ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
"מי שחונך בתו"ת אין לו ספיקות". הרב אברהם שטרנברג
"מי שחונך בתו"ת אין לו ספיקות". הרב אברהם שטרנברג
אם גוי הבין, חב"דניק לא כ"ש?

השתוממתי לקרוא את התגובות המוזרות על מאמר ידידי השליח הרב שפאלטר בנושא שיחות הרבי • הרב אברהם שטרנברג • עלה במחשבה


השתוממתי לקרוא את התגובות המוזרות על מאמר ידידי השליח הרב צבי הירש שפאלטר בנידון שיחות המוגהות של הרבי, בשאלה עד כמה הם אכן תורתו של הרבי ועד כמה הם חידושים של המנחים למיניהם.

תקוותי שהשאלות נובעות בעיקר מצד חסר ידע בכל הקשור להרבי נשיא דורנו ולתורתו, אחרת לא יתכן שחסיד שחונך בתומכי תמימים ומקושר לרבי יהיה לו ספקות בנידון.

ובהקדמה: ידוע עד כמה הרבי היה זהיר בכל הקשור לשימוש בשמו, כאשר היה ספק וספק ספיקא אם זה אכן משקף דעותיו ושיטתו של הרבי. כאשר מוסדות מסוימות באה"ק שהיו תחת נשיאותו העיזו לשקול קס"ד לקבל כספים ממקור שהיה למורת רוח של הרבי, הואיל הרבי להורות להסיר שמו מכל הגליונות, ומאז אבדו המוסדות הזכות להיות תחת נשיאותו הק'.

כאשר מדובר על דבר שבדפוס, שיו"ל תחת שמו של הרבי, האם יעלה על הדעת שהרבי יסכים ששמו יופיע על השער – לקוטי שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר ...  - בו בשעה שספק גדול אם אכן זו תורתו של הרבי?

***

במהלך משפט הספרים של ספרית אגודת חסידי חב"ד, אחת השאלות המרכזיות הייתה אם יתכן שהרבי יכתוב משהו במכתב, למרות שהדבר אינו משקף דעתו האמיתית. השופט - שאינו יהודי -  הגיע למסקנא חד משמעית, שכאשר מדובר בדבר שיוצא מתחת ידי הרבי, מחויבים להאמין שאכן כן הוא המציאות באמת.

בתורת החסידות מבואר בארוכה (ראה תניא פי"ג)  אודות מדת האמת, שמבריח מן הקצה עד הקצה "והראיה לזה מנהרות המכזבין, שמכזבין אחת לשבוע, היינו לשבע שנים, ה"ה פסולים לקידוש מי חטאת, הרי גם בשעה שהולכים בטוב פסולים ונק' נהרות המכזבין כו'.

מובן אם-כן, שבשעת שיוצאת לאור שיחה או מאמר ועל השער מודפס "מכבוד קדושת אדמו"ר" בלי הסתייגות שזוהי "הנחה בלתי מוגה" הרי זוהי האמת, המבריח מן הקצה אל הקצה, ואין להרהר אחריה כלום!

***

אולם ישנם הטוענים שהם זוכרים בפירוש השיחה כפי שנאמרה מפי נשיא דורנו ושונה בהרבה מהשיחה כפי שהוגה ויצאה לאור.

ראשית כל צריכים לדעת, שסוף סוף, מאחר שעבר הגהת נשיא דורנו, ושמו הק' מופיע על הגליונות שזהו מכבוד קדושת אדמו"ר ה"ז המציאות לפועל, שתורה זו היא מכבוד קדושתו. זה שאינו מתאים עם הבנתך בהשיחה או עם הזיכרון שלך, הרי זה חסרון באמיתיות שלך, ולא ח"ו ההיפך.

אולם בכדי להסביר זאת גם בדעת תחתון, כדאי להזכיר שכל מי שנכח בהתוועדיות של השנים האחרונות, או מי שמאזין לההקלטות של השיחות מימות החול, יודע שבתקופה ההיא הרבי דיבר בקצרה ממש כמי שמוסר רק ראשי פרקים. מה גם ששמענו ריבוי פעמים מנשיא דורנו המילים "כפי שנתבאר בהתוועדות שלפני זה", בה בשעה שעניין זה לא הוזכר כלל במשך חדשים או שנים. ברור איפה שבשנים ההם, הרבי סמך שיבינו דבריו הק', מיוסד על מה שדיבר פעם באיזה התוועדות יהיה מה שיהיה במשך שנות נשיאותו.

