ב"ה ערב ש"ק, ה' אייר תשע"ח | 20.04.18
השער הפנימי והחיצוני של התהילים המזויף
השער הפנימי והחיצוני של התהילים המזויף
צו מניעה נגד ניסיון הזיוף

בית דינו של אב"ד ב"ב הרב משה יהודה לייב לנדא שליט"א הוציא צו מניעה מיידי כנגד אנשי דפוס "חיש" על זיוף ספר תהלים. כל הפרטים
מערכת שטורעם
הבוקר, י"ד אייר, הוציא בית דינו של אב"ד בני ברק, הגאון הרב משה יהודה לייב לנדא שליט"א, צו מניעה מידי כנגד אנשי דפוס חיש, ר' חיים רייכמן ור' יעקב קעניג, בו דורש בית הדין "עליכם להימנע מלהפיץ ספרי תהילים עם סמל קה"ת" ו/או עם תוספות ומכתבים ש"קה"ת" מוציא לאור שנים רבות".

בית הדין לא הסתפק בכך, והוסיף "כמו כן מוצא בזאת צו מניעה להימנע מלהדפיס ולהפיץ ספרים נוספים עם סמל קה"ת ו/או ספרים ש"קה"ת" מוציא לאור כבר שנים רבות".

בית הדין נענה בכך לבקשת מנהלי הוצאת הספרים קה"ת בארץ הקודש, ר' מנחם וולף ור' יהושע סגל, להוציא את צו המניעה האמור. בית הדין מזמין בצו המניעה - שהוגש על ידי הטוענים הרבניים החב"דיים עו"ד ר' יוסף אשכנזי ועו"ד ר' מאיר הגר - את אנשי דפוס חיש לדין תורה בפניהם, בעוד שבוע, ביום שלישי כ' אייר.

זיוף חמור וחסר תקדים

ל"שטורעם" נודע, כי בימים האחרונים, כך טוענים אנשי קה"ת, נעשה על ידי אנשי "חיש דפוס וכריכה" ניסיון זיוף חמור וחסר תקדים, בו זייפו את ספר התהילים החב"די הוותיק "אוהל יוסף יצחק", והדפיסו אותו ללא רשות וללא היתר מהנהלת קה"ת בארץ ובניו יורק, תוך ניסיון התחזות כאילו הספר יוצא על ידי הוצאת הספרים קה"ת, ובציון הסמל של הוצאת הספרים קה"ת.

אנשי דפוס חיש אף החלו להפיץ בימים האחרונים את ספר התהילים המזוייף בציבור, וכאמור, בית הדין נענה לבקשת הנהלת קה"ת בארץ הקודש, והוציאה צו האוסר על אנשי חיש להדפיס ולהפיץ את הספרים השייכים לקה"ת, עד לדין תורה בעניין.

"מסתבר שגם אנשי חיש מודעים היטב לחומרת מעשיהם, ועל כך שיש למעשים חמורים אלו היבטים פליליים. על כך תעיד העובדה שבכל הספר לא מופיע טלפון או כתובת וכדומה להזמנת ספר התהילים, ובכך כביכול לא יוכלו לעלות על עקבותיהם של מבצעי המעשים הפליליים, אנשי חיש שהדפיסו ומפיצים את התהילים המזוייף", אומרים בקה"ת.

ניסיון התחמקות נוסף הוא הכיתוב המופיע תחת הסמל של קה"ת, שהספר "יוצא לאור על ידי הוצאה ספרים ליובאוויטש"... מי מכיר כזה דבר?

מדחי אל דחי

"מלבד המעשה החמור לא הסתפקו אנשי חיש בכך, וכדי לקיים את הנאמר "ישראל כשהם יורדים, יורדים עד לתהום", הוסיף ושילבו בספר התהילים – לא פחות ולא יותר – פרסומות מסחריות!...", אומרים בקה"ת.

בתוך ספר התהילים מופיעים פרסומות צבעוניות ל"מכללה החסידית" בגדרה, למערכת הטלפונית "נחייג ונשמע – מחייגים למלך המשיח וזוכים לראות ניסים באמצעות כרכי האגרות קודש"... ולעוד גופים נוספים!

