ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
מיהו "הקלוגינקער"?!

הרב דוד מאיר דרוקמן מגיב לראיון עם הרב שמואל קפלן ולמאמרו של א.ב חרמש: בעצם המחאה והביקורת יצאת נגד אלו מליובאוויטש שכן הפגינו"


לשליח היקר רב הפעלים, ידידי ומכובדי מאד נעלה הרה"ת הרב שמואל קפלן שי'

ראיתי את תגובת "חרמש" לבקורת (שלי) עליך , ואני בוחר "לפשט את ההליכים" לבצע "עקיפה" ולפנות ישירות אליך;

כוונתך בהצהרה ששליחי ליובאוויטש לא מתעסקים בעניינים פנימיים של א"י היתה בפשטות טובה, אבל ב"מבחן התוצאה" דיבוריך בנדון מחייבים אותי, ורבים מאנ"ש החרדים לחיי מליוני יהודים - להביע עליהם ביקורת; בבחינת תוכחה מגולה מאהבה מסותרת.

יש לך כביכול סימוכין בשיחה של הרבי שאין לך כשליח בחו"ל להתעסק בענייני אה"ק (למרות שלא נאמר בשיחה שמדובר על ענין של פקוח-נפש, שע"ז ישנו כלל שהוא דוחה את כל התורה כולה כמעט, ולא פעם שמענו מהרבי התרעמות על אלה שמסיקים מסקנות מדבריו כאילו משתמע דבר שהוא נגד ההלכה ח"ו, דבר שלא יכול להיות ולא יעלה על הדעת).

הבה נרחיק לכת, ונאמץ את שיטתך לפיה אינך צריך עפ"י שיחת הרבי להתעסק בענייני פקו"נ של יהודים בא"י - אבל מכאן ועד יציאה בהצהרה תקשורתית ש"אני כשליח הרבי לא מתעסק עם זה" - המרחק הוא רב.

אילו לא היית יוצא להפגין, וגם לא היית יוצא בהצהרה הנ"ל - "חצי צרה",

ברם ברגע שיצאת עם הצהרה כזו, בעצם כן הצהרת! כי בכך יצאת בעצם במחאה ובביקורת נגד אלו מליובאוויטש שכן הפגינו!

אילו היית פשוט לא מגיב כלל ולא אומר דבר לא לכאן ולא לכאן - ניחא, ברם, כאשר הכרזת ש"אנו כשלוחי ליובאוויטש לא בעסק" - זה כבר מתפרש כדבר חמור מאין כמוהו (ולהזכירך שוב, שבדיני נפשות של מ-ל-י-ו-נ-י יהודים קא עסקינן!).

(משל למה הדבר דומה? שיבוא מאן דהו מחסידי חב"ד ויכריז שעל חילול שבת מגיע סקילה. - אולי לכתחילה אי"ז חכם לצאת עם הכרזות כאלה, אבל לאידך, אם יבא שליח מליובאוויטש ויצא נגד ההכרזה הזו - זה יתפרש כאילו ליובאוויטש מתנגדת להלכה שחילול שבת מצריך סקילה, וההבדל ברור).

בעקיפין הצהרת איפוא בכך, שפקו"נ של מליוני יהודים בארצנו הק' אינה מעניינה של ליובאוויטש, ולמותר הביאור כמה "הצהרה" שכזו היא חמורה ומסוכנת ומחללת שם ליובאוויטש!

ושוב, כנ"ל, פקוח נפש ="שואה" רח"ל על תושבי ארץ ישראל, עקב חומרת הענין - כל זמן שלא שמענו "מפורש יוצא" מפי הרבי שגם בנושא מבהיל כזה השליח לא יתעסק בזה - אין לענ"ד להביא ראיה מהשיחה הנ"ל.