המניחים בעזרת החוזר הראשי הרה"ח הרה"ת ר' יואל כהן, הכינו את השיחות, לא רק על פי מה ששמעו בהתוועדות ההיא, שהרי הרבי בעצמו הזכיר שעניין זה יתבאר ע"פ מה שנתבאר במקום אחר, ואכן  "דברי תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר".

לאחרי ריבוי שעות של הכנת הדברים להגהה, הכניסו את השיחה להרבי, והרבי הוסיף או גרע – קטעים או שורת, תיבות או אותיות, ממה שנכתב ע"י המגיהים, ורק אחרי הגהה זו הרשה הרבי להדפיסו כשיחה רשמית שלו בלי ההסתייגות של הנחה בלתי מוגה וכיו"ב.

ברור איפה שברגע שי"ל בחותמו של הרבי, ה"ז תורתו של הרבי, וכבר לא משנה מי הכין אותו לדפוס ואיך הכינו.

***

בהיום יום של כ"ד בסיון כותב הרבי " השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים...

...ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהילים ובשמירת זמני הלימודים - הנה בזה היא ההתקשרות".

אוצר בלום של מאמרים ושיחות של הרבי מונח לפנינו, והזדמנות נפלאה להתקשר להרבי - גם כאשר החושך יכסה ארץ – היא ע"י שקידה והתמדה בתורתו של הרבי.

לכן במקום להתפלפל ב"הארום" של השיחות ומאמרים, הבה נתרכז בהוספה בלימוד תורתו של הרבי ובקרוב ממש עוד ישמע בערי יהודה והחוצות ירושלים קולו של הרבי כאשר נזכה זעהן זיך מיטין רבי'ן דא למטה אין אגוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו.

י' בחשוון תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
23
1. When
The last few years the Rebbe said he relied on the Chozrim. Note: When was the Kuntres Bais Rabenu ShBebavel said by the Rebbe?....
י' בחשוון תשס"ז
2. קונטרס
את קונטרס בית רבינו שבבל הרבי לא אמר כפי שהוא, כי זה נלקט מתוך כמה וכמה שיחות שנאמרו במשך השנים.
י' בחשוון תשס"ז
3. קונטרס בית רבינו
הרי כתוב בהפתח דבר שזה ע"פ מה שנאמר בהתדמניות שונות ומהם פ' נח תשמ"ז, פרשת פנחס וכ"ח סיוןתשנ"א
י' בחשוון תשס"ז
4. עזוב, זה לא משנה. כל ילד בן 16 נהיה כאן "איבער חכם" ויש לו כבר דיעה
לא שמעת על זה עדיין? ברוך הבא לחב"ד 2007. ילדים בני 18 (משיחיסטים) יכולים להסביר לך בדיוק מי כופר, מדוע, מה התכוון הרבי ומה הוא לא התכוון. ילדים בני 18 (אנטים) יכולים להביע דיעה על שיחות, חוזרים, משפיעים, רבנים... ב"ה שאנחנו משופעים בחכמים בעיניהם, ובעידן האינטרנט לא רק שהם חכמים - הם גם צריכים שכולם ידעו שהם חכמים.