הכריכה של ספר התהילים גם היא מקורית במיוחד: על חזית הספר הקדמית מופיע תמונה גדולה של כ"ק אדמו"ר זי"ע, ואילו על הכריכה האחורית מוטבע "דגל משיח" ומתחתיו בגדול הכרזת "יחי".

בסוף הספר, כ"הוספה" מקורית ל"קובץ מכתבים", מסתבר שאין די בחשיבות המכתבים המופיעים ב"קובץ מכתבים", אלא אנשי דפוס חיש הוסיפו לקט מיוחד אודות "זיהוי מלך המשיח – הוא היסוד לקיומו ותפקודו של עם ישראל"...

מרידה גלוייה ברבותינו נשיאינו

בקה"ת מבקשים להעמיד את הציבור פעם נוספת על חומרת מעשיהם של פורקי עול אלו, הרומסים את הוראות רבותינו נשיאינו בעניין זה, ושמעשיהם הפליליים מהווים מרידה ומלחמה גלויה ברבותינו נשיאינו אדמו"רי חב"ד.

כך כתב אדמו"ר הריי"צ בי"ד כסלו תש"ח:

"שמועה הגיעני אשר איזה מאנ"ש ותלמידי התמימים יחיו מדפיסים ספרים בנגלה ובדא"ח המשתייכים לנשיאי חב"ד, מבלי לקבל תחילה רשות על זה.

והנני בזה להודיעם אשר הדפסת הספרים בנגלה ודא"ח נמסרה על יד המוסד להוצאת ספרים קה"ת "קרני הוד תורה", והנני מבקש את כאו"א מאנ"ש ותלמידי התמימים יחיו לסייע להמוסד קה"ת בעבודתם הק', להתדבר תחילה עם המוסד קה"ת באופן סיועם ועזרתם בזה, והשי"ת יצליחם בגו"ר, ומבלעדי המוסד קה"ת בל יהין שום אחד מכם להדפיס שום ספר מהספרים הנ"ל.

וכל השומע לי יתברך ברוב טוב גשמי ורוחני.

כיוצא בזה כתב הרבי בכתב יד קדשו, אודות שלילת ענייני השגת גבול בהדפסת דברים השייכים לקה"ת:

הפליגה תורה ובפרט בתורת החסידות- בשלילת עניין המחלוקת ובעניין להשגת גבול (מי"א "הברוכים" (בפ' תבוא)) זה מכו"כ שנים שהו"ל במדינתם כו"כ ענינים מ"קה"ת" –

ובוודאי תכף ומיד יפסיק התעסקותו בכל זה, ויודיע עד"ז בהקדם. ות"ח.

גודל השלילה וחומרתה נזכר בקיצור נמרץ לעיל – ומבהיל שמכניסים לזה הדפסת דברי רבותינו נשיאינו!!

"בוצע ברך ניאץ ה'"

אנשי קה"ת אמרו ל'שטורעם': "מעשיהם החמורים של אנשי חיש מקבלים משמעות נוספת, כאשר ניסיון הזיוף נעשה בספר תפילה, ספר תהילים. כל בר דעת מבין שבלתי אפשרי לבוא ולהתפלל לפני הקב"ה לזכות בבני חיי ומזוני רויחי, מתוך ספר תהלים שהודפס בגזילה ובגניבה, בניגוד לדין תורתנו הקדושה, תוך מלחמה גלויה בכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. הרי זה ממש "בוצע ברך ניאץ ה'" רחמנא ליצלן!

יצויין כי הדפסת התהילים המזוייף והפצתו בציבור, מהווים המשך למעשיהם הפליליים בהפצת הספרים הנדפסים תחת "אוצר ספרי ליובאוויטש".

הדפסה זו מהווה המשך המלחמה והמרידה של אנשי חיש בכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ובמוסדותיו הקדושים, והמשך מעשים שפלים ופליליים בזיוף ספרי חב"ד, מעשים שנאסרו על ידי בית הדין של רבני חב"ד בארצות הברית, ונאסרו גם על ידי בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש.