אני שוב חוזר על הטיעון שהשמעתי בראיון לשטורעם במוצש"ק האחרון:

הבה נתאר לעצמנו ערב שמלחמת העולם השניה נפגש היטלר ימ"ש עם ראש ממשלה יהודי, כשזה האחרון עומד למכור את אחיו ואחיותיו לקלגסי הנאצים, והיינו לומדים בהיסטוריה שהשליח של הרבי מליובאוויטש טען שהוא לא מחה, כי אין זה עניינה של ליובאוויטש... (כן אותה, "ליובאוויטש" – "ליובה"=אהבה=אהבת ישראל) - האם ישנו הקולמוס שיכול לבטא עלי גליון את חילול ה' המזעזע הזה!?? איין קלינקייט, חיים של מליוני יהודים, על נושא ספיציפי זה - לא מדבר אדה"ז בפרק ל"ב בתניא...

צר לי לקבוע: דוקא התגובה כפי שבאה לידי ביטוי במאמרו של "חרמש" הנכבד היא-היא עצת "הקלוגינקער".

ומסיימים בטוב, בהבעת הוקרה הערכה כנה לשאר פעולותיך הברוכות והמפורסמות באנאפוליס והסביבה, ויה"ר שנזכה להתעסק אך בדבריו טובים, ולגרום נח"ר למשלח.

והעיקר: שיתקיים בנו ובמהרה היעוד: "ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור" מתוך השקט ובטח עד כי יבא שילה ונזכה ברוח אורה של חנוכה ל"אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".

א' בטבת תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
13
1. טעות של חרמש/קפלן
השיחה של הרבי עליה נסמך חרמש/קפלן מדברת על עניינים פנימיים של ארץ ישראל.

באותה תקופה (חורף תשמ"ט) היתה הסערה הגדולה והמתח בין אגו"י ודגל התורה ועל רקע זה נרתמו חסידי חב"ד להצביע בבחירות עבור אגודת ישראל.


זהו היה ענין פנימי שבאה"ק עליו לכאורה מדבר הרבי.


בכל מקרה פשיטא וברור ששלימות ארץ ישראל ושלימות ירושלים אינם נושאים שבגדר ענין פנימי של תושבי אה"ק, אלא זה ענין הנוגע לצפור נפשו ולרגשותיו של כל יהודי כל מרחבי תבל, וצודק הרב דרוקמן בביקורתו.

א' בטבת תשס"ח
2. שאלה להרב דרוקמן
היות שזה פקוח נפש, האם מותר לחלל את שבת כדי להפגין נגד חזרת שטחים? ואם לא, למה לא?
א' בטבת תשס"ח
3. 100% הרב דרוקמן!
הרב דרוקמן צודק במאה אחוז. ומענין אם היה מדובר בביתו של השליח קפלן איך הייתה תגבותו אז.... הרב דרוקמן הוא הוכחה לרב. בקאי בנגלה וחסידות. וגם מתעסק בעניניים של שלמות הארץ ללא חת, וללא שום התייפיפות, ובטח לא על גביו של היהודים החשובים הדרים בשטחי יהודה ושומורון. ( ולא באנאפוליס השקטה והרגועה ...). שליח הוא הרב קפלן, אבל גם לשליח יש גבולות מה יכול לומר ומה לא!.

