ב"ה יום ראשון, ט"ז ניסן תשע"ט | 21.04.19
הרבי במהלך שיחת קודש
הרבי במהלך שיחת קודש צילום: אלי יונה
גילה סודו ● תגובה לרב מנחם ברוד

"דומני שכל חסיד חב"ד, נער וזקן, טף ונשים, ידעו עד היום כי הרבי ביקש לפרסם בכל מקום את דבר נבואתו שהנה זה משיח בא. היו וישנם ויכוחים, אך אלה נסבו בעיקר סביב שאלת הצורך והכדאיות של פרסום זהותו של הגואל, אך אף פעם לא על עצם הנבואה ■ לדברי הר' ברוד, לעומת זאת, כוונת הרבי הייתה שיפרסמו כי הרבי ריי"צ נביא הדור. גילויו המרעיש כמקור יחיד לשלול תובנת החסידים, מעורר תמיהות רבות"


מאת הרב מ' אברהמי

טלטול בשבת פרשת שופטים

בביטאון 'כפר חב"ד' האחרון (1297) מחדש הר"מ ברוד שי' שכוונת הרבי בשיחתו המפורסמת בש"פ שופטים תנש"א, לא הייתה מכוונת לנבואותיו שלו, כי אם לנבואת חותנו, הרבי ריי"צ. הר' ברוד אף קובע ש"זה המסר שנצטוינו לפרסם". "לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו".

חידושו המרעיש והמטלטל, נשען בעיקר על טלפון שקיבל מהרב גרונר, בעקבות כתבה שפרסם בגיליון 'שיחת השבוע' מס' 244, בה הוא מפרט את נבואותיו של הרבי וקורא להאמין גם בנבואת הרבי שהנה זה משיח בא. הרב גרונר, כך טוען הר' ברוד, סיפר שכאשר הרבי קרא את המאמר, הגיב הרבי בתרעומת: "מה הם כותבים?! וכי דיברתי על עצמי?! והלא דיברתי על חותני!". "ובכן", קובע הר' ברוד בפסקנות, "הרבי הבהיר שלא דיבר על עצמו כלל וכלל".

דומני שכל חסיד חב"ד, נער וזקן, טף ונשים, ידעו עד היום כי הרבי ביקש לפרסם בכל מקום את דבר נבואתו שהנה זה משיח בא. היו וישנם ויכוחים, אך אלה נסבו בעיקר סביב שאלת הצורך והכדאיות של פרסום זהותו של הגואל, אך אף פעם לא על עצם הנבואה. לדברי הר' ברוד, לעומת זאת, כוונת הרבי הייתה שיפרסמו כי הרבי ריי"צ נביא הדור, ויפרסמו כמובן על דברים שאמר ואכן "יאמנו דבריו", ויספרו גם על נבואתו של הרבי ריי"צ שהנה זה משיח בא. גילויו המרעיש כמקור יחיד לשלול תובנת החסידים, מעורר תמיהות רבות.

האם אנו עדים למשחק באש

א. כיצד המתין הר' ברוד עם ידיעה כה מרעישה 17 שנה, וכך נתן לנו להתאמץ בפרסום דבר שהרבי הבהיר על ידו שאין זו כוונתו?! (להלן נזכיר אמנם ציטטה דומה, אך גם זו נכתבה לאחר יותר מארבע (!) שנים משיחת ש"פ שופטים תנש"א, וגם אז צוטטה רק בהערה בשולי הגיליון, בספר שלא זכה לתהודה ותפוצה).

ב. כיצד ייתכן שעד עצם היום הזה, 17 שנה אחרי (!), לא יצא תחת ידו של רמ"ב, מקבל ההבהרה, מאמר מתקן שיתאים להבהרה שקיבל מהרבי. מאמר שיבהיר כי הרבי הריי"צ נשיא דור השישי הוא נביא הדור, להביא סיפורים על נבואות שניבא ויאמנו דבריו, עד נבואתו העיקרית אודות הגאולה הקרובה. כיצד עבר הר' ברוד (לכאורה) על "לא תגרע"?!

ג. יתירה מזו. מתברר שהר' ברוד, לא רק על 'לא תגרע' עבר, כי אם גם על 'בל תוסיף'. למרות ההבהרה שקיבל מהרבי, המשיך הר' ברוד בשיטתו הישנה, תוך כדי התעלמות מוחלטת מ"המסר שנצטווינו לפרסם". כלפי מה דברים אמורים? - זמן קצר לאחר "קבלת ההבהרה", שוב פרסם הר' ברוד בגיליון לקראת יו"ד שבט (גיליון 263), מאמר שלם ומקיף אודות הרבי, "כיצד התגשמו נבואותיו במילואן", כך שיש לקחת ברצינות את דבריו (של הרבי השביעי.. זה מודגש שם במאמר) שהנה משיח בא.

יש באמתחתי דוגמאות נוספות, אך בחרתי להתמקד בגיליון זה, משום שהוא נוגע באורח ישיר לתרעומת, לדבריו, בה הגיב הרבי למאמרו. מאז הביע הרבי תרעומת על מאמרו, לא הייתה הזדמנות כה נאותה, כמו ערב יו"ד שבט, יום ההילולא של הרבי הריי"צ, כדי לתקן את אשר עיוות. אך תמורת התיקון קיבלנו שוב עיוות. שוב הפרה בוטה של "בל תוסיף". אך במקרה זה חמורה ההפרה עשרת מונים, משום שהפעם, לאחר קבלת ההבהרה, לא יוכל שוב הר' ברוד לטעון שלא הבין אל נכון את שיחת ש"פ שופטים.

למרות השאלות הנוקבות, המערערות באופן חד, את אמינות הסיפור, עם זאת אתייחס לגופו של סיפור, שכן אינני חושד חלילה באף חסיד בהמצאות חסרות שחר בשמו של הרבי. אך בכל אופן, אולי זו הדוגמה עד כמה עלינו להיות זהירים בשימוש בשמו של הרבי, בפרט כאשר מדובר בנבואה ובנבואת הגאולה. זה משחק באש.