בכך הם גם מכשילים את ציבור חסידי חב"ד בתפילה ובלימוד בספרים מזוייפים, וגורמים למחלוקת ולחילול שם שמים חסר תקדים דווקא בימי ספירת העומר, הימים בהם אנו מצווים ומקפידים על הוספה באהבת ישראל".

רבים בכפר חב"ד הביעו זעזוע חמור על מעשיהם הנפשעים של אנשי חיש, ר' חיים רייכמן ור' יעקב קעניג. "איך ייתכן שאנשים שמתיימרים להיות אנשי ציבור ואנשים מהוגנים, ירדו עד לתהומות שפלים שכאלו, לנהל מרידה גלויה ברבי נשיא דורנו, במוסדותיו הקדושים של הרבי, תוך הטעיית ציבור אנ"ש?" שאלו רבים בכפר חב"ד.

נעצור כל מעשה פלילי שכזה

בשיחה מיוחדת ל"שטורעם" אמרו אנשי קה"ת: "אין זו הפעם הראשונה שמסיגי גבול אלו עושים מעשים חמורים אלו. מעבר לעובדה שהם מסיגי גבול, הם מטעים את הציבור ועוברים על הוראות מפורשות מהרבי, הרי שהם מסתכנים עם החוק הפלילי במדינת ישראל, הרואה בחומרה רבה מעשים של הפרת זכויות יוצרים וזיוף קניין רוחני.

כזכור, לפני כשנה ניסו מספר עבריינים מסיגי גבול לזייף את ספרי קה"ת, כפי הניסיון הידוע לזייף את ספרי קה"ת "כתר שם טוב" לבעל שם טוב ו"מגיד דבריו ליעקב" להרב המגיד, אך על פי הוראת והנחיית רבני חב"ד תבענו את העבריינים בבית המשפט בתל אביב, ובית המשפט סיכל את נסיון הזיוף.

מאז נעשו ניסיונות נוספים לזייף את ספרי קה"ת על ידי גורמים שונים, וברוך השם שעלה בידינו לעצור ניסיונות אלו מבעוד מועד, על ידי נקיטה באמצעים חמורים וחד משמעיים.

גם כעת, אנחנו נשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו, הן בפניות לבתי דין רבניים והן בפניות לבתי המשפט הממשלתיים, כדי לסכל כל ניסיון הונאה וזיוף של ספרי חב"ד, הן על ידי אנשי חיש והן על ידי גורמים אחרים שינסו לזייף את ספרי חב"ד".

עם זאת, מנהלי הוצאת הספרים קה"ת הרב וולף והרב סגל אומרים, כי בעמדנו ביום פסח שני, שעניינו "ניטא קיין פארפאלן", אין דבר אבוד, הם קוראים לאנשי חיש להתחרט על מעשיהם, לשוב ולעשות תשובה, ושב ורפא להם.

ר' חיים רייכמן סרב להגיב לידיעה.

י"ד באייר תשס"ז
צו המניעה מבית הדין של הרב לנדא
צו המניעה מבית הדין של הרב לנדא
 
 
 
 
 
השער מבפנים
השער מבפנים
 
שער ההתהילים מבחוץ
שער ההתהילים מבחוץ
 
הגב לכתבה

תגובות
22
1. איש החסד של 'כפר חב"ד'......
אולי כבר יותר מתאים 'הזייפן של חב"ד'
י"ד באייר תשס"ז
2. הרב וולף והרב סגל
עלו והצליחו!
ה' עמכם...
י"ד באייר תשס"ז
3. סוף גנב לתלייה!!!
זה שנה וחצי אני רואה את חיים רייכמן חוגג ע"ג סיפרי חב"ד. הוא לא צריך כותבים, הוא לא צריף מגיהים, הוא לא צריך כלום! קה"ת מוציא לאור בעלות של אלפי דולר הפקה - וחיים קוצר את הפירות. בושה וחרפה. אחר כך יגידו שהוא איש חסד, אתם מבינים? על חשבון מי?
הייתי שמח אם הוצאת ופרצת הייתה מפרסמת אצלכם את המכתב שכתבו עליו בזמנו. אז חבריו ניסו להגן עליו. נראה אותם עכשיו!!!
י"ד באייר תשס"ז
4. ממליץ לא להתלהם
כל זמן שלא יצא צו מניעה מבי"ד רבני חב"ד, קרי: הרבנים אשכנזי, ירוסלבסקי וגלוכובסקי, אף אחד לא יתרגש!
י"ד באייר תשס"ז
5. "יתמו חטאים מן הארץ" - חטאים ולא חוטאים
עד שמשיח צדקנו יבוא ויגאלנו תמיד יהיו חוטאים.