ןלתגובה ל 2- "סתם חסיד", אתה באמת "סתם" אבל "סתם חסיד" שלא מבין על מדובר כאן- סכנה לגירוש 250,000 אלף יהוטדים כן ירבו!
א' בטבת תשס"ח
4. אל תסחפו את חב"ד
צודק הרב קפלן וצודק א. חרמש, עם כל ההסתייגות של הבעת ביקורת נגד רבנים, הרי בדרך של 'מהיכן דנתוני' אתיר לעצמי לשאול:
כרב חשוב בחב"ד האם עלינו לפעול על מנת להקים מדינה חלופית?
וזאת משום שזה 'עלה במחשבה' של הרב וולפא?
האם הרב אינו שם לב שהמלחמה בראש הממשלה ובתכניותיו המסוכנות, אינן בדרך חב"ד אלא בדרך קיצונית יותר מברוך מרזל?
אם צריך לצאת נגד הממשלה ומהלכיה ונגד ראש הממשלה, אין זה בדרך של הפגנות פרטיות או של שלוחים פרטיים. על הרב לשנס מתניים ולגייס את בית הדין של חב"ד בכל אתר ואתר והם צריכים להורות, רק זה המתכון לצאת לפעילות שונה מאשר הפעילות של השליח. אלא מאי, ב"ד רבני חב"ד החליט שלא כדעתו של הרב דרוקמן, אם בקום ועשה אם בשב ואל תעשה.
אל לנו לנסות לשכנע שלוחים לפעול בלי הוראת ב"ד שעל אתר. ואם אין מצליחים לשכנע את ביה"ד, הרי שבענין של פיקו"נ כאשר ימ"ש היטלר עומד בפתחנו, עלינו לעשות ככל שביכלתנו כדי לשכנע.
ב' בטבת תשס"ח
5. מלה במלה
באידיש אומרים: דו מאכסט זיך אדער דו ביסט? (האם אתה באמת ככה או שאתה עושה את עצמך כזה?).
אני לא יודע האם לצחוק או לבכות. איך נפלו גבורים...
מדובר בדברים פשוטים לבן חמש למקרא, וכאן מתווכחים ע"ז גדולי הרבנים..
הריני בזה להציע שאלות תם:
א. האם יש חובה מדאורייתא של לא תעמוד על דם רעך?
ב. האם שלוחים פטורים מחובה הנ"ל?
ג. האם שייך לחדש, רחמנא ליצלן, שהרבי אמר שיחה כללית בו הורה שאסור לשליח לעשות שום דבר השייך לאה"ק, אפילו אם מחוייב בזה מן התורה?
[לדוגמא: האם שלוחים מחוייבים בהוכח תוכיח, ואהבת לרעך, איבוד עבודה זרה וכולי, או שאם הנ"ל קשור לאה"ק פטורים הם מן המצוות?]
ד.האם לא תעמוד על דם רעך כולל חובת מחאה?
ובכן:
לג' שאלות הראשונות אין לאף אחד שבגדר נורמלי ספק מהי התשובה הנכונה. פשוט וברור שגם שלוחים מחוייבים במצות.
ועכשיו לשאלה האחרונה - האם לא תעמוד כולל חובת מחאה - מפורש כתב כן הרבי לא פעם ולא פעמיים.
ועוד יותר מזה - שהרבי מורה להדיא ובאותיות רברבין שגם רבנים שבחוץ לארץ מחוייבים למחות, ואם לאו הקולר תלוי בצוארם... [ובאמת, כנ"ל, הדבר פשוט מאליו ללא הזדקקות לשיחה מסויימת, כי פשוט שגם רבנים בחו"ל מחוייבים לקיים מצוות התורה].
איז געקומען דער קלוגינקער, והביא שיחה אחת ויחידה בהקשר מסויים, והוציא דברים מהקשרם, כאילו יש כאן הוראה כללית, רח"ל, שאין לשלוחים בחוץ לארץ לקיים מש"כ בשו"ע כיון שנשלחו להפיץ יהדות! אתמהה!
ועוד מדפיסים כ"ז שחור ע"ג לבן, "אין אמסטארדאמע אותיות", ומפרסמים קבל עולם ומלואו, גם בשטורעם וגם בכפ"ח.
ותוכן דבריהם - כאילו יש הוראה מוזרה ומפליאה מהרבי, שאפילו יש מצב של פקו"נ ממש [או בלשון הרב דרוקמן- שעומדים להמיט שואה רח"ל], שע"ז פשוט הדין בשו"ע שכל רב בישראל מחוייב לפרסם דעתו בריש גלי, ועצם זה ששואלים אותו בנושא [ובסגנון דהיום- מראיינים אותו] ה"ז לגנותו ["הנשאל ה"ז מגונה"]- מ"מ - טוענים הם - שדין זה לא חל על שלוחים...
ועולם-גולם (כולל הרב דרוקמן בעצמו, שמכבדו הנני ביותר) שותק ומקבל הדברים כנתינתם מסיני, ולא מגיב כלל וכלל על דברים שטותיים (וי"ל -אפיקורסיים) כאלו(ומתווכחים בקטנוניות, האם לפרש פירוש כזה או אחר בשיחה הנ"ל).

