ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
אשריך, ר' משה

"ישנו אחד, אשר דואג עבור טובת כלל השלוחים וחיפש ומצא "הבני פחת מואב בן יהודה". הרב שטרנברג, במאמר לרגל פתיחת סמינר ה-JLI (עלה במחשבה)

בקשר עם יום הבהיר כ"ף מנחם אב יום ההילולא של כ"ק הרה"ג והרה"ח המקובל מוהר"ר לוי יצחק ז"ל, דמניה אזלינן, הרבה הרבי נשיא דורנו לקשר זאת עם המובא במשנה במסכת תענית (כ"ו,א) " נדבת העצים: בעשרים בו (באב) בני פחת מואב בן יהודה".

ובגמרא (שם כ"ח,א) הובאה ברייתא בענין זה "תנא בני פחת מואב בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה, דברי ר' מאיר. רבי יוסי אומר הן הן בני יואב בן צרוי'" (צרוי' אם יואב אחות דוד היתה (פרש"י שם))

ומבאר הרבי (בלקו"ש ח"ד ע' 1104 ובח"ט ע' 87) דמכיון שאין שייך לומר שיש פלוגתא במציאות – יש לומר שלכל הדיעות הקריבה משפחה אחת שמוצאה משניהם מבני דוד ומבני יואב גם יחד:

והפלוגתא היא – מהי הסיבה שעוררה אותם לנדבת העצים: מוצאם מבני דוד (היינו תכונת הנפש שירשו מבני דוד) או מוצאם מבני יואב (תכונת הנפש שירשו מבני יואב).

מהו החילוק בין דוד ליואב? מבאר הרבי בהתוועדות כ"א מנחם אב תשמ"ד, שדוד המלך - ענינו לימוד התורה ויואב ענינו – מלחמה, בירור העולם. בעוד שדוד המלך מייצג ישכר -  מארי תורה,  הרי שיואב מייצג זבולון – מארי עובדין טבין.

ובענין זה ישנו ב' סברות – היכן מתבטא יותר הענין דאהבת ישראל ואחדות ישראל:  בתורה – מארי תורה, ישכר, ענינו של דוד, או במעשה - מארי עובדין טבין, זבולון, ענינו של יואב:

מצד אחד הדעת נוטה לומר, שהאחדות מתבטא יותר בתורה שהרי "תורה אחת לכולנה" לאידך גיסא: בעוד שבתורה ישנם סוכ"ס חילוקים באופן הלימוד – פרד"ס, הרי בנוגע למעשה המצוות – הכל שווים ממש.

כלומר: הנהגה דאהבת ישראל ואחדות ישראל יכולה לבא הן מצד העבודה דלימוד התורה (בני דוד) והן מצד העבודה דמעשה המצוות (בני יואב), ותוכן הפלוגתא בנוגע למשפחת בני פחת בן יהודה, אינו אלא איזו סברא תופסת מקום יותר.

• • •

בנוגע לפעולות של הפצת היהידות והפצת המעינות - הקרבת הקרבנות בזמן הזה - שנעשים במסירת נפש על ידי השלוחים, תופס חלק חשוב של הצלחתם, בנדבת העצים –  שבאים על-ידי "הבני פחת מואב בן יהודה" של דורנו.

בדרך כלל הסדר הוא, שכל שליח צריך לחפש "הבני פחת מואב בן יהודה של מקום שליחותו. אחרי חרישה וזריעה ועמל ויגיעה, לומדים תכונת הנפש של "הבני פחת מואב בן יהודה" המיוחד לך, אם תכונת נפשו מושך לענינים הקשורים ללימוד התורה – בני דוד, או שתכונת נפשו מושך לענינים הקשורים למעשה המצוות – בני יואב.

כל האמור לעיל הוא סדר השייך לעבודתו הפרטית של כל שליח באשר הוא שם.

ישנו אמנם אחד ומיוחד, אשר דואג עבור טובת כלל השלוחים, וחיפש, ומצא, "הבני פחת מואב בן יהודה" שמנדבים עצים, עבור כלל מפעל השליחות. מדובר בהרה"ח הרה"ת רב הפעלים איש המל"ח הרב משה יהודה קוטלארסקי, אשר על-ידי עמלו ויגיעתו מצא "הבני פחת מואב בן יהודה"  של דורנו שעומדים בראש נדבת העצים למערכת כלל השליחות – הרי הם משפחת ר' שמואל ובנו ר' יקותיאל יהודה (שמא קגרים) ראהר החשובה.

• • •

רבים המה המפעלים, המוסדות והבתי חב"ד שנהנים מנדיבת ליבם הטהור של משפחת ראהר החשובה, בהשתדלותו של הרב קוטלארסקי. מהם ענינים השייכים למארי תורה, מהם ענינים השייכים למריה דעובדין טבין ומהם ענינים השייכים לשניהם גם יחד. הצד השווה שבניהם הוא, שהם קרבנות שמוקרבין ע"ג המזבח, והרב קוטלארסקי עם "הבני פחת מואב בן יהודה" דואגים לנדבת עצים עבור המערכה.

