ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: bardugo.net
אחדות החסידים, לא כתחליף

"איך תוכל אחדות החסידים להוות תחליף במצב שבו אין לנו רבי בגוף גשמי?". הרב אברהם שטרנברג במאמר מיוחד לי' שבט (עלה במחשבה)

לקריאת מאמרו הראשון של הרב שטרנברג לחץ כאן.

עומדים אנו ימים ספורים לפני יום הקדוש יו"ד שבט – יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהריי"צ ויום התחלת נשיאותו של הרבי נשיא דורנו. בימים אלו מתכונן כל חסיד היטב ליום זה ע"י חיזוק ההתקשרות לאילנא דחיי, ומתגברים הגעגועים לימים הטובים אשר זכינו להיות "קרוב קרוב למשכן ה' בחייו".

בהתוועדות ש"פ וארא כ"ח טבת מבה"ח שבט תשי"ב סיפר הרבי בשם הרבי הקודם: "פעם אחת כשישב החסיד ר' יעקב מרדכי מפאלטווא עם כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע – לאחר שכבר היו חברים במשך שלשים שנה, פרץ בבכי, באמרו אל כ"ק אדמו"ר נ"ע: במשך שלשים שנה האחרונות – אתם עליתם למעלה מעלה, ואנכי ירדתי מטה מטה!... "

לכאורה נשאלת השאלה, כיון שכן הוא המציאות, שהרבי עולה מעלה מעלה ואנו יורדים מטה מטה, כיצד ביכלתינו 'מיטהאלטן' אל הרבי בעליותיו? באם ר' יעקב מרדכי, שהי' בעל מדרגה ובעל צורה, לא הי' יכול להתלוות אל הרבי בעליותיו, מה נענה אבתרי'?

ע"ז אומר הרבי שיש לעשות השתדלות מיוחדת לא לפגר ("ניט אפצושטיין") אלא להצטרף ולהתלוות אל הרבי בעליותיו – ע"י שהעבודה שלנו תהי' באופן של בכל מאדך "מאד שלך" - עכ"פ אונדזער בלי גבול. כאשר יוצאים מההגבלות שלנו מתנתקים מהכוחות שלנו "די אייגענע כוחות", ואז, מצד ההתקשרות עם הרבי "דער פארבונד מיט'ן רבי'ן", יש לנו הכוח והיכולת להצטרף אל הרבי בעליותיו.

מהו איפוא ה'בכל מאדך' שנדרש מכל אחד ואחד מאיתנו? לכך צריכים חשבון הנפש אמיתי כל אחד ואחד אדעתא דנפשיה. אולם עלה בדעתי שיתכן שזה קשור עם סיפור אחר שסיפר הרבי ( ליל ב' דחה"פ תשי"ג וי"ג ניסן תשכ"ו).

כאשר נסע כ"ק אדמו"ר הצ"צ לפטרבורג לאסיפה הידועה, הוא יצא בתקיפות גדולה נגד באי כח הממשלה, כאשר שב מהאסיפה, נשאל הצ"צ ע"י אחד הגדולים, היתכן שהעמיד את עצמו בסכנה? נניח שאינו חושב אודות עצמו, אך לכל הפחות הי' צריך לחשוב אודות החסידים! על כך השיב לו הצ"צ ב' תשובות: א' הרי ישנם הילדים, (בני הצ"צ), ואי בעית אימא, "אז חסידים וועלן זיך צוזאמען לייגן וועלן זיי דאס דורכטראגן" (אחדות החסידים תנהיג אותם עד ביאת המשיח).

לכאורה אינו מובן: הלא חסידים צריכים את הרבי, ואיך תוכל אחדות החסידים להוות תחליף במצב שר"ל אין לנו רבי בגוף גשמי?

יתכן שזהו ה"בכל מאדך" שנדרש מאתנו: כאשר ישנו מצב של צדיקא דאתפטר, ומחפשים עצות ותחבולות, איך "מיטהאלטן" עם הרבי, צריכים לדעת שבכוח עצמינו נפגר, ולא נוכל להצטרף אל הרבי בעליותיו. אמנם כאשר נתגבר על חומריותינו, און מיר "וועלן זיך צוזאמען לייגן" לחיות באחדות, אזי "וועלן זיי דאס דורכטראגן". היינו כאשר נצא מההגבלות שמפריד בין חסיד לחסיד, נצליח להיות פארבונדן מיט'ן רבי'ן, ובכוחו נוכל "דורכטראגן" א גאולה שלימה.

הווי אומר, שאחדות החסידים איננה חס ושלום במקום רבי, אלא אדרבה, היא המפתח של התקשרות חסיד לרבי במצבנו כיום. בכוח עצמנו נרד מטה מטה ר"ל, אולם מיט א הארעלע עבודה "להגביה ולהעלות הנפש על הגוף" כדי לפעול אחדות של חסידים, מתקשרים אל הרבי להתלוות אליו מעלה מעלה.

אמנם "אזוי איז צו שווער – סיי פאר מיר, און סיי פאר אייך. און ווער האט הנאה דערפון?" (אגרות קודש ח"ד ע' קנ"ב) הן אמת שאפשר להתקשר היום להרבי עם קצת עבודה, אבל ווער האט הנאה דערפון, מ'דארף צוריק אראפבריינגן דעם רבי'ן.

ולזה צריכים אנו זיך צוזאמען לייגן לטכס עצה מתוך אחדות גמורה איך "צוריק אראפבריינגן דעם רבי'ן" ובכוח האחדות נזכה לברכינו אבינו כולנו כאחד, למלא משאלות כל אחד ואחת מאתנו זעהן זיך מיט'ן רבין דא למטה אין א גוף ולמטה מעשרה טפחים והוא יגאלנו.

ב' בשבט תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
8
1. ישר כח ר' אברהם
ישר כח ר' אברהם על דברים היוצאים מן הלב של חסיד-שליח.
ג' בשבט תשס"ו
2. וישר כח עוד הפעם
ג' בשבט תשס"ו
3. חחלח
ר' אברהם תמשיך לכתוב ממש אתה כותב לענין וכו'

א' מחברך הנמצאים בשליחות
ג' בשבט תשס"ו
4. ממש דיברת מתוך ליבי.
ג' בשבט תשס"ו
5. אמת
הלשון הוא:
ר' אברהם...
ג' בשבט תשס"ו
6. מקוה לשמוע יותר
היום בערב בהתועדות השלוחים
ג' בשבט תשס"ו
7. התפוח לא נמצא רחוק מהעץ
ישר כח נראים בך '' כח הפועל בנפעל '' נכד נאמן בית של רבינו הרה''ח הרב שנ''ז גורארי'
ז' בשבט תשס"ו
8. מאמר נפלא ביותר
כ"א בשבט תשס"ו