תורף הסיפור – לא הייתה הוראה לשנות

הרי גם מדברי הר' ברוד עולה כי לא הייתה כל הוראה לשנות את סגנון הפרסום. יתירה מזו, אף לא מוזכר שהרבי ביקש מהרב גרונר להעביר את דבר התרעומת. הדבר היחידי שמסופר כאן הוא, שהרב גרונר נכח בשעת מעשה כאשר הרבי קרא את שיחת השבוע, והרבי העיר את שהעיר כנ"ל. אך הרבי לא ביקש ממנו להעביר שהייתה תרעומת. עכ"פ זה לא מוזכר. כך גם בחו' יתבררו ויתלבנו בע' 84 מציין בשולי הגיליון לעדות הר' ברוד: ".."מיד קיבל טלפון מהריל"ג שכאשר הרבי קרא העלון, הגיב: מה הם כותבים? וכי דיברתי על עצמי?" [שם אגב, לא זכר המעיד לצטט את ההמשך "והלא דיברתי על חותני!"..משפט נוסף זה התגלה רק מאוחר יותר?], גם שם לא טען הר' ברוד שהרבי ביקש להעביר מסר שהייתה תרעומת. שכן, העברת הדברים לא הייתה עפ"י הוראת הרבי. אלו היו דברים שהרבי שקו"ט בינו לבין עצמו (או שמא בינו לבין הריל"ג(?..)), והרב גרונר שיתף בכך, ביוזמתו, את הר' ברוד, אך וודאי שלא הייתה כאן הוראה (אחרת וודאי היה מציין זאת הר' ברוד בשתי ההזדמנויות הנ"ל).

א"כ אדרבה, מכך שהרבי קרא את העלון ולא הורה שיש לפרסם באופן אחר, נראה שקיבל זאת ואף נהנה מהנהגה זו. וכפי שהיטיב הרבי לבטא זאת זמן קצר ביותר לאחר מכן בש"פ נצבים (סי"ב): "..כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה האחרונה שנתפרסם בכו"כ עיתונים בעולם כולו (ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר) ש"הנה זה (המלך המשיח) בא ותיכף – כבר בא – בפועל ממש..". בלי ספק שכוונתו הייתה לעשרות המודעות שפורסמו בימים שלאחר ההוראה של ש"פ שופטים, ב'שטורעם גדול', ע"ד נבואת הרבי שהנה זה משיח בא.

[להמחשת העניין: לי, כותב השורות, אירע פעם ששאלתי את הרבי כיצד לנהוג בעניין מסוים, והעברתי את שאלתי דרך הרב קליין. הרבי הורה לנהוג כפי שההורים חושבים. אך הרב קליין גילה את אוזני, שכאשר הרבי קרא את הפתק הגיב (כשקו"ט בינו לבין עצמו): "זה הרי שאלה לרב?!". הרבי ודאי לא ביקש מהרב קליין להעביר לי את הסתייגותו או את התרעומת שלו על כך שהפנו אליו את השאלה (ולא לרב), זאת עשה הרב קליין על דעת עצמו (ואני מודה לו על כך..). המסר היחיד היה משפט הנוגע למעשה: לשאול את ההורים. כל השאר לא באמת שייך אליי (היה עוד המשך מרתק לסיפור אך אכ"מ)].

א"כ הדבר היחיד שעלינו להתייחס אליו, זה הדבר שהרבי הורה לנו בדרך של הוראה ואף הואיל להגיה זאת עבורנו. שי' ש"פ שופטים.

אגב, תגלית הר' ברוד מאששת פעם נוספת את העובדה, שהרבי התייחס לנבואה כאל נבואה 'הלכתית' לכל דבר ועניין. והראיה, שלמרות שהר' ברוד תיאר במאמר נביא ממש, לא הייתה לרבי כל תרעומת על כך. (הוא לא אמר: "מה הם כותבים? לא התכוונתי לנבואה הלכתית ממש וכד'").

מי הנביא שאמר הנה זה משיח בא

הר' ברוד טוען שהרבי איננו מדבר על עצמו. "לו היה הרבי רוצה לדבר על עצמו, הוא היה אומר זאת בבירור". השיחה מונחת עתה לפניי ואני שואל את עצמי: רבש"ע, האם ייתכן שאנו אוחזים בידינו שתי שיחות שונות? הנה ציטטה מתוך השיחה (סי"א): "..נביא אקים.. אליו תשמעון, עי"ז ש"יאמר דברים העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו (כפי שראו זאת אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר), ויתירה מזו: "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא – כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, ונמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו' – ה"ה בחזקת נביא ואין זה השני צריך חקירה". וכן גם בהמשך שם: "..נעשה עי"ז.. השיבה שופטינו.. עאכו"כ שזה כבר גם בדיבור ("ניב שפתיים", ענין הנבואה), כנהוג לאחרונה לבטא את הדברים בדיבור, כולל ובמיוחד –שהנה הנה באה הגאולה" (הדגשות המעתיק). מה עוד צריך הרבי לומר כדי לשכנע אותך שהוא מדבר על עצמו? להצביע על עצמו באצבעו הק'?.

מי יודע בגין מה התעוררה תרעומת

בהמשך לציטוטים אלו יש להוסיף ולהקשות אף בנוגע לתרעומת עצמה (שאף אם הייתה, הרבי, כאמור, לא הורה לפרסמה, ובעצם פרסומה, עובר המפרסם על הציווי עליו מטיף: בל תוסיף).

במאמר שיחת השבוע (אליו מתייחס סיפורו של הר' ברוד), ישנם, ביחס אל הרבי שני חלקים. חלק אחד מדבר על נבואות הרבי שהתגשמו ומעידות על כך שהוא נביא, וחלק נוסף מתייחס לנבואת הרבי שהנה זה משיח בא. כפי שזה עתה הזכרנו, גם תיאור הרבי את הדרך בה אנו מגלים את הנביא, מתחלק לשניים. הנביא שעשה מופתים ואמר דברים העתידים להיות ויאמנו דבריו (שזה כ"ק מו"ח אדמו"ר, כפי שמבאר בשיחה) וסוג נוסף של נביא, שהעיד עליו נביא אחר שהוא נביא ("כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, ונמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו'"). מי א"כ תקע לידו של המפרסם, כלפי איזה משפט הגיב הרבי בתרעומת. שמא התכוון הרבי רק לקטע בו מתוארים דברים שאמר נביא הדור ויאמנו דבריו, שבזה הייתה כוונתו אל הרבי ריי"צ (כפי שגם אומר זאת במפורש בשיחה), אך לא בקשר לנבואת הגאולה שלגבי זה ניבא הרבי ריי"צ שלאלתר לגאולה, ואילו הרבי הוסיף בנבואתו ("נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא כפי שהוא וכו'") "ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא", (שביטוי זה לא מצינו בדברי הרבי הריי"צ, אלא בשיחות הרבי, כמפורסם). וכלפי חלק זה לא הייתה תרעומת כלל וכלל. מי הוא זה שיודע דעת עליון, אם לא שנסמוך על המפורש לנו בשיחה (ומוגהת).