:(
י' בחשוון תשס"ז
5. את האמת לעולם לא נדע
כמובן שא"א להשוות את ההגהה הקפדנית של השנים הראשונות שאז הרבי הגיה כל מלה, אבל במשך השנים הלכה ההגהה והתמעטה, עד שבשנים האחרונות היו השיחות נכנסות אל הרבי ויוצאות כפי שנכנסו.
בקונטרס בית רבינו שבבבל הכניסו דברים שהרבי לא אמרם מעולם, כגון: בית משיח בגימטריא 770.
מאידך גיסא, היו אז שיחות שהרבי הגיהם היטב, כגון השיחה לשלוחים, שהרבי מחק ממנה את המלים "לפרסם את זהותו של המשיח".
ומשיחה זו גופא אנו רואים שהמניחים הרשו לעצמם להכניס מלים שהרבי לא אמרם בכלל, אבל הם היו בטוחים שהרבי "לא ישים לב" ויוציא להם את השיחה כמו שהם כתבו...
י' בחשוון תשס"ז
6. אוי
תפסיק להתייחס לכל תגובה ילדים כותבים
באם תתייחס לכל תגובה תכתוב פה כתבה בכל יום
י' בחשוון תשס"ז
7. תיקונים בשיחות
כשהיו הלקו"ש יוצאים בחוברות שבועיות, בכל שבוע היו שינויים ותיקונים לחוברת של השבוע שעבר, לפעמים שינו עמודים שלמים והחליפו בעמודים אחרים.
אם נאמר שהרבי הגיה את המהדורה הראשונה, כיצד שינו את המהדורה המוגהית?
י' בחשוון תשס"ז
8. אדעתי' דרבי
אחרי ארבעים שנין קאים איניש אדעתי' דרבי
י' בחשוון תשס"ז
9. הנה זה מגיע
בס"ד
הכחשה נמרצת מצד אלו שהיו חוזרים (ואם אנני טועה הר' ש. היה אחד מהם) בכל מקרה יש כאן תיבת פנדורה אמיתית. אלא שאנני מבין את הרב ש. מאמרו רק הוסיך תהיות וכו, והוא בעיקרון מסכים שיש שאלות, אלא שאסור לשאול אותם.
אנני יודע אם הדבר דומה או לא, אבל אותם בחורים אז - היום רבנים שלוחים וכו, האם הם לא שאלו ועשו אז פעולות שהיום נדמה שהם "כפירה", מדוע עכשיו זה שונה ?
כבר כתב כאן אחד הכותבים - על קונטרס בית רבינו שבבל, ויש עוד כמה וכמה דוגמאות כאלו.
הבעיה של הרב ש. הוא שמשום מה הוא מניח שכיון שאנו שואלים סימן שחסר באמונה או משהו כזה, לא הרב ש. אדרבה אנחנו רוצים לדעת מה הרבי אמר, ומה החסידים רצו שהוא יגיד....
אנחנו רוצים לדעת דברי ימי החוזרים, (אם אנני טועה לאחרונה התפרסם חוברת או ספר כזה מהאדמו"ר הרייץ, מדוע כאן הדבר שונה ?)
זה הכל הרב ש. אנחנו רק רוצים לדעת, ויותר מזה לכאורה זכותינו לדעת, אני לא בטוח שזה צריך להשאר סוד, אבל זה כבר נושא לדיון בפ"ע.
י"א בחשוון תשס"ז
10. מטרת הפאנעל
מתי ששמעתי שעושים פאנעל על נושא ההנחות פשוט ימצאתי מדעתי ,כי ידעתי שזה יגרום חורבן כפשוטו וכך רואים מה זה גרם ,בחיצניות נראה שזה הכניס חיות בלימוד השיחות וכו' אבל בפנימיות זה הכניס סיפקות בהרבה דברים,המניחים התלהבו מהרעיון של הפאנעל להראות לכולם את כוחם ואת החכמה שלהם ואת היחס של הרבי אליהם וכו', ישנם שטחים שהם לגמרי לא שייך אלינו וזה עניניו הפרטי של הרבי איך שהוא הוציא את השיחות וע''י מי הוא הוציא את השיחות, הוועד להפצת השיחות עבדו הרבה שנים יותר מכל אלה שהשתתפו הפאנעל הרבי בטח בהם שלא יפטפטו,אני פשוט לא מבין מה ההתלהבות מכל הפאנעל ,ומי נתן להם רשות לדבר, וכעת רואים תוצאות, מה שרואים בתגובות זה חלק קטן ביותר , אני לא יכול להאמין מה שהבחורים מדברים,אני זוכר שהשיחות התחילו להופיע בשנת תש''ל ור' יואל לימד את השיחות ב770 אי אפשר לתאר את השמחה וההתלהבות והקאך שהיה אז , מי בכלל חשב ומי בכלל דיבר כמו שדיברו בפאנעל, חכמים הזהרו בדיבריכם, והטענות הם לא על המגיבים אלה על החברים המניחים שהשתתפו בפאנעל, זה הכניס בלבול לתמימים,וזה שהרבה תמימים השתתפו בפאנעל זה פשוט נושא מאד מסקרן, אז במקום כעת לכתוב באינטערנט צריך למצוא דרכים ועצות איך לתקן זאת ובהקדם האפשרי
י"א בחשוון תשס"ז
11. בן כמה אתה, מר יוסי ס.????
כבר כתבתי מקודם שלכל ילד בן 16 (בגיל או בשכל) יש "דיעה" משלו. הוא לא מעוניין לשמוע את האמת; הוא לא מעוניין לשמוע איך היה אצל אדמו"ר הזקן (לקו"ת - אתה מבין? לקוטי תורה לא נכתב ע"י אדמו"ר הזקן. זה רק "מוגה" - אולי גם על זה תוציא לעז, ר"ל וח"ו???); לא מעניין אותם איך הרבי התייחס ללקו"ש, למאמרים מוגהים וכו' - מה שמעניין אותם זה לצעוק בקול גדול "סאם סאפאזשניק" - גם לי יש דיעה משלי! גם אני דיעה זאגער בחב"ד! אני רוצה "שקיפות"! תפתחו את "תיבת הפנדורה"! איזה מילים מפוצצות!

