ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
בישולי נכרי / שו"ת כשרות

מהו איסור בישולי עכו"ם ואיך ניתן להתמודד עם איסור זה במסעדות, בעיקר סיניות אולמות ומלונות • מומחה הכשרות משיב לשאלות הגולשים
הרב יוסי שטיינברגר

שאלה:מהו איסור בישולי עכו"ם ואיך ניתן להתמודד עם איסור זה במסעדות, בעיקר סיניות אולמות ומלונות, בהם הגויים מבשלים ואף משמשים כ'שפים' והאם יש בזה הבדל בין בישול, אפיה, או טיגון, כדוגמת טיגון דונאטס סופגניות, פריקסה. וכדומה.

תשובה: המקור לאיסור בישוליי עכו"ם מופיע בגמרא (ע"ז ל'ז ע"ב).

"א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אמר קרא (דברים ב) 'אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי' כמים מה מים שלא נשתנו, אף אוכל שלא נשתנה. אלא מעתה חטין ועשאן קליות ה"נ דאסורין? וכי תימא ה"נ. והתניא חיטין ועשאן קליות מותרין. אלא כמים מה מים שלא נשתנו מברייתן אף אוכל שלא נשתנה מברייתו. אלא מעתה חיטין וטחנן ה"נ דאסורין. וכי תימא ה"נ והתניא חיטין ועשאן קליות הקמחים והסלתות שלהן מותרין.אלא כמים מה מים שלא נשתנו מברייתן ע"י האור, אף אוכל שלא נשתנה מברייתו ע"י האור. מידי אור כתיב? אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב: כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי <עובדי כוכבים> בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב כל שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום בישולי <עובדי כוכבים> {גוים} מאי בינייהו? איכא בינייהו, דגים קטנים וארדי ודייסא, אמר רב אסי אמר רב: דגים קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי <עובדי כוכבים>"

היוצא מדברי הגמרא:

א) האיסור של בישולי עכו"ם הינו רק על מאכל שאינו נאכל חי, אלא יכול להיאכל רק לאחר בישולו, אך מאכל הנאכל חי, אפי' שבישלו גוי, מותר.
ב) האיסור הוא מדרבנן. ויש לזה אסמכתא מהתורה.
ג) מאכלים שאינם עולים על שולחן מלכים, או שלא נועדו כדי לאכלם עם הפת, אין בהם אישור בישולי עכו"ם .

הסיבה שעומדת מאחורי התקנה היא מחלוקת בין רש"י ורבנו-תם. רבנו תם אומר: שתקנת חכמים היא כדי למנוע נישואי תערובת. כלומר שאילו יאכלו היהודים מבישוליהם של הגויים, הרי אכילה מקרבת את הלבבות – ויכולים להגיע ר"ל לידי קירבה עד קירבת נישואין, לפיכך במאכל שאינו חשוב אין איסור, והוא אינו כלול באיסור.

רש"י טוען שאיסור בישולי עכו"ם הוא כדי למנוע מאיתנו לאכול בשוגג דבר מאכל שאינו כשר העלול להימצא בבישולי הגוי. לפיכך, האיסור כולל גם מאכל שאינו חשוב. אולם רש"י מסכים עם ה'תוספות' כפי שרואים בהסברו על המשנה שהתקנה המקורית הייתה בכדי למנוע נישואי תערובת.

כרגיל במאמרים אלו שאינם מתמקדים בעמקה של הסוגיה ההלכתית, כיוון שעל כל נושא נכתבו ספרים ומאמרים רבים גם השורות הללו מתמקדות בעיקר בפרקטיקה של נהלי הכשרות בבתי אוכל. אך כדי לסבר את האוזן הובאו כאן המקורות לאיסור זה.

באיסור בישוליי עכו"ם נחלקו:

הרמ"א – אשר בני אשכנז הולכים לשיטתו כמ"ש 'ובני ישראל יוצאים ביד רמ"ה'. והבית יוסף – אשר בני ספרד הולכים לשיטתו. כמ"ש 'ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ'. הב"י פוסק: כדי שיהיה בישול ישראל, צריך היהודי להניח את התבשיל על האש. ואילו הרמ"א פוסק: די בכך שהיהודי ידליק את האש ואחר כך הגוי רשאי להניח את התבשיל על האש. הדלקת אש לא מוכרחת שתהיה תחילתה בידי יהודי, אלא אף אם יהודי הוסיף קיסם לתוך מדורת הגוי, נחשב הדבר כאילו היהודי הדליק את האש.