רמ"ב קובע כי אילו היה הרבי מדבר על עצמו, הוא היה בטח מודיע בבירור: "היה דבר ה' אלי".. בניגוד לרב ברוד אינני מתמחה בסגנון דיבור של נבואה. נשגב ממני. אך לא הצלחתי להבין כיצד שאלתו מתיישבת, אם נאמר שהרבי לא דיבר על עצמו. היכן בדיוק התבטא הרבי הריי"צ: "היה דבר ה' אלי"?!..

האם יש להעלות לדיון אם הרבי הנו חלק משושלת רבותינו נשיאנו

הר' ברוד מתקשה לקבל "שהרבי אמר על עצמו" ("תחשבו", מבקש הר' ברוד, "איך נראים הדברים בעיני אדם מן הצד"). אמנם נכון שבשונה מהרבה גדולי ישראל אמיתיים, הרבי מיעט מאד לדבר על עצמו, אך אעפ"כ מצינו גם מצינו כו"כ פעמים שהדבר אירע. אבחר בדוגמה אחת מעניין זה עצמו (שיחות קודש תשנ"ב ח"א, 318): "..כיון שגם עניין זה ('וינצח') ישנו כבר, צריכה להיות תומ"י הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו, השליח ד"שלח נא ביד תשלח", כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ועד"ז ההמשך דממלא מקומו שלאחרי זה, ע"ד שהוא הממלא מקום דאביו, אדמו"ר נ"ע, וכמדובר כמ"פ בנוגע לשבעת קני המנורה ובנוגע לשבעת האושפיזין וכו'".

ארשה לעצמי לבוא גם אני בבקשה מהר' ברוד: "תחשוב", "איך נראים הדברים בעיני אדם מן הצד" שמביאים לפניו ציטוט: "לפרסם.. שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה'שופטיך' ו'יועציך' ונביא הדור", ועל זה מוסיפים ומבהירים שכוונת הרבי היא על צדיק שהסתלק מהעולם לפני למעלה מארבעים שנה..?!

רמ"ב טוען שהרבי "לא דיבר על עצמו, אלא הסביר את עניינם של רבותינו נשיאנו". לו יהי. אבל הרבי, רבש"ע, איננו חלילה חלק משולשלת רבותינו נשיאנו? רבותינו נשיאנו היו נביאים ואצל הרבי נשיא דור השביעי פסקה הנבואה? שמא עולה בדעתך שהרבי איננו רואה את עצמו כהמשך ח"ו? וכשהורה למשל בהתוועדות של יו"ט לנגן ניגוני רבותינו נשיאנו, ואנו הוספנו לנגן 'הוא אלוקינו', עברנו על 'בל תוסיף?. מדוע, רבש"ע, כאשר הרבי תובע לפרסם את עניינם של רבותינו נשיאנו כנביאים, שופטים ויועצים, אתה כ"כ בטוח שהרבי לא חלק מזה?

"נשמתו בי" (תו"מ ח"ב, 326)

רמ"ב משתדל ללמד זכות על אלו שמחילים על הרבי דברים שאמר על הרבי הריי"צ. משתדל ללא הצלחה. אינני מבין למה. רבות הדוגמאות מספור בהם הרבי התבטא על פעולותיו שלו כעל פעולותיו של הרבי הריי"צ, בלי שום ספק הרבי ראה בעצמו את הרבי הריי"צ, כפי שאף התבטא בנושא מספר פעמים. ההתבטאות המפורסמת הייתה בהקשר למשפט הספרים, אך היו התבטאויות רבות דומות. אך לא היה לו לרמ"ב להרחיק לכת, כי אם להתאמץ מעט יותר בלימוד ועיון השיחה אותה מתיימר לנתח. הנה שלוש ציטטות משיחה זו עצמה שאינן נותנות מקום לדמיון:

א. "..בדורנו זה..ישנה השלימות דיפוצו מעינותיך..וגם תרגום..ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, ובאופן שהולך ומוסיף ואור, עד לימים האחרונים – שנדפס גם .. ב"ברייל"..". הרבי מייחס את פעולות הימים האחרונים לרבי הריי"צ. ב. "..כפי שהוא בנוגע לנשיא דורנו, ונמשך בדור שלאחריו ע"י תלמידיו כו'" – גם הדור שלאחריו, הרי אלו תלמידיו. ג. "ולהעיר שבשנת ה'שי"ת (שנת הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר) התחילה תקופה חדשה בפעולתו ועבודתו כו'..". – "התחילה תקופה חדשה בפעולתו ועבודתו" של הרבי ריי"צ (בשנת הסתלקותו..). וכהנה רבות. [למרות שכן היה גם עז ביטויים של שאר רבותינו נשיאנו כלפי קודמיהם, נראה שאצל הרבי, היה זה באופן חריף הרבה יותר. ואכ"מ].

לסיום, הייתי מעיז לשאול את הר' ברוד שתי שאלות. א. מנימת הכתבה עולה צינון מעט. מין קריאה לאיזון. (אני חושב שכל בן חמש למקרא, רואה זאת בשורות ובמה שביניהן). שאלתי, האם העובדה שהנביא, לדעתו, הוא הרבי ריי"צ ולא הרבי, אמורה הייתה להרגיע במעט את המתח בו שרינו במוצש"ק שופטים תנש"א, כתוצאה מגילוי הנבואה המרעישה ע"י הרבי? ב. האם ייתכן שהיסודות לפסילתך ודחייתן בראש חוצות של דעות שונות של אנ"ש, שווים באיכותם ליסוד עליו בנית את התזה המטלטלת שלך. אולי הגיע הזמן לחשוף את הסוד.

ט' באלול תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
64
1. מיהו הכותב
קל מאוד להסתתר מאחורי שמות בדוים וכיוצ"ב, אבל אם להיות הוגן, כמו שהרב ברוד כתב את שמו בגלוי, אל תסתתר מאחורי שמות עט
ט' באלול תשס"ח
2. חזק ביותר!!
מי כתב את המאמר התגובה?
ט' באלול תשס"ח
3. חזקקק
כל מילה בסלע
ט' באלול תשס"ח
4. המגיב
בטוחני שהמגיב הנ"ל הוא הרב ש"ב וולפא מקרית גת. יש לי כמה הוכחות חותכות לכך.
ט' באלול תשס"ח
5. שאלת השאלות לרב ברוד שלא נשאלה
היכן פרסמת את זהותו של הרבי הריי"צ כנביא הדור? הרי הרבי הורה לפרסם זאת. היכן קיימת את ההוראה?
ט' באלול תשס"ח
6. מסובך מדי
נא לפשט את הדברים לטובת פשוטי העם
ט' באלול תשס"ח
7. אתם לא תפרסמו
אבל אני אכתוב

אין שום סיבה בעולם לפרסם מאמר של איזה רוח ללא שם.