ככל שתשתמשו במילים מפצצות, זה לא יסתיר את התוכן האמיתי מאחורי המילים: אינכם מאמינים שמה שכ"ק אדמו"ר זי"ע הרשה להדפיס, בצירוף שמו על ה"שער בלאט", הרי"ז דבר המלך ואין אחרי זה כלום.

"אנחנו רוצים לדעת מה הרבי אמר ומה החוזרים רצו שהוא יגיד" - אתה כותב. אינך מבין שאתה לא מוציא לעז על החוזרים, אלא על אישורו של כ"ק אדמו"ר להדפסה. עפ"ל!

(בצד הענינים, אפשר "להודות" למשיחיסטים שגם הם גרמו זאת, בהכרזות כמו "מיהו המשפיע הזה" "מיהו הרב הזה", "זה כופר" "זה לא מאמין" - הותרה הרצועה, ומהיום ואילך כל אחד נהיה מבין בעצמו, כל אחד נהיה פוסק לעצמו, וד"ל ואין להאריך בדבר הכואב ומזעזע כל נפש)
י"א בחשוון תשס"ז
12. בתגובה ל-5
הדוגמא שהובאה על ידך מקונטרס בית רבינו שבבבל "בית משיח בגימריא 770" הנה ע"ז גופא הוסיף הרבי בכי"ק "ודו"ק". איני יודע למה הייתה הכוונה אבל ברור שגם הערה זו עברה הגהה מדוקדקת.
י"א בחשוון תשס"ז
13. 5, טעות גדולה בידך

את המשפט "את זהותו של המשיח" הכניסו, לא מפני שחשבו שהרבי "לא ישים לב", אלא בדיוק להפך - היה חשוב להם לבדוק איך הרבי יתייחס לזה...

כך הם נהגו פעמים רבות: פעם כתבו על ר' לוי'ק "אדמו"ר" כדי לבדוק את יחסו של הרבי, ועוד.
י"א בחשוון תשס"ז
14. מוסכם על כולם
לכל המתלהמים,

לאיש אין מונופול יותר מלחברו על ההתקשרות והאמונה בדברי הרבי. כולם אהובים, כולם ברורים וכו'.הבעיה מתחילה רק כש"כולם פותחים את פיהם"...

לית מאן דפליג שבשורה התחתונה, מאחר שהרבי הגיה והסכים לשיחות היו"ל, הרי שאלו שיחות קדשו, ללא כל נפק"מ כיצד נכתבו ומי כתבן.

אלא, שהנפק"מ היא בכך שאין לדייק בהם דיוקים ודקדוקי לשון, משום שההסכמה וההגהה מתייחסת לתוכן בלבד.

ולמי שלא יודע - רק חלק מן הלקו"ת הוגה ע"י אדה"ז. חלקו הגדול נכתב ע"י המהרי"ל מיאנאוויטש, הוגה ע"י הצ"צ ונדפס אחרי הסתלקות אדה"ז.