נ.ב. לגופו של ענין, הקורא שיחה הנ"ל מבין ברור, ללא צורך בפלפולים שהמדובר בנושא מסויים, ובלשון הרב: כיון שלאחרונה היו כמה בלבולים, וכל המכיר את האמת וזוכר מאורעות ימים ההם יודע במה מדובר. לא רציתי להיכנס לשקו"ט בענין זה (מהי הכוונה בשיחה הנ"ל), כי לא ע"ז מדובר כאן: מדובר, במחשבה ילדותית, כאילו יש מקום לשקו"ט, האם שייך שהרבי יורה שאין לשלוחים למחות על מצבי פקוח נפש. ולכשתימצי לומר: כל המתלהמים שמדברים בסופה וסערה על כך שלא נצמדים לשיחה בקבלת עול - לכם הנני אומר, מזכירים אתם את טענת המתנגדים. ואפרש שיחתי: המתנגדים טענו על אדה"ז מדוע לא נצמד לדברי האריז"ל שיש צמצום ומפרשן אותה עם דריידלעך "שלא כפשוטו". ומה מגיבים החסידים: ואתם מדוע אינכם נצמדים לפסוק מפורש "מלא כל הארץ כבודו" ומפרשנים שזה לא כפשוטו..
הוא הדבר בנדו"ד: מדוע יצאתם "מיט א שטורעם" להיצמד לשיחה חד-פעמית זו (שכמותה לא נאמר מעולם) ומרחיבים אתם את הקשרה לכל מצב בעולם, ומדוע לא תאמרו כן על השיחות הרבות, החוזרות ונשנות, על דבר חובת המחאה על המצב באה"ק, וכאן נאמרו הדברים במפורש "מיט'ן גראבען פינגער" -ללא הזדקקות לגזירה שוה - ופתאום מותר להגביל דברי הרב שכאן הדברים הם "שלא כפשוטם".
הארכתי ביותר מגדרי, אם כי אין דרכי לצאת בקולמוסי ובפרט באתרי אינטרנט וד"ל, כיון שהמדובר בפקו"נ.
א' מרבני אנ"ש בחו"ל, הכואב על המצב..

מרבני אנ"ש
ב' בטבת תשס"ח
6. ל3
אתה לא ענה על השאלה (של תגובה 2)
ב' בטבת תשס"ח
7. כנסו לכאן
ב' בטבת תשס"ח
8. תגובה ל - 2 המתחכם
את השאלה הזאת תשאל את הרבי מליובאוויטש זצוק"ל שהגדיר את המצב הזה כפקוח נפש ממש!

באותו ענין:


בזמן השואה, נסע הגר"א סילבר זצ"ל גאב"ד סנסאניטי (שהיה ליטווק!) במכונית בשבת ועבר מביכ"נ לביכ"נ על מנת לעורר יהודים למען הצלת אחב"י.

ב' בטבת תשס"ח
9. אני מצפה לבקשת סליחה מכם!
הרב שמואל קפלן היצלת את כבודנו, כבוד החרדים לדבר ה'!


שנים הרבה תקפו אותנו חסידי חב"ד שבגלל כסף לישיבות ותלמודי תורה אנו תומכים בממשלה תומכת אוסלו.


אנחנו טעננו "להגנתינו" כי חוץ מ"פקוח נפש" יש עוד אתגרים ליהדות החרדית: חיזוק התורה והאידישקייט.


עתה אני רואה שהרב קפלן וחבריו חושבים בדיוק כמונו!

לאמור, כדי לקרב יהודים ליר"ש צריך לשתוק בענייני פקוח נפש.


אני מקווה, שלפחות יהיה לכם, חסידי חב"ד, אומץ לבקש סליחה מהיהדות החרדית!

ולך הרב קפלן נאמר רק 2 מילים:

ישר כח!ב' בטבת תשס"ח
10. הודעה חשובה לכל השלוחים
מטעם "מרכז השלוחים העולמי" הננו להודיע כי לאור השיחה שנחשפה ע"י "חרמש" שאין לשלוחים להתערב בעניינים הפנימיים של אה"ק

הננו בזאת להודיע לכל השלוחים,

כי מעתה יש להשמיט מסידור התפילה את הפסקאות הבאות:

* "ולירושלים עירך ברחמים תשוב",

* "רחם ה"א...ועל ירושלים עיר קדשך, ועל ציון משכן כבודך".