אז כדאי שמשיח כבר יבוא.
י"ד באייר תשס"ז
6. out of control
to all those who have dreams of stoping the meshichistim, i hope this is enough proof to you of how much out of control they are. were not dealing with two groups of chassidim arguing, were dealing with a group of FOREIGNERS, yes FOREIGNERS, who have to chassidus in theyre lives. theyre israelis who i dont have to go into details of theyre history. we cant forget dough the difference between tolerance and ahavas israel, we have zero tolerance, and 100 % ahavas israel. sadly this is being confused majorly the past few years and the past year especially, thanks to the hard work of the wanna-be-included beth messia members.
yedtz darf men davenen un lernen un brengen moshiach because theres no hope for these people.unfortunately.
י"ד באייר תשס"ז
7. הרב גלוכבסקי
לא יתן שום מכתב כי מדובר באחד מהקהילה שלו
י"ד באייר תשס"ז
8. למגיב מספר 4
רבני חב"ד לא רצו ולא רוצים להתערב בזה ולא היה מנוס מלפנות לרב לנדא. שהוא הכי קרוב ומקובל אצל חב"ד אחרי רבני חב"ד
י"ד באייר תשס"ז
9. אנא מכם .
למנהלי האתר ,בקשה נפשית.
אני כותב אליכם כאחד שחושב שמוכרחת היא המחאה על מעשים אלו וטוב שעשיתם רעש מכך אבל בשם ה' למה לפרסם את התגובות??
למה לראות את השנאה?הכתבה היא מוכרחה וחובה שתהיה ,התגובות לא (גם אם הם נכונות)
י"ד באייר תשס"ז
10. אחראי על זה הוא ראובן אילן
האשם מכל זה הוא ראובן אילן מרחובות. הוא שמימן על ההוצאה (כ 100.000 ש''ח)ומשתמש עם הספר לעשות עיתון פרסומות, מפרסם דיסקים, נחייג ונשמע ועל מכללה של בנו בגדרה. גם הוא קיבל צו תביעה.
שאלה היא מי יותר אשם: הוא או בעלי הדפוס שמוכרים את עצמם למען כסף
י"ד באייר תשס"ז
11. 6 לא צודק
אם נתבע הוא מרחובות, הרי הוא יכול לענות להרב לנדא שהוא רוצה לידון לפני בית דין בעירו! כלומר אצל הרב גלוכובסקי.
י"ד באייר תשס"ז
12. חסיד
לא שמעתם צד שני וגם אין צורך לשמוע
די תתעלו מזה
אל תתערבו ואל תפרסמו
רוצים משיח ולא צרות!!!!!!!!!!
י"ד באייר תשס"ז
13. לרפואת כל חולי עמ"י
שכן שלנו מכפר חב"ד חולה במצב אנוש
אנא בשבילו ורק בשבילו קצת אהבת ישראל
תעצמו עיניים ותנו לנוגעים בדבר להסתדר לבד
י"ד באייר תשס"ז
14. ל12-13
צודקים בכל מילה
בשורות טובות
י"ד באייר תשס"ז
15. i Think
i Think
That this rabbi landa is out of touch with reality
and he has no right to call a person from another town to a din
this is a real hasogas gvul
ט"ו באייר תשס"ז
16. איפוא הרב אשכנזי בסיפור?
למה המד"א לא משמיע קולו על השוד והחוצפה הזו!
ט"ו באייר תשס"ז
17. די!!
שיעלמו כבר מן העולם הזה!!!
ט"ו באייר תשס"ז
18. שאלה למנהלי "קה"ת"
האם לא חסרה בתגובתכם הסבה, מדוע בי"ד רבני אנ"ש נמנעים מלדון בתביעתכם?