השגחה העליונה זיכה אותי להיות נמנה על חברי ההנהלה של המוסד JLI, מוסד שלקח המושג של שיעורי תורה בבתי חב"ד לתנופה אדירה, לשם ולתהילה ותפארת.

מה אדיר הראיה החזקה של ר' משה, שעוד כשהיתה רק רעיון, ודבר שעדיין לא בא לעולם, מצא לנכון להשקיע כוחות ומרץ למצוא הצינורות הדרושים להביאו מן הכוח אל הפועל. ומה גדול הזכות של "הבני פחת מואב בן יהודה" שלקח על עצמו מפעל אדיר זה. זכות לימוד התורה שמביא לידי מעשה, של רבבות מישראל יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב.

בהשגחה פרטית בימים אלו ממש, בימים הסמוכים לכ"ף אב ננעל הכינוס השנתי עבור השלוחים שמוסרים השיעורים במסגרת JLI. למעלה מ-240 שלוחים התכנסו באופן שאיש את רעיהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, איך להרחיב ולהגדיל את המסגרת, וסוכ"ס לכבוש את העולם "איינצונעמן די וועלט" על-ידי למוד התורה.

ומצוה גוררת מצוה, החל מיום ד' פ' ראה כ"ב מנחם אב, יתאספו (לראשונה) קרוב למאתיים איש למכון של לימוד התורה במשך חמש ימים רצופים, בהרי הקאפאר במדינת קולרדו. נדבת העצים למערכה זו, נתקבל גם מה"בני פחת מואב בן יהודה" משפחת ראהר החשובה בהשתדלותו של הרב קוטלארסקי.

יעזור השי"ת שילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון, ויזכו בקרוב לקבל פני משיח צדקנו , זעהן זיך מיט'ן רבין דא למטה, ויוכלו להצביע ולומר ראו גדולין שגדלנו ע"י נדבת העצים שלנו להרחיב ולהגדיל המוסדות של הרבי. אמן כן יהי רצון.

כ"א במנחם-אב תשס"ו
 
 
הגב לכתבה

תגובות
5
1. מסכים ומקסים
אנו שלוחי המלך אשר בחבר העמים ,לפעמים לא מכירים את החסד הגדול שעושים לנו מש' רוהור .
ועכשיו שאני קורא את המאמר אין לי יותר מילים ישר כח ישר כח מש' רוהור
אחד השלוחים
כ"ב במנחם-אב תשס"ו
2. ומה עם הארץ?
כמובן מקומם של הפרויקטים הגדולים של ר' משה נפקד מישראל ואני הקטן שואל למה?
כ"ב במנחם-אב תשס"ו
3. אשרי חלקו וגדול זכותו
של ר' משה ש'מגלגלין זכות ע"י זכאי'. וכמובן זכותם הנשגבת של משפ' רוהר.
לשליח באה"ק (מס' 2), למיטב הבנתי, ר' משה דואג כספית בעיקר למדינות בהם אין מוסד מרכזי שפורס חסותו על השלוחים הפועלים בה. באה"ק יש את צאגו"ח - מוסד העל של בתי חב"ד - שדואג לתקציבים וכו' עבור השלוחים
כ"ג במנחם-אב תשס"ו
4. נתבקשתי
נתבקשתי על ידי הרה"ח הרה"ת ר' משה שי' קוטלורסקי, להעמיד הדברים על דיוקם בכל הקשור עם המאמר שכתבתי ונתפרסם על האתר.

א) זה לא הי' ר' משה שי', שעמל ויגע, חיפש ומצא, משפחת ראהר החשובה, אלא סיפור שמימי של הרבי, ועוד חזון למועד לפרסום סיפור השתלשלות הדברים.
ב) משפחת ראהר הנכבדה, מחפשת ומוצאת כל מיני הזדמניות להפיץ יהדות בכל העולם כולו, ותמיד עומלת ויוגעת להוסיף בקודש כהנה וכהנה. הם היוזמים הכללים ומפעלים שרוצים לממן , ור' משה שי' ממציא את הידים והרגלים לבצע אותם. חלקו וזכותו של ר' משה, הוא בזה, שיכול למלא שליחותו של הרבי, להיות אחיעזר ואחיסמך להשלוחים בכל אתר ואתר
ג) אין ספק, שהתנופה הגדולה במשך עשור האחרון בכל הקשור לשליחות בכל העולם כולו, הוא הודות במדה רבה למשפחת ראהר הדגולה. אשריכם ר' שמואל ור' יקותיאל יהודה ומשפחתם שיחיו שזכיתם ללקחת חלק בראש הפצת היהדות של דורנו.
ד) ר' משה הי' שבע רצון יותר אילו לא כתבתי המאמר בתחילה, אמנם מאחר שכבר נתפרסם, רואה לנכון להעמיד הדברים על דיוקם.
כ"ג במנחם-אב תשס"ו
5. תודה גם לר' גדליה שם טוב
על הקמת הארגון הנפלא הזה
י"א באלול תשס"ו