כתגובה למאמר של כותב מעולם הזה
ט' באלול תשס"ח
8. לא הוגן!
לא קראתי כלל את הכתבה- מאחר היא לא הוגנת ואיננה עומדת בכללי האתיקה הבסיסיים של עיתונאות מתוקנת.

הרב ברוד כתב מאמר בכפר חב"ד - אפשר להסכים ואפשר לחלוק. על הדבר הזה עצמו הסכים הרב ברוד, באמירה: אני חושב כך!

בן בלי שם כתב מאמר בשטורעם - שוב, אפשר להסכים ואפשר לחלוק. אלא שכותב המאמר הזה לא הסכים לכך, ולכן אמר: מה זה משנה מי אני, זו הרי האמת.

וזה לא הוגן.
ט' באלול תשס"ח
9. שיחות תשנ"ב
למה מתעלמים מעצם העניין דשיחות שנת תשנ"ב שנרשמו ונדפסו כו' ע"י גורמים שונים - ואכהמ"ל- כידוע לכל מי שהיה נוכח בהתוועדויות הנ"ל, ואם כן יש הרבה צע"ג עד היכן מוסמכים וד"ל ברמיזא.
ט' באלול תשס"ח
10. Who is the Writer
Hiding is childish why are you printing hie response with out a name
ט' באלול תשס"ח
11. חזק ביותר
מאמר תגובה חזק ואמיתי.. דווקא ברגעים האלו, שאנו מאמינים שהם הרגעים האחרונים של הגלות מוכרחים להתחזק ולחזק את האמונה ולא להחלישה..
ט' באלול תשס"ח
12. תגובה לר' ברוד
אני תמיד חשבתי שעדיף להיות אנטי,כי המשחיסטים הלכו וילכו רחוק מידי,עכשיו בלבלת אותי לגמרי,אני רואה שהאנטים איבדו לא רק את הצפון אלא גם את המרכז..
מה קרה ביבי כבר לא טוב ליהודים שצריך מפלגת מרכז חדשה?
מי שהולך בהוראותיו של הרבי ומתעסק בהפצת המעיונות נטו אין לו צורך במאמרים כאלה,לאף אחד זה לא חסר -יש אנשים שהכסף הכי חשוב אצלם ובשביל זה הם ימכרו את חב"ד וד"ל.. ויש כאלה שהסקופים הכי חשובים אצלם ובשביל זה הם יפלגו ויהרסו את חב"ד !
ט' באלול תשס"ח
13. כל דברי השבח למאמר המוזר מאת הכותב האנונימי הזה...
נכתבו על-ידי אותו אדם.
יש דבר נוסף שאני מאוד לא אוהב: שכשאתה לא מסכים עם פלוני, אתה גם מזלזל בו. הרב מנחם ברוד הוא "ר'" אצל הכותב נטול הזהות והשם הזה בעוד שהוא עצמו, אותו "מ' אברהמי"' ש"לא היה ולא ונברא ואפילו לא משל היה", הוא - "הרב". אלא מה...
איכסה.
ט' באלול תשס"ח
14. למגיב 8
זו דרך מאד קלה לברוח מדיון ענייני ונוקב. המגיב כאן העלה טענות ושאלות נוקבות מאד, שאני מעריך שהרב ברוד יתקשה להתמודד איתן, כולל הסתירה בין שיחת השבוע 263 לבין המאמר בכפר חב"ד.
ט' באלול תשס"ח
15. על תוכן הנבואה בש"פ שופטים
על תוכן הנבואה של שבת פ' שופטים אפשר לראות הסבר מענין בספר התקופה והגאולה (שד"א י"ל בעיבוד והסכמה של קבוצה גדולה של רבני ומשפיעי אנ"ש כמובא שם.
שם מביא עובדא מענינת ומפליאה!
בימים שבאו מיד לאחר אותה התועדות של שבת פ' שופטים ארע נסיון המהפכה בברית המועצות כשהצבא יצא בטנקים לרחובות לעצור את כל המהפך של גורבצ'וב לקדמותו, ולהחזיר את השלטון הקומניסטי.
וכך באותה שבת שקדמה למהפכה עומד הרבי ואומר שידעו שכל מה שנאמר לאחרונה ש"הגיע זמן גאולתכם" כשאחד הבחינות לכך הוא קריסת ברית המועצות, כל הדיבורים האלו הם בבחינת "נבואה" שאין שייך בזה חזרה!
כלומר, עם אותה שיחה קבע הרבי שהמצב ברוסי' (שהשפיע על השינוי בעולם כולו) לא יוכל להשתנות ושום מהפכה לא תצליח להחזיר את הדברים מפני שהם נאמרו בגדר של נבואה!
עיי"ש בארוכה.
ט' באלול תשס"ח
16. תגובה ללא שם - בעולם השקר
יושב אדם וכותב תגובה ללא שם.
ובתגובה ללא שם הוא מאשים את מי שכותב ללא שם.
חשבתי שגם לעולם השקר יש איזה שהוא גבול!
ט' באלול תשס"ח
17. כשהרבי אומר כ"ק מו"ח אדמו"ר

למי הוא מתכוון?

ט' באלול תשס"ח
18. טענו חטים והודה לו בשעורים
קראתי את מאמרו של הרב ברוד ואת המאמר של האנונימי (למה בעצם אתה מסתתר?!) ואני פשוט לא מצליח להבין על מה באה ההשתלחות הפרועה.

הוא תוקף את הרב ברוד על דברים שבכלל לא נאמרו ומסיק מסקנות שלא קיימות כלל במאמר הראשון.

הרב ברוד אומר דבר אחד פשוט ונכון - שצריך לפרסם שהרבי הוא נביא וכו' אבל רק לא להגיד שהרבי אמר את זה על עצמו. מה לא נכון בזה? מה זה שייך לכל הפלפולים והפרשנויות של הכותב עלום השם?

יש לי הרגשה שהכותב האנונימי תוקף את הרב ברוד אבל בעצם מתכוון לרבי. הוא הרי לא מכחיש שהרבי אמר "לא דברתי על עצמי" (אלא רק מתפלפל האם זה מחייב), אז שישאל אותו את כל הקושיות שלו מהשיחות.