והאם קבלתם אשורם לפנות לבי"ד חיצוני
ט"ו באייר תשס"ז
19. Just for the record
Just for the record:The Hebrew text of the Tehillim is a reprint of a Tehillim published by the Hebrew Publishing Company 60 or 70 years ago, who in turn reprinted it from a Tehillim published in Vilna ( not by Romm).I doubt it very much, if Kehoth printed the Tehillim with the consent of the original copyright holders. The Kovetz by the Frierdike Rebbe is also not copyrighted anymore,at least by International Law.( it expires 60 years after the author's petiroh).The only thing that is illegal, is the use of the Kehoth logo (if they used it
ט"ו באייר תשס"ז
20. בהנוגע להתהלים
האם לא עלה שאלה זו במחשבתכם: למה המד"א דכפר חב"ד ששני הבעלי דין נמצאים שם, וכן רבני חב"ד אינם מתערבים בזה?
ובכלל האם התהלים הוא ספר של קה"ת, הרי התהלים הוא שייך לבית הוצאה לאור "היברו פאבלישינג" וקה"ת לקחה את התהלים שלהם, ואיך יכול להיות להם טענה על התהלים.
וואלף טוען בכלל שאין למוסד ליובאוויטש ללכת לדי"ת אלא רק לרבני חב"ד בסכסוך שישנם בין המוסדות, ואיך הוא הולך להבית דין של לאנדא.
אין זה אומר דרשני.
ובכלל להאתר: למה אתם כותבים את זה באיזה שנאה עמוקה שיש לכם נגד חיש, ואתם עוד אומרים שאתם רק מוסרים את המציאות ולא מתערבים בעצם הענין.
ולסיום: אנשי קה"ת הם "אנשי רשע" הם גונבים וחומסים (כעשו הרשע) ואומרים ראו שאני כשר...
הרי הם גנבו וחמסו את המוסד ועד להפצת שיחות נגד פס"ד של הרבנים, ועכשיו הם צועקים "געוואלד".
ואין להאריך בדבר המצער, ומה שכוב הוא שהאתר לוקח צד ומפרסם השקרים שלהם.
החותם בצער
ט"ו באייר תשס"ז
21. ולמה לכתוב דברים ככ חמורים שנעשו מאהבה
אני באופן אישי מכיר את הנוגעים בדבר ואם דבר אחד בטוח הוא שהכל נעשה ברצון טוב ואהבה.הרבי הוא אבן דרך בבתים של ראובן אילן ובנו שנכנס להוצאות כלכלחות גדולות כדי לממן את המכללה שלו למען בנות ישראל הצדיקות שיוכלו לפתח את יכולתן וללמוד דברים נוספים מלבד הוראה בנוסף שהצדיק ראובן אילן לא מיידע את בנו בדבר מעשיו ולכן הבן אלדד כלל לא ידע על הספר ועל פרסומו.לבסוף אומר שהדברים שנאמרו הם דברים עצובים כך להשמיץ אנשים בלי לברר פרטים.
בסופו של דבר הספר אושר בבית הדין.
תתפללו חזק חברה כי פשוט חבל שאתם מוציאים את התסכולים שלכם על בני עמכם .
כ"ט בתשרי תשס"ח
22. למגיב 10 יתכן וצודק אתה ויתכן שלא אך.....
עצם קירבתנו לגאולה וכל שנותר לנו זה לעששות ככל יכולתנו כדי להביאה
עצוב מאוד לראות את ההפך שנעשה בעמנו ובעיקר אתה כחסיד מצווה הנך לנהוג כחסיד, מה שעשית בתגובתך הינה ההפיך מהנדרש הן בפרסום שמות והן בפרסום מעשים, מזכיר לי ארוע אחר שבו חסיד הוכה נמרצות בבית מנחם רק בגלל נשיאת דגלי משיח....
אם באמת חסיד הנך תרבה באהבה של אחיך, דינים ומשפטים השאר לעוסקים במלאכה
כ"ב בטבת תשס"ט