למעשה: כיצד נוהגים וועדי הכשרות, הן של הרבנות והן של הכשרויות הפרטיות?

בכשרות הרגילה: עד לפני שנים בודדות הקפידו רק על כך שיהודי ידליק את האש, כי זוהי מהותה של הכשרות שאינה מהדרין (שאינה לפי כל הדעות). אך בשנים האחרונות, יותר ויותר רבנויות מחייבות שגם ההנחה על האש תהיה ע"י יהודי, כשיטת הב"י. אני סבור שחומרה זו מיותרת כיוון שכל יהודי האוכל כשרות הרבנות לוקח בחשבון שלא נוקטים בכל החומרות ובכל הדעות. ועוד ועיקר, שהקפדה זו באה לעיתים על חשבון פשוטו של שולחן ערוך, כמו הפרשת תרו"מ ואיסור אכילת תולעים.

בכשרויות המהדרין: עד לפני כ-10 שנים, כשהיוקיימות כמעט רק כשרויות אשכנזיות לא הקפידו על בישול ישראל לפי הב"י. אך מאז הקמתם של 2 כשרויות ספרדיות אשר מהסיבות העיקריות להקמתן והסיבה העיקרית לפופולאריות שלהן היא הנפת הדגל של בישול ישראל לפי הב"י – נגררו אחריהם בלית ברירה גם וועדי הכשרות האשכנזים. כיום ניתן לומר שרובם ככולם מקפידים על בישול ישראל גם לשיטת הב"י.

מאכלים מבושלים: נחלקים לכמה סוגים. בישול, אפיה, וטיגון מאפה.

בישול: לפי הב"י על היהודי להניח את האוכל על האש.

אפיה: נחלקת לשני סוגים: האחד הוא אפייה של בצק, כגון בצק עלים או שמרים וכדו' אשר גם לפי הב"י אין צורך שדווקא יהודי יכניס את הבצק לתנור וגם הגוי יכול להכניס את המאפה לתנור. על-אף שישנם וועדי כשרות ספרדיים האוסרים גם הכנסת המאפה ע"י גוי לא נמצאו לכך עדיין סימוכין הלכתיים...

הסוג השני הוא אפיית 'לקח' דהיינו בלילה רכה ונוזלית, אשר הכנסתה לתנור לפי הב"י צריכה להיות ע"י יהודי.

טיגון של מוצרי מאפה כגון סופגנייה או דונאטס דינוכבישול ולשיטת הב"י צריך יהודי להכניס לשמן.

האם צריך להכשיר כלים שבישל בהם עכו"ם?

אם עכו"ם הדליק את האש בוודאי שצריך להכשירם. אם יהודי הדליקם, גוי בישל וספרדי רוצה לאוכלו: חלק מהרבנים הספרדיים יאמרו שוודאי שכן, אך חלקם יאמרו שוודאי שלא. הסימוכין שלהם הוא פסק השו"ע שא"צ להכשיר כלים מכשר לחלק.

האם חסיד חב"ד מעדות המזרח צריך להקפיד על בישול ישראל לדעת הב"י? לענ"ד אם קיבל עליו את כל פסקי הרמ"א מותר-גם-מותר. והוא הדין לכל ספרדי שאימץ לעצמו את כל פסקי הרמ"א. והדגש הוא 'את כל' כי אין לזגזג בעניין זה.

איך מתמודדים עם בישול ישראל לדעת הב"י במסעדות סיניות או תאילנדיות בהם ישנם מאכלים שרק הגוי יודע איך להכינם וכיצד לטגנם ו 'להקפיצם'. העצה לכך היא שאת הטיגון הראשוני,אפילו שליש בישול, יעשה יהודי, ואח"כ יכול הגוי להקפיצם כאוות נפשו. ואילו במאכלים שלא ניתן להכינם לפני ההקפצה, העצה לזה היא שהיהודי יניח את המאכל המוקפץ בסיר (ווק-בלשונם) ומספיקה הנחה זו אף שלא בושל אף לא שליש בישול, כדי שייחשב כבישול ישראל.

והחשוב ביותר הוא שיש להיזהר ולא להשקיע את כל הראש הכשרותי בעניין זה ולשכוח את שאר העניינים החשובים כגון הפרשת תרו"מ, תולעים, כשרות חומרי הגלם, הפרדת חלב ובשר וכדו'.

