים שיודע שהם דורשים תיקון, ובפרט אם קשה לו ענין זה, שיקבל עליו באמת לתקן את הצריך תיקון ותשובה להתחזק ולהוסיף בכל הדרוש, ובפרט שראינו אחדות מאד מיוחדת בין הנרצחים הי"ד, שהם באים ממש מכל סוגי הקבוצות שישנם ביהדות, וכולם ישבו ביחד באותו בית חב"ד, וענין הוא לימוד מאד חשוב בשבילנו, הענין הזה הוא מאד קשה, הענין של לסבול את השני מצד המידות הוא לא פשוט, וזה בבית הכנסת, בקהילה, בין הקהילות, צריך לעבוד על הענין של לסבול כל יהודי.

גם הילד שניצל בחסדים מופלאים של הקב"ה, יש בו לימוד מיוחד לדור שלנו. כל העולם כולו שראה את תמונותיו של הילד עומד מלא רחמנות עליו, הילד עצמו עדיין לא יודע כמה גדולה הרחמנות עליו, פניו של הילד הוא הפרצוף שלנו כולנו, אנו יושבים במצב של אבי ואמי עזבוני, רק אנחנו לא תופסים שזה מצבנו, אנו מרוצים מזה שיש כל טוב בהכשר טוב ולא קולטים שמצבנו כה קשה, מובא בספרים שצער השכינה מכך שנמצאים בגלות הוא למעלה מעלה מצערם של בני ישראל, ומי מדבר כששוכחים שנמצאים בגלות.

מובא במאמרים של אדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי כי בסוף הגלות לא תשלוט קליפת אדום אלא קליפת ישמעאל, (וניתן למצוא עוד בקל בענין זה ע"י חיפוש במפתחות ערך קליפת ישמעאל), ורואים זה בחוש שמאז שנפתחו שערי רוסיה אין יותר צרות דגלות אדום, (הנאצים הקומוניסטים וכו'), רק הצרות עתה הם מישמעאל.

ומבואר שם שישמעאל ענינו חסד דגבורה דקליפה, והוא מה שרואים שאוהבים לעשות חסד כמו הכנסת אורחים וכדומה, רק שכל חסד זה הוא בא מהישות שלהם דלגרמייהו עבדין, ובאם מישהו אינו זקוק לחסד שלהם, אזי הם מתמלאים חימה על כך ועומדים עליו להרגו, ומבואר במאמר שקודם שתתבטל הקליפה שלהם לגמרי שזהו ע"י משיח צדקנו הם מתגברים ביותר.

וזהו ממש זמן זה, שרואים דברים שמעולם לא קרו בהיסטוריה שכל כך הרבה צעירים, ממש מאות הולכים למות רק כדי להרוג אחרים, וזהו התגברות קליפת ישמעאל ה"י, והתיקון לזה הוא תיקון דברים אלו כפי שהם אצלנו בצד הקדושה דהיינו לעשות חסד עם השני רק בכדי לעזור לו, וגם לעשות באופן לא בכדי שיראה הוא ויראו כולם כמה גדולה מידת החסד שלי ולהגדיל הישות. אלא לעזור מתוך ביטול ומתוך השתתפות בצרכו של הזולת, ובלי פירסום וכפשוט בלי שיתבייש הנעזר וכידוע שבהלכות צדקה ישנו דין מיוחד באופן הנתינה שהמצוה צריכה להיעשות דוקא בשמחה ולא לתת ופניו כבושים בקרקע, אלא ברצון ובשמחה, ויעזרנו השי"ת שמעתה תתגלה מאד מידת הרחמים, ובלשון הרב אך טוב וחסד בטוב הנראה והנגלה ירדפונו תמיד כל הימים.

1)עיין ליקוטי שיחות חל"ה בהוספות ע' 345. 2) סימן שצ"ד ס' ה-ו. 3) הל' אבל פי"ג הי"ב.

י"א בכסלו תשס"ט
 
 
הגב לכתבה

תגובות
7
1. אשתדל להוריד למעשה....
י"א בכסלו תשס"ט
2. בלא רשות
הנני להודיע לכם שההקלטה של שעור הרב העלער נעשה שלא ברשותו והכל יודעים
שהוא מנגד לזה וכש''כ וק''ו להעלהו לרשת
זה ממש בלא רשותו ובלא הסכמתו
י"א בכסלו תשס"ט
3. ל2
אותם חסידים שדאגו להפיץ ב770 בשבת בעלוני ה'דעת תורה' שלו, גם דאגו להקליט את שיעורו, וגם דאגו להגיב כאן.....
י"א בכסלו תשס"ט
4. הרב העלער הינו יהודי מיוחד במינו
י"ב בכסלו תשס"ט
5. כדאי לפרסם בכל אתר ואתר
חבל שהדברים נתפרסמו שלא ברשותו, אבל מכיון שנתפרסמו כבר
נ"ל שיש לנצל את הדברים במילואם ולפרסמם לכאו"א מאנ"ש
והלואי שישמעו לו
י"ב בכסלו תשס"ט
6. ממש נפלא
אולי תוכלו להביא עוד דברים מדרשותיו של הרב שליט"א
י"ב בכסלו תשס"ט
7. למה עשה ה' ככה?
נראה לי לענ"ד שאדרבה צריך לשאול למה עשה ה' ככה ומה חרי האף הגדול הזה ולכאורה הן הן דברי הרמב"ם וכפי שממשיך הרב העללר שליט"א בעצמו , והרי מאותה סיבה שאסור לומר שמקרה נקרה הוא חו"ש כדברי הרמב"ם שזו מידת אכזריות וכו', צריך להזדעזע ולהתבונן מהו הדבר הדורש תיקון כה דחוך ועל מה יצא הקצף ר"ל, עדי עד יתוקן הדבר !
ואף שודאי הדבר שהיה פה ענין של קידוש ה' אך זה העילוי הגדול הוא עבור הקדושים בעצמם הי"ד וכן עבור משפחות השקולים ה"י אך עבור הציבור כולו חייבים להזדעדע ולשאול כנ"ל, ואלו האומרים שהם היו קרבן ציבור ושהיה כאן ענין של קידוש ה' ובזה נגמר הסיפור, הרי העיקר חסר ולפי דברי הרמב"ם הנ"ל יתכן שגם זו ענין של אכזריות חו"ש.
והעיקר שכבר נזכה להתאחד ולקבל פני משיח צדקינו מתוך שמחה וטוב לבב ותיכף ומיד ממש !
י"ב בכסלו תשס"ט