ב"ה יום שני, י"ד תמוז תשפ" | 06.07.20
שימו לב אל ההקדמה

סגנון נוקב מצד אחד ומתחנן מצד שני מאפיין את הקדמות אדמו"ר האמצעי. המלצה לקראת טי"ת ויו"ד כסלו (הרב משה מרינובסקי, עלה במחשבה)
לכל אחד מאדמו"רי חב"ד היה, כידוע, סדר משלו בדרך בה גילה ופרסם מאמרי חסידות. אדמו"ר הזקן אמר מאמרי חסידות רבים, אך מיעט מאד בכתיבתם. מלבד ספר התניא, דברי החסידות שלו בכלל לא באו בדפוס בחייו. באשר לרבותינו נשיאינו בדורות הבאים, יש מהם שהרבו בכתיבת דברי חסידות, יש מהם שכתבו בעצמם את המאמרים שאמרו ברבים ואילו הרבי נשיא דורנו אמר מאמרי חסידות רבים, אך לא כתב מאמרים אלא הגיה חלק מהמאמרים שנכתבו על-ידי ה'חוזרים' וה'מניחים'.

מיוחד הוא כ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע, בעל יום ההולדת וההילולא בט' כסלו ובעל הגאולה ביו"ד כסלו, שהדפיס בחייו כמה ספרים של דברי חסידות ולא זו בלבד אלא שלא מדובר בקבוצות מאמרים בודדים או 'המשך' של כמה וכמה מאמרים אלא בספרים שלמים, בני עשרות פרקים, שמוקדשים לנושא אחד.

ומאחר שמדובר בספרים, הרי יש לכל אחד מאלה גם הקדמות, כדרך המחברים. ולהקדמות האלה כדאי להפנות תשומת לב מיוחדת. בדרך כלל, הם עצמם מלאות בדברי חסידות בסגנון המקובל, אבל מיוחדות הן ההקדמות הללו, בין השאר, בגלל שהן מכילות גם דברי התעוררות לאנ"ש, בסגנון מיוחד. מצד אחד – נוקב, ומצד שני - בלשון תחנונים מתוך ענוה ושפלות שאין לה אח ורע.

היה מן הראוי לאסוף את ההקדמות הללו לפונדק אחד, להדפיס אותן באותיות מרובעות ולהוסיף להן הערות, מראי-מקומות והשוואות. ועד שמישהו יטול על עצמו משימה זו, נעתיק כאן, לרגל טי"ת ויו"ד כסלו, כמה שורות מהקדמות מיוחדות אלה.

*

"... ומובן ממילא לכל איש כערכי כונתי הרצויה בזה כי אין כאן במה להתגדל כידוע לרגילים בדא"ח כאלה מנעוריהם, רק מפני שצוק העתים גברה ביותר ואין עת הכושר לכל אדם להבין חיי נפשו שיחיה בהם על כן אמרתי לנפשי לעשות חסד אלקים אמת עם אנשים כערכי וידעתי שידונו אותי לזכות ויהגו בכל לב בעיון טוב ולא כקורא בספר לצאת ידי חובה או להתגדל כו' וה' ירים קרן ישראל ויקויים לא ילמדו עוד איש את רעהו כי כולם ידעו אותי כו' דברי המדבר באמת אוהב דבק מאח דבוק וקשור בחבלי עבותות אהבה לכל מבקשי ודורשי אלקים בדרכי האמת בתורה ומצות ותפלה ותשובה מקרב לב עמוק. נאום דוב בער באאמו"ר הגאון האלקי קדוש ישראל מרנא ורבנא שניאור זלמן זצ"ל נ"ע". (מתוך ההקדמה ל'אמרי בינה').

"... עשיתי שני קנטרסים, קונטרס התשובה... וקונטרס שני בענין התפלה באהבה ויראה... מכל אשר נקבע בלבי בימי חורפי בסוד אלו-ה עלי אהלי באוהל תורתו ועבודתו של אאמו"ר ז"ל אשר דרוש דש לרבים דרכי חיים ותוכחת מוסר השכל כידוע. אך גודל הבקשה באם המצא תמצא איזה שגיאה או דבר שאינו מוכשר בעיני חכמים לא יתלו בוקי סריקי בו ח"ו כי ממנו יצאו הדברים. וידעתי ערכי כי נער אנכי ולא בינת אדם לי ולא כתבתי רק לחבירים מקשיבים כערכי הנכספים לידיעת דרכי התשובה והתפלה אשר אין ביכלתם להשיג מצד טרדת הפנאי ודוחק השעה כמו הטרודים מאד בעסקי פרנסתם והמלמדים העניים וכו' ובעת מצוא מנוח לנפשם מהבלי הזמן כמו בשבת קדש וכהאי גוונא יתנו לבבם אל ה' ויפקחו עיניהם ולבבם בדברים כאלה דברי תשובה וענייני תפלה שמעוררים לבו של אדם ומקרבו לאביו שבשמים וישוב אל ה' וירחמהו ויפדהו וכמ"ש קחו עמכם דברים ושובו כו' וכל אשר לא גבה לבו ורמו עיניו לילך בגדולות ונפלאות ממנו לאמר רזי לי כו' ומכיר ערכו (שלא נטהר לבבו עדיין מכל תועבות חמדת העולם הזה המחשיך אור נשמתו) ולא חפץ לילך בגדולות ונפלאות ממנו לא יוקטן בעיניו דברי אמת ויחקקם בלוח לבו למען יחיה ולא ימות וכו'. דברי המדבר באמת אוהב דבק מאח לכל דורשי אלוקים באמת ובתמים. למען יטב להם כל הימים. דוב בער באאמו"ר הגאון האלקי קדוש ישראל מרנא ורבנא שניאור זלמן נבג"מ". (מתוך ההקדמה ל'שערי תשובה').

חודש חסידי לכולנו.

ח' בכסלו תשס"ו