"ובנה ירושלים עיה"ק במהרה בימינו"

אמירת קטעים אלה, ועוד בקול רם, עלול לגרום לריחוקם של יהודים (ושל גבירים) ...

סתאאאאם....


ב' בטבת תשס"ח
11. קטע מבהיל משיחת הרבי. רלבנטי!


"....נולדתי בכור לאבי, שהיה אחר-כך הרב הראשי ביקטרינוסלב. כיון שבימים ההם ובמדינה ההיא היו צריכים לנהל וויכוח או לענות על שאלה וגידוף, שעל-זה היו צריכים לענות ברוסית, ואני הייתי בנו המבוגר של רבה הראשי של העיר - לכן זה נפל עלי.

הורגלתי מאותם הזמנים (לפני כ-?65-60 שנה), שאין מה להמתין לתואר של כבוד. ואם יישבו וישתקו - אינני אוחז מכך, אסור לי לאחוז מכך, ולא על כך חינכו וגידלו אותי!

אני אוחז ב(שיטת ה) חינוך - שכאשר מדובר בענין הקשור לפיקוח-נפש אסור לשתוק, אפילו כשיודעים שתוך-כדי-דיבור (או מחר, או לאחר זמן) פלוני-בן-פלוני ימסור לשון-הרע לפלוני-בן-פלוני!

מדובר על פיקוח-נפש! וכדי שלא יטעו - אמרו וחזרו וכתבו והדפיסו ופרסמו וביקשו שכל המעוניין יפרסם זאת - שבשולחן-ערוך אורח-חיים הלכות שבת סימן שכ"ט כתובים דברים ברורים בנוגע לענין זה - ולמרות זאת, לא נגע ולא פגע, זה לא נקלט אצלו, היות והוא משוחד!

אינני מתכונן לשנות את הדרך שסללו לי אבי ומורי-וחמי!!!

וכאמור לעיל שזה היה "גירסא דינקותא" שלי! - אכן, אינני אומר שיש לי הנאה מכך - וזוהי לא בדיוק אותה תחושה כאשר אומרים עלי תואר של כבוד וכאשר אומרים תואר הפכי - אבל את המעשה אינני הולך לשנות! אינני עומד לשנות את השיטה אותה סללו לי אבי ומורי-וחמי - שאין להתחשב בענינים של היפך הכבוד, ואפילו עם גזירה של אומות-העולם - אין להתחשב!.."

(שיחת ליל כ' אב תשל"ט).


ד' בטבת תשס"ח
12. לא נעים לומר
אבל חרמש מסלף שיחה של הרבי.


הרבי לא מדבר כלל על נושא שלימות ארץ ישראל וסכנות הפקו"נ שם, שכל אלה אינם כלל ועיקר עניינים פנימיים של ארץ ישראל, אלא נוגעים לכל יהודי בעולם,

אלא כפי שמפורש באותה שיחה עצמה: הרבי נותן הוראה לשלוחים שלא “להתעסק במחלוקת שנוצרה לאחרונה בין ארגונים שונים בבני ישראל”, בהנוגע ליחס שצריך להיות “לארץ הקודש ולחוקים וההנהגות שם”.


כולנו מצפים להתנצלותו של חרמש.


י' בטבת תשס"ח
13. הרב קפלן תתקן את הטעות
מיד!!! פגעת בכתר המלך ממש!!!

אני לא ממליץ לך להתחכם. תפרסם בעיתון המקומי את דעתו של הרבי שמדובר בפיקוח נפשות ממש למליוני יהודים, כמובן בצורה מכובדת ויפה. האמירה שלך שמדובר כביכול בפוליטיקה אתה גרמת נזק חמור לעצמיך ולקשר עם הרבי וד"ל. ותן לחכם ויחכם עוד ודי לחכימא ברמיזא.

ידידך זה רבות בשנים

חיים מ.
ט"ו בטבת תשס"ח