שימו לב מה קורה פה: הרבי אומר בפירוש "לא דברתי על עצמי", ובא חסיד ואומר שצריך לפרסם בדיוק להיפך.

לא יאומן כי יסופר!!!!!
ט' באלול תשס"ח
19. חיסרון אחד עיקרי במאמר זה

הכותב חושש משום מה לומר את מה שכולם יודעים - כל דבר שציטט הרב גרונר מדברי הרבי, בין בע"פ ובין בכתב, הינו בחזקת שקר מוחלט!

כל עוד לא יוכח אחרת מפי עד מהימן או הקלטה או כתי"ק שברור למעלה מכל ספק שאינו מזוייף.

לכן כל הדיון מיותר, ולכשתימצא התייחסות מפורשת מהרבי לכך שייחסו לו ברבים דבר שאמר על חותנו - יהיה מקום לדון בה.

ט' באלול תשס"ח
20. אני מזהה את הכותב
האינכם מזהים את השליח בעל מס"נ שביתו נשרף, ובשעתו הוטרד קשות על ידי ילדי כפר חב"ד. הוא אף פרסם על כך בשטורעם.

כנסו לכתבתו דאז, השוו והסיקו לבד את המסקנה.
ט' באלול תשס"ח
21. שאלה לבעל המאמר
א. לפיך הרב מנחם ברוד כבר לא "רב" , בגלל השקפה שונה מהשקפתך - ולמרות שהרבי התייחס לרב ברוד כ"רב" .
ב. הוראה בפה מלא של הרבי יש לבצע אותה ולא לסור ימין ושמאל אבל כשהרבי בעצמו החליט לא להגיד את הדברים כפשוטם אולי זה נותן תווך חשיבה ,
ג. ברור שחסיד צריך לשאוף להבין את הדברים שהם מסוג ד"ל, ואין לי ספק ששיחות אלו הם אחד מהדוגמאות שעליהם נאמר ד"ל
ד. אולי הרב ברוד מתכוון כתוך דובר לעורר נושא שהוא היום נמצא בתרדמה, יש שלא לומדים שיחות אלו, יש שמצאו דברים והיסיקו מסקנות ובנו מגדלים על שיחות אלו, יש כאלו שאומרים "קשה", יש שאומרים "הדברים לא כפשוטם, ויש ויש, האם תפקיד הדבר אינו לעורר את הדברים על מנת לעורר התענינות הן מצד החסידים והן מצד הרבנים, ועוד יותר בימי אלו שיש את העניין להתבונן גם על האם ההשקפות שלנו אמיתיות וכו (לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך)
ה. אין לי ספק שהרב ברוד הוא חסיד אמיתי ונאמן לנשיא דורינו
ט' באלול תשס"ח
22. בלבולי מח משיחיים
המשך מסכת השקרים והבדיות שמכרו לנו נגד רצונו המפורש של רבנו זי"ע
ט' באלול תשס"ח
23. שטורעם או הייד פארק ? תגובה 19
יש מקום לחילוקי דעות, אבל מי שלא יודע איך להתבטאות אין מקומו כאן!
ט' באלול תשס"ח
24. 22 - כל הכבוד על הטענות העניניות שהעלית, רואים שאתה אדם רציני
ט' באלול תשס"ח
25. נשיא דורנו
אולי יכתוב מישהו בר סמכא מאמר מסודר מה התכוון כ"ק אדמו"ר כשאמר על כ"ק אדמו"ר הריי"צ שהוא נשיא דור השביעי
ט' באלול תשס"ח
26. סיפור שלם בבקשה!
מה אמר הרב גרונר שי' להרבי אחרי דברי הרבי שהוא לא התכוון לעצמו אלא לחותנו?
אנא ראביי ברוד שי', לא יפה לעיתונאי כמוך לקצץ סיפור, עיתונאים מומחים כמוך יודעים איך להוסיף ולהאריך בסיפורים................!!!
ט' באלול תשס"ח
27. איך מכניסים תגובה מחפירה כמו 19
כותב פה מחוצף אחד דברים איומים ונוראים נגד הרבי והמערכת מכניסה את זה.
תחשבו רגע מה הוא כותב, שמזכיר שהרבי מסר דרכו רבבות מענות קודש בכתב ובע"פ אי אפשר להאמין לשום מענה והכל בחזקת "שקר".
ז.א. שהרבי במשך עשרות שנים היה מנותק מהמציאות ולא ידע שהמזכיר שלו מעביר בשמו "שקרים". אם זה הרבי שלך - כותב מטופש - אבוי לנפשך.
תחשבו שגם בגשמיות (ובלי עניני רוח הקדש) זה מופרך בתכלית, כי הרי חסיד שמקבל תשובה כותב לפעמים לרבי ומבקש הבהרה או שואל שאלה נוספת, ואם המזכיר מסר מענה שקרי הרי הרבי מיד יגלה את זה.
אלא ברור שיש פה אנשים מושחתים שרוצים להרוס את האמונה בדברי הרבי ומצאו פטנט לומר שהמזכיר שיקר ח"ו.
ט' באלול תשס"ח
28. הרב הברהמי כתב בית משיח כתב תגובה זאת.
ט' באלול תשס"ח
29. מאמר נכון ואמיתי
זה בדעוק מה שקורה לכל אלו שלא מפיצים את בשורת הגאולה,
תמיד ידעכתי שיבוא יום וגם חסידים שראו ושמעו את הרבי, לא יהיהו בטוחים שהוא משיח!

ט' באלול תשס"ח
30. ל-28
אולי "הרב הבהמי"???
ט' באלול תשס"ח
31. תמיכה לתגובה 19
העובדה כי הוראות רבות, בעיקר כלליות, שנמסרו ע"י ריל"ג לאנשים בשם הרבי מעולם לא נאמרו ע"י הרבי הינה עובדה ידועה, אין דרך אחרת "להתבטא" בנושא כאוב כל כך, אלא לומר את הדברים כפי שהם.

ראה למשל את מאמרו של מונדשיין בקישור זה:
http://www.tapuz.co.il/blog/viewentry.asp?entryid=1182738

יצויין, כי מעולם לא קם אף אחד מאנשי גרונר לפרוך ולו למחצה לשליש או לרביע את הנטען במאמר זה.

במאמר זה לא מובאים גם דברים רבים נוספים הידועים על ריל"ג, כנראה כדי שלא לערב את המאמר בענינים פוליטיים.