יחי ההבדל הקטן מי כתב והגיה את הלקו"ת, ולכן יש לדייק בלשונו (ראה לדוגמא בתחילת ח"ז בלקו"ש בשיחה לפ' צו/פורים).
י"א בחשוון תשס"ז
15. להבדיל
כדאי ונכון להוסיף בHEADLINE של הכתבה את המלה "להבדיל".
י"א בחשוון תשס"ז
16. דיעהזאג'ער
זכורני שפעם עמל ר' יואל על מאמר זמן רב.ועוד לפני שיצא לאור יודעי דבר דיברו על כך שעומד לצאת מאמר "בומבה" (כך היה לשון קודשו של אותו יודע דבר)ולבסוף יצא מאמר אכן עמוק מאד.
באותו לילה ישב ר' יואל בהתוועדות ב770,והגיע מישהו ושאל שאלה במאמר זה ור' יואל ענה בפשטות בלי שמץ של הומור.עוד לא למדתי את המאמר בקושי הספקתי לעיין בו.וזה הוא ענה אחרי שבועיים של עמל והכנת מאמר זה להגהה אצל כ"ק אדמו"ר.
אולי יש מקום להזכיר לכל אותם מחפשי "תיבות פנדורה" שהרבי הוא איש אלוקים (ולא צריך להיות משיחיסט בשביל לומר מילים אלו)שכל תנועה וכל ביטוי שלו מבטאת אמת אלוקית.וכשם שלא יתכן לומר על משה רבינו שהוא פיספס משהו או שהעניק את שמו על משהו סתם כך.בדיוק כך לא שייך לומר זאת על רבינו.ובנוגע לקושיות אז תגביר את האמונה אצלך ובאם אינך יכול חדל לך מלהקשות קושיות.אין בזה שום חסידישקייט ושום כלום.כל כולו עצת היצר.
י"א בחשוון תשס"ז
17. תגובה ל10
מטרת הפאנעל הי' הוא ליתן לבחורים קאח בתורת אבינו וזה אכן קרה!

מעט הם אלו שקיבלו קאך בשולי הענין ממש והלוואי שבזמן דכתיבת התגובות הי' יושבים ולומדים עוד שיחה בלקו"ש וד"ל

ואשרי חלקם של הוועד בכלל ושל הת' לוי סלונים בפרט שרוצים להשפיע על התמימים ודרכם על אנ"ש והשלוחים אמתע חסידישקייט ואיכ"ם
י"א בחשוון תשס"ז
18. למגיבים למיניהם
בס"ד
ראשית - המגיב איש פרטי אתה מאשר את מה שכתבתי, שיש כאן לכאורה משהו להסתיר -

שנית - בעיקרון אנני מבין אותכם - מדוע אתם חושבים שמפני ששאלתי או אמרתי משהו כבר אנני מאמין בדברי הרבי ?
האם בגלל שאני שואל ז"א שאני ח"ו ח"ו רח"ל מטיל דופי בדברי הרבי ?
שוב אני חוזר על מה שכתבתי - לענ"ד (ואני מסתייג מהצד היחיטסטי שבענין) הסיבה שאני רוצה לדעת מה הי' שם, היא מפני שאני רוצה לדעת מה הרבי אמר, ומה הוא רצה שנפרסם, מה התפרסם ומדוע זה התפרסם כך ?
ז.א. הרבי בשיחותיו הרבה פעמים הי' אומר דברים שהוא לא רצה שאח"כ יכתבו אותם דברים במה שיצא לאור, כמו כן, הרבה פעמים כפי שהביאו החוזרים הם הוסיפו וביארו את דברי הרבי, אבל היו הרבה פעמים שהם נהגן כדרך דור השביעי - כביכול סחטו מהרבי הסכמה למה שכתבו וכדו'. אני מאמין שהם נדע מה קרה שם נוכל להבין הרבה מהנגהותיו של הרבי ובמיוחד בשנים האחרונות.
כשם שהי' בקונטרס בית רבינו שבבל - שהדברים ידועים לכאורה, וגם בדברים אחרים.

המגיב משהלע - אשאל אותך - האם "בשורת הגאולה" גם מאת הרבי ? רק בגלל שזה יצא עם השער בלאט ?
(ורק למען והייתם נקיים - אנני שולל את הסברא שבשורת הגאולה אכן יצא מוגה מהרבי, אבל הדעות ע"כ חלוקות וידועות לרבים ואכ"מ)
ושוב אחזור על מה שכתבו כאן כמה - זכותכם לחשוב שאסור לי לשאול, אבל עם יד על הלב אתם לא הייתים רוצים לדעת ? לא הייתם מנסים לחלוב מכל מישהוא פיסת מידע על מה שהי' שם ?
בס"ה אתם מפחדים ממשהו - אנני יודע מה, ולכן אתם מגיבים כפי שאתם מגיבים.
האם אתם אחראים על התקשרות של הבחורים או אנ"ש לרבי שאתם יודעים מהו הברומטר להתקשרות ?