י' בטבת תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
19
1. מאמר מקיף וחשוב!
י"א בטבת תשס"ז
2. שוב ניכרת גאונות הכותב
מאמר רחב עמוק ומחכים.

תודה לך ר' יוסף, ומצפים לתדירות גבוהה יותר של מאמרים שכאלה.


י"א בטבת תשס"ז
3. מאמר מקסים ומרתק
תמשיכו בבקשה להביא את המאמרים של ר' שטנברגר זה עוזר לנו מאוד
שליח מחו"ל
י"א בטבת תשס"ז
4. ספרדים חבדניקים
מהו המקור לזה שספרדי אפי' שהפך לחבדניק. יכול לעבור על 'ואל תיטוש תורת אימך'
י"א בטבת תשס"ז
5. האם ניתן לסמוך על ההכשר של בד"צ יורה דיעה של מחפוד וכן בד"צ בית יוסף
י"א בטבת תשס"ז
6. א"כ
אם כן וודאי שעדיף לאכול מהבדצי"ם הספרדים. הנתפסים כאן כמחמירים יותר.
האין כך????
י"א בטבת תשס"ז
7. המאפה של רוני
באיזו השגחה נמצאת 'המאפה של רוני' בראשל"צ. והאם ניתן לסמוך עליהם
כמדומני שליפסקר בכפר מוכר אותם
י"א בטבת תשס"ז
8. מה לעשות בפועל?
מה עושים עם מוצרים שונים שיש עליהם הכשר OU והכשרים נוספים באותה רמה. כגון: טונה, סרדינים, תירס, ועוד קופסאות שימורים לאכילה מיידית
י"ב בטבת תשס"ז
9. ליקח
בקשר לליקח העשוי מעיסה נוזלית שצריך לב"י אפייה ע"י יהודי.
האם בתנורים שברוב המאפיות שפתיחת הדלת מפסיקה את פעולתם ויש בהם לוף חימום די בכך.
י"ב בטבת תשס"ז
10. תודה ושאלה
מה נחשב להכשר טוב יותר. בית יוסף או מחפוד
י"ב בטבת תשס"ז
11. הרב יוסי כל הכבוד
תמיד ידענו שנועדת לגדולות
י"ב בטבת תשס"ז
12. רדיו
הרב יוסי כיוון שהפסקת לשדר בקול חיי וזה חסר לי מאד אני מציע לשטורעם לפתוח רדיו אינטרנטי ובו תשדר את תכנית הכשרות הנפלאה שלך
י"ב בטבת תשס"ז
13. מחפוד
מחפוד היה ראש השוחטים אצל לנדא הרב הזקן
האם אין זה אומר ששחיטתן ברמה של לנדא?...
י"ב בטבת תשס"ז
14. ל9
מה זה גוף חימום הסבר את
שאלתך?
י"ב בטבת תשס"ז
15. גוף חימום
שאלתי לעיל היא האם ניתן לומר שכיון שע"י הגוף חימום בלבד לא ניתן לאפות ומאידך כשהתנור עובד זה נחשב כנדלק ע"י יהודי,
האם זה מספיק.
י"ב בטבת תשס"ז
16. ל12 רדיו
תראה הרב שטיינברגר אמר לי פעם שבקול חיי הוא התיר הכשרים מסויימים על אף שהוא אינו מחזיק מהם ושהם לא שייכים ומתאימים לאנ"ש

ללא קשר יש מקום לפתוח רדיו אינטרנט חבד"י
י"ב בטבת תשס"ז
17. ל14 ו9 גוף חימום
הבעיה שהעלה 9 היא של תנורים שמטעמי ביטחון כשפותחים אותם התנור כבה אוטומאטי וכשסוגרים אותה מופעל מחדש וא"כ אם זה מופעל ע"י גוי וזה גם לאשכנזים אסור

וגוף חימום הוא פטנט שמתקינים גוף חימום בתוך התנור שהוא אינו כמה עם פתיחת התנור
י"ב בטבת תשס"ז
18. מיהו יהודי-לעניין זה?
אם הדליק את האש יהודי שאינו שומר מצוות?ואם ילד בו 7?
י"ד בטבת תשס"ז
19. שומר שבת מגיל 13
ט"ז בטבת תשס"ז