יתירה מזו: בנידון דידן לא הרב ברוד ולא הרב גרונר לא מוכנים לומר בדיוק מה היה התאריך בו אמר זאת הרבי, ומה היה התאריך בו מסר זאת גרונר לברוד, ומה התאריך בו חשף ברוד לראשונה שכך מסר לו גרונר. וכבר העירו שחשוב איך אמר זאת הרבי במדוייק ומה אמר לפני ומה אחרי. כל עוד לא יפורסמו הדברים הם נראים כמזוייפים מתוכם.

יש להוסיף, שריל"ג עצמו אמר כמה שנים אחרי ג' תמוז שהרבי אמר זאת בכלל על דו"ח פעילות שהכניסו לרבי שבו כתבו שקיימו את ההוראה לפרסם שהרבי נביא הדור.

להעיר עוד: באותה תקופה הוכנסו לרבי עשרות פירסומים ועלונים ומודעות בעיתונות, שבכולם נכתב על כך שהרבי הוא נביא הדור, ולאף אחד מהם לא נאמרה תגובה כזו. הדברים שכתב רמ"ב הינם מתונים מאד ביחס לדברים שנכתבו למשל בעיתון "הגאולה" שהוציא אז זימרוני ציק, וגם עיתון זה היה למראה עיניו של הרבי.

אין לדברים אלו כל קשר למסקנה ההגיונית בדברי רמ"ב, שמטופש לכתוב בחומר של הפצת המעיינות ש"הרבי ציוה לפרסם שהוא נביא" (וכיום הגדילו לעשות וכותבים ש"הרבי ציוה לפרסם שהוא ציוה לפרסם שהוא נביא..."), ואולי זוהי גם הסיבה לכך שהרבי אכן לא אמר מעולם בפירוש דבר על עצמו אלא על חותנו.

- אך עדיין, לפרוך את המקובל אצל חסידים שהרבי דיבר על חותנו ורמז על עצמו, על ידי שמועה מריל"ג, שאיש אינו זוכר מתי הרתה וכיצד נולדה, ועוד לדון בכך - פשוט מיותר.
ט' באלול תשס"ח
32. גירסא נוספת לסיפור
בתור בחור ב'קבוצה' נ"ב זכור לי הסיפור בצורה שונה. כמדומני שסיפר זאת בנו של ריל"ג או אחד מאנשי סודו באותה תקופה, כמה חודשים אחרי השיחה של שופטים. הרבי קרא דיווח על פעילות בענין ההפצה שהרבי הוא נביא הדור, אולי במודעות בעיתונים יהודיים בארה"ב וכיו"ב. וע"ז שאל את גראנער "והרי לא דיברתי על עצמי", וגראנער ענה "הרי בארץ הקודש כבר פירסמו שהרבי הוא נביא הדור ע"פ נבואותיו במלחמות וכו'", והרבי עשה ע"ז תנועת ביטול במשמעות של "נו, שיהיה כך". עכ"פ כך פירש את התנועה הזאת גראנער בעצמו.
ט' באלול תשס"ח
33. הרב ברוד

יצא המרצע מן השק....
ט' באלול תשס"ח
34. מאיפה זה מגיע?
האמת שאין לי מושג מה עובר על הרב מנחם ברוד בשנה-שנתיים האחרונות, זה כבר תקופה ארוכה שבכל כמה חודשים הוא מפרסם עוד מאמר שסותר את כל האמונות שלנו. באם חלשה אמונתך למה אתה מנסה הלהחליש את אמנותם של אלפי חסידים אחרים? אני שואל.
ט' באלול תשס"ח
35. גם אתם התחלתם לצנזר?
ט' באלול תשס"ח
36. חזק ביותר
יישר כח לכותב כתבה זו גם אם זה אנונימי, יישר כח לשטורעם על הכנסת הכתבה
ט' באלול תשס"ח
37. קראתי את מאמרו של מונדשיין בקישור שבתגובה 31
וכולי המום ומזועזע? האם יש ממש בדברים נוראיים אלו??!! אם רוצה מערכת שטורעם להוכיח שהיא אכן "פתוחה" ולא מצנזרת, תואיל נא להעלות דיון בנושא קריטי זה של מהימנותו של ריל"ג!!
ט' באלול תשס"ח
38. ל 34
אולי האמונות שלך הם אמונות עקומות?

אתם המצאתם לכם כל מיני אמונות מוזרות, וטוב שמדי פעם יגידו לכם את האמת שאתם פשוט מסלפים את השיחות של הרבי.

יש לכם בעיה קשה עם הרב ברוד שהוא בקי בשיחות יותר טוב ממכם ואותו אתם לא יכולים למרוח.
ט' באלול תשס"ח
39. תגובה
לפי מה שהרב ברוד אומר שאם הרבי רוצה להגיד משהו אז הוא אומר אותו
אז אתה לא חושב שאם הרבי היה רוצה הוא היה אומר את זה ומוחה
ועוד דבר יש הלכה שאומרת שמי שיש בידו למחות ואינו מוחה נקרא רשע
ולא זכור לי שהרבי מחה אז שאמרו שהוא משיח אז לפי מה שברוד אומר....
ט' באלול תשס"ח
40. anonymously?? because
these days in Chabad the only way to write the truth is anonymously otherwise the people on the top will do all they can to squash you.

our matzav today is that there is no honest care to discuss and truly explore for the truth

our matzav in Chabad today is that the ones on top will do anything necessary to hold on to their bainkil of power and money to the point of tomois nafshi im pelishtim

Just like the Rebbe spoke regarding the people in the Israeli government, is what's happening in Chabad today.