בקיצור אתם לא רוצים לדעת זכותכם, אני כן, ולכאורה זוהי זכותי, לא זכור לי שהרבי אמר או כתב באיזה מקום שאסור לי לדעת ואדרבה ראינו אצל הרבי הנהגות של דברים באופן שלכתחילה אריבער בענינים כאלו ואחרים.
שבת שלום
י"א בחשוון תשס"ז
19. לחקור האמת
הגיע הזמן להרשות לשאול שאלות וליתן תשובות אמיתיות. הגיע הזמן שנוכל לדעת היאך הגיהו שיחה כו'. הבאה תועלת בדבר. א) יוכלו להבין כוונת רבינו בכמה וכמה עניינים באמת. ב) למשל: מה שדובר לאחרונה אודות השיחות של שנות נ-נב, כשנדע מה כתבו להרבי, ומה הרבי שלל (היינו גם ההשמטות) נוכל להראות ברור שכל העדל שיצא לאחרי ג' תמוז אינו שייך ואינו משתלשל מכוונת דברי רבינו. כדאי לדעת כמה וכמה פעמים, שלל רבינו ליתן סמכויות של משיח בלשון ובסגנון הלכתי ובלשון ובסגנון וודאי והחלטי בניגוד לסגנון שכן מצוי בהשיחות, שהוא על דרך "בחינת המשיח" וכיוצא. כשניוודע מה כתבו ומה הרבי הגיה היוודע שרבינו אכן הניח דעתו לשלול כל דעות המוחלטים וכל העגל שיצא היה מסיבת שבאו תלמידים ברעים ונתנו כוונה אחרת למה שנתכוון רבינו.
י"ב בחשוון תשס"ז
20. לחקור האמת
הגיע הזמן להרשות לשאול שאלות וליתן תשובות אמיתיות. הגיע הזמן שנוכל לדעת היאך הגיהו שיחה כו'. הבאה תועלת בדבר. א) יוכלו להבין כוונת רבינו בכמה וכמה עניינים באמת. ב) למשל: מה שדובר לאחרונה אודות השיחות של שנות נ-נב, כשנדע מה כתבו להרבי, ומה הרבי שלל (היינו גם ההשמטות) נוכל להראות ברור שכל העדל שיצא לאחרי ג' תמוז אינו שייך ואינו משתלשל מכוונת דברי רבינו. כדאי לדעת כמה וכמה פעמים, שלל רבינו ליתן סמכויות של משיח בלשון ובסגנון הלכתי ובלשון ובסגנון וודאי והחלטי בניגוד לסגנון שכן מצוי בהשיחות, שהוא על דרך "בחינת המשיח" וכיוצא. כשניוודע מה כתבו ומה הרבי הגיה היוודע שרבינו אכן הניח דעתו לשלול כל דעות המוחלטים וכל העגל שיצא היה מסיבת שבאו תלמידים ברעים ונתנו כוונה אחרת למה שנתכוון רבינו.
י"ב בחשוון תשס"ז
21. תגובה ל17
אני מתפלא תמיד שמבקרים איזה ענין אז בטוחים שהמטרה למעט בכבודו של מישהו,
אני לא ידעתי וכן זה לא מעניין אותי מי היה המארגן, מהתגובות באינטרנט,והמשיחות שהיו לי עם הרבה בחורים, אני רואה שהפאנעל הכניס להם בלבול גדול,
ולפני שעושים איזה שתהי'פעולה ביחוד פעולה הקשורה עם ענינים שלפני ולפנים ,צריכים להתבונן בהענין ולחשוב ברצינות המתאימה,
ולא שבחור אחד יזום רעיון שימשוך הרבה תשומת לב וימשוך הרבה משתתפים וכו, לא זה קנה מדה שלנו,
ט"ו בחשוון תשס"ז
22. לדאבוננו: גוי הבין - רובם ככולם של אנ"ש...
הן מהני המתקראים "משיחיסטים" והן מהני המתקראים "אנטי" - לאו דוקא!
ט"ו בחשוון תשס"ז
23. ר' בערל שם טוב
ידוע שהמאמר יא ניסן תשמט הגיע לדטרויט והרה"ח ר' בערל שם טוב כתב עליו אפיקורסות ושלחו חזרה לר' יואל מייודע עוד פרטים? זכורני - כקבוצה תשמ"ט שר' יואל הסתובב כל הפסח בצורה מבהילה
כ"א בחשוון תשס"ז