what a crying shame.
ט' באלול תשס"ח
41. חייבים להיות ענייניים וברור שהרב ברוד נכשל הפעם בשטחיות
הוא בדרך כלל כותב טוב, ואם יאמר בענווה טעיתי, נסלח לו עם כל הלב
ט' באלול תשס"ח
42. מה קרה?
חברה,תתעוררו!
מהיום כל אדם מהרחוב,הנכנס לאתר חב"ד רואה דיון האם הרבי התכון על עצמו או על הפרידיק רבה...
מה קרה פה??
צריך לעצור את זה לפני שזה יהי מאוחר!
זה כמו לזעזע את האדמה שמתחתינו,ולא משנה באיזה פלג אתה.
אני מבקש,מתחנן ואלי במצב הזה אפשר גם לדרוש...
שהרבנים המתונים:גלוכובסקי,אשכנז-כפ"ח,יורקוביץ-לוד,חיטריק וכו וכו,
יתחילו לתת הסברים כאן מעל האתר.
ויסרו את הספק שמתחיל לבעבע וחבל.
מהר...
שיפסיקו לפחד מברוד,עם כל הכבוד,ויש כבוד...
ת ת ע ו ר ר ו!
בזהות המשיח-לא משחקים!
זה כמו לשחק באש,ולא משנה באיזה צד של המתרס אתה.
משיח נאו!
ט' באלול תשס"ח
43. מה נזכרנו???
הרבי אמר דברים ברורים בקשר למשיח.
אם יש ספק למשהו בנוגע לאמונה בהקב"ה,הוא צריך להדביק אומה שלמה??
אם יש ספק למישהו כשהרבי מדבר על הרבי הריי"צ הוא מתכון בדברים מסוימים על עצמו,הוא צריך להדביק חסידות שלמה??
האבסורד עולה מעל כל דמיון!
ט' באלול תשס"ח
44. כל הכבוד ל'שטורעם' על מאמר ענייני, יסודי וראוי
הצעה לרב ברוד: אל תשיב בפלפולים מיותרים. פשוט תמשיך הלאה
ט' באלול תשס"ח
45. הרבי לא מחה?!
הרבי לא מחה כשאמרו שהוא משיח?!
הרי הרבי רצה לצאת מההתוועדות כשניגנו לפניו ניגון ידוע וכו'.
והאם שיחתו בקשר לרב וולפא לא היתה מחאה?!
ט' באלול תשס"ח
46. ואי ואי ואי..
הרי זה בררור שכל מי שכתב את התגובות הנגד, המשמיצות לא קראו בעיון , לא את מאמרו של הרב ברוד, ולא את מאמרו של אברהמי ולא למדו לעומק את שיחת הקודש פ' משפטים. קל לכתוב נגד ולהתכסות בכך ש"אני אנטי" וכו' .

תחשבו על זה.
ט' באלול תשס"ח
47. כל מילה בסלע..
חזק מאוד.
ט' באלול תשס"ח
48. ל34
הכנסת את חיטריק לרשימת הרבנים המתונים? כנראה שאינך מכיר את חב"ד מספיק. הוא מהקיצוניים בדעותיו בחב"ד, וברוד משיחיסט לידו.
ט' באלול תשס"ח
49. דבר אחד ברור
הכותב עובד בבית ספר עם תלמידים ןלא מן הנמנע כי זהוהרב טוביה בלוי בכבודו ובעצמו הבר פלוגתא הידוע של הרב ברוד.
ט' באלול תשס"ח
50. המגיב האנונימי נלחם ברבי. כל מי שהיה אצל הרבי ומכיר דרכו יודע שפרסומו ברחוב כאחד שאמר על עצמו שהוא נביא הוא הפך רצונו.
השאלה העומדת לפנינו אינה מה אמר הרבי, בין בהתוועדות ובין בחדרו, אלא מה הסכים הרבי שנפרסם.

כל בר דעת שבאמת מסור לרבי ושהיה מאנשי סודו ונאמניו משך עשרות שנים, כגון כל מזכיריו, החוזר הראשי ר"י כהן, ראשי אגו"ח בכל מדינה ומדינה, השלוחים הראשיים במדינות העולם, רבני אנ"ש שאושרו ע"י הרבי בועדי רבני חב"ד השונים בעולם, זקני המשפיעים שמונו ע"י הרבי וכו' -

כל אלו, כולם פה אחד נגד פירסומי המשיחיסטים השופכים את דמו של הרבי בריש חוצות ומקיימים בטיפשותם או ברשעותם ברבי את דברי הנביא אכן על משיח שיהיה בעיני רואיו "נבזה וחדל אישים" וכך גם מרחקים ודוחים את המוני בית ישראל מאמונה במשיח, כי בסגנונם המטופש גורמים מיאוס ממבצע משיח וכך ממש מונעים את ביאת המשיח!!!

רק נשים היסטריות, נערים נבערים מדעת, אנשים מתוסכלים שמחפשים במה, אנטי מימסדיים שמצאו מקום להיפרע ממנהיגים שנואים עליהם, כאלו שרוצים ל"עקוף מימין", כאלו שבסתר ליבם שונאים את הרבי, כאלו אשר מצד נצחנות תקועים בטעותם, כאלו שמחפשים "אקשן" על חשבון הרבי, או קראים שאינם מסוגלים להבין שלא כל פסוק כתרגומו ושאר שוטים וחסרי בינה, או גם אנשים תמימים, חדשים שמקרוב באו ואינם מכירים את סגנון הרבי, רק כל אלו מסוגלים לצעוק ברחובות שהרבי אמר על עצמו שהוא משיח, נביא וכו'. ולהדביק פלקטים ברוח זו.

דרך אגב, יש המאשימים רב משיחיסט ידוע שבמקורו ליטאי כי הינו חפרפרת שכניקית שמטרתה להבאיש את ריח חב"ד בעיני הציבור הרחב. כמעשה "שמפניה" הידוע....
ט' באלול תשס"ח
51. "האם הרבי התכון על עצמו או על הפרידיק רבה..."
זה ציטוט מתגובה 41.

עכשיו תחשבו שעמי ארצות כאלה הם המגיבים פה את כל התגובות הלוחמניות.

איך באו לחב"ד כל חסרי השכל הללו?.

עצוב מאד
ט' באלול תשס"ח
52. תגובה 18 - דברים כדרבנות
כל הקשקשנים מתעלמים מהעובדה המפורשת, שהרבי בעצמו אמר שלא דיבר על עצמו אלא על חותנו.

אז הרבי אמר... הם יודעים יותר טוב מהרבי...

והם רוצים לאכול חי את הרב ברוד שבאומץ לא רגיל אומר פעם אחרי פעם את האמת ומביא את דברי קדשו של הרבי ללא כחל וסרק.
ט' באלול תשס"ח
53. שטורעם נותן במה לויכוח מעניין. בסיבוב הזה אברהמי מנצח בנוק אאוט. זה האמת
אך בודאי יהיו סיבובים נוספים בעתיד.
ט' באלול תשס"ח
54. מענין לענין
אולי מישהו יכול להסביר לי מה בדיוק הרבי ניבא בש"פ שופטים תנש"א? שמשיח יגיע? - זה כבר ישעי' הנביא ניבא. אלא מאי החידוש בנבואה זו הוא שהנה הנה משיח בא! מה זה הנה הנה? שבוע? חודש? שנה? שבע עשרה שנים? איך מגדירים את הנבואה הזאת???

דנים ודנים הלוך וחזור על דבר שאף אדם אחד על פני הגלובוס אינו יודע להסביר אותו!

רק לומר "אני לא יודע", את זה אף א' לא יאמר. יותר טוב להתוכח, לפטפט שטויות על גבי שטויות יותר גדולות.

נו . . . למי שנהנה מפלפולי סרק כאלו שינעם לו. נדמה לי שלויכוחים כאלו מתאימים להפליא דברי הרמב"ם בהל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח שלא יעסקו בדברים כאלו שלא ידע אדם כו' שאינם מביאים לא לידי אהבה ולא לידי יראה.

ישנם אין-ספור דברים ברורים בתורתו של הרבי, אבל בהם לא יעסקו בקאך. במה יעסקו? בדברים העומדים ברומו של עולם ואין אף א' שיודע להסביר אפי' את הפשט הכי פשוט והכי בסיסי.

היות שרמת המגיבים כאן גבוהה ביותר (. . .) אבקש מכל מי שמעוניין להגיב למה שכתבתי, שלפחות יענה בתחילת התגובה שלו את השאלה: מהי הנבואה אותה ניבא הרבי בתשנ"א?

1) שמשיח עומד להגיע
2) שמשיח עומד להגיע בתשנ"א
3) שמשיח יגיע לפני סיום האלף השישי
4) אף אחת מהנ"ל (הבחירה באפשרות זו מקובלת רק בתוספת תשובה מה כן)
5) אני לא יודע ואיני מבין כלום בדברים סתומים ונשגבים מבינתנו.
י' באלול תשס"ח
55. נביא, משיח וכו'
ובכן בחב"ד ממשיכים להרעיף על הרבי זצוק"ל תוארים שונים ומשונים כגון נביא, משיח וכדו' ואם מעיזים כמו רב ברוד להטיל בזה ספק אז מתנפלים עליו מיד. אתם לא מבינים שאתם הורסים את התנועה היפה הזאת? אתם לא מבינים שעם כל ה"רבי מלך המשיח שליט"א" ועוד שטויות אתם הופכים לאיזה סוג של ליצנים סהרוריים שצוחקים עליהם? תתעוררו כבר! 14 שנה שהרבי הגדול הלך לעולמו. הוא כבר לא משיח ולא שליט"א ולא נביא.
י' באלול תשס"ח
56. זה עוד חלק במאבק של הרבי להביא את משיח
חבל שבחב"ד לא כ"כ מוכנים להבין שיש דברים שהרבי נאבק עליהם ולדאבוננו עדיין לא הצליח לפעול זאת.

היו עוד כו"כ מגדולי ישראל שניהלו מאבק אדירים להבאת המשיח, ולמרבה הצער לא עלה בידם.

המאבק של הרבי היה הן בעליונים והן בתחתונים. כאן למטה פעל להרבות זכויות ולזכות המוני ישראל במצוות, כדי שזה יפעל שהדור יהיה זכאי. ובעליונים פעל ע"י כל מיני ענינים שנועדו כביכול להכריח את הקב"ה להביא את הגאולה.

ככה אני מבין את השיחה של ש"פ שופטים תשנ"א, שהרבי אומר לקב"ה שיש כבר "נבואה" שמשיח צריך לבוא וזה כבר בא "בניב שפתיים" ולכן הוא חייב להביא את משיח.

אני לא אומר ח"ו שהמאבק הזה נכשל. אבל עד עכשיו הוא עדיין לא הצליח, ובע"ה ע"י שנעשה את מה שהרבי רוצה (ולא כל מיני שטויות והכרזות תמוהות) נזכה שבקרוב ממש משיח יבוא.
י' באלול תשס"ח
57. קריאת המאמר - חוויה אינטלקטואלית
בלי קשר לנכון או לא נכון - עבודה יפה ומהנה.
תודה רבה לשטורעם
י' באלול תשס"ח
58. למגיב 13
ומי אתה?
י' באלול תשס"ח
59. "תקבל את האמת ממי (תרתי משמע) שאומרו"
לכל המגבים שרוצים "שם"
גם אני רוצה לדעת מי הוא הכותב, אבל קראתי את התגובה שלו ומסכים איתו אע"פ שאני לא יודע מי הוא.
י"א באלול תשס"ח
60. נו! ברור במ. ברוד הוא פוליטקאי ולא משפיע
ברוד הוא ה"דובר" ולפעמים צריך לשקר ולהגיד מה שאנשים רוצים לשמוע בקיצור הוא פוליטקאי, ואל לא להתערב בענינים האילו ולתת להרבים לפעול בענין.
י"א באלול תשס"ח
61. יחי אדוננו מורנו הריי"ץ נשיא ונביא הדור לעולם ועד!
מ. ברוד
נ.ב. יש לפרסם את זה לכל אנשי הדור
י"א באלול תשס"ח
62. תסמונת התקשורת הארצית
מתברר שגם בתקשורת של תנועתינו הנכבדת, שולטים השמאל הרדיקלי.
'כפר חב"ד' משמש שופר לשמאל הקיצוני של חב"ד, כשם שהעיתון המשיחי משמש שופר לימין הקיצוני.
אולי הגיעה השעה לפתוח עיתון חדש שישמש כשופר למרבית החב"דיים השפויים והמאוזנים?
י"א באלול תשס"ח
63. מאמר נהדר, אך אולי חסר העיקר מן הספר
אולי מאן דהו, יעשה טלפון קטן לרב גרונר ולשואלו, האמנם נכון, שכתגובה לתרעומת שהרבי הביע, המליץ גרונר טוב על רוח כותבי הכתבות הללו למיניהם, והרבי אישר ("נו.." וכד').
י"א באלול תשס"ח
64. אין לנו אלא דברי בן עמרם
הרבי מלמד אותנו ללמוד את שיחותיו בפשטות,כבן חמש למקרא.
ומקריאת השיחה (ולא כאחד ששמע או ראה את הרבי) מבינים מעל לכל ספק שהרבי מדבר על עצמו כפשוטו,לא ניתן להבין אחרת.
ולכן מה אכפת לנו מה אומר פלוני או בן פלוני עח שמועה זו או אחרת,הרי אין לנו אלא דברי בן עמרם.
ואם הרבי אומר שהוא נביא ומונה ע"י נביא אז הרבי נביא גם אם נראה לנו אחרת וגם אם אנו לא מבינים מה ניבא בתשנ"א הרי "לא מחשבותיי כמחשבותיכם" זה נאמר על הרבי אומר הרגצובר אז מה לנו קטני וקצרי הדעה בהשגות אלה יש להאמין וזהו. נקודה. אלא אם כן מישהוא מחפש לו רבי אחר?
י"ג בסיון תשס"ט