ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
הכפר החב"די הראשון

באחוזת שצעדרין הוקם למעשה "כפר חב"ד" ראשון מסוגו על ידי אדמו"ר הצמח צדק• לפנינו תיאור חי אודות המקום • הרב עמרם בלוי • ימי חב"ד
הרב עמרם בלוי

ידועה ומפורסמת שיטתם של כ"ק אדמו"ר הזקן ובנו כ"ק אדמו"ר האמצעי, שעודדו והמריצו את אחב"י ברוסיה להתפרנס מעבודת אדמה. גם רבינו הצמח צדק המשיך בקו זה, ואף נקט בצעד אופרטיבי כאשר רכש מכספו שטח נרחב סמוך לבברויסק, באחוזת שצעדרין, עם חלקות קרקע הראויות לעיבוד, ושלח משפחות מחסידיו שישתכנו במקום, יתפרנסו מיגיע עמלם בכבוד תוך כדי יצירת אווירה חסידית שורשית וחיי קהילה תוססים.

היה זה למעשה "כפר חב"ד" ראשון מסוגו, דהיינו הכפר החקלאי החסידי הראשון בהיסטוריה החב"דית, שנוסד ע"י הרבי עצמו.

לפנינו תיאור חי אודות המקום, שפורסם עוד בימי חייו של הצמח צדק, בעיתון "הכרמל" (ראה אור בי"ד אדר ראשון, בשנת תרכ"ב, בעמוד 247).

זהו יומן מסע של "תושב באברויסק", עובר אורח שכעדותו "שם עיר שצעדרין לא שמעתי בלתי היום", "ותכלה נפשי לדעת איכותה ומהותה".

בלשון מליצית ושפה ברורה, מביא הכותב את התרשמותו העמוקה – מהמקום, "אמרתי: מה טוב ומה נעים המקום הזה"; מיושביו "עובדי אדמה אנחנו... אסף אותנו אדונינו הרב הגאון ר' מענדעל לובאוויצער", מהליכותיהם ומאורח חייהם.

בימי כ"ק אדמו"ר הרש"ב הוקם במקום סניף של ישיבת תומכי תמימים.

לפרק א', לפרק ב', לפרק ג', לפרק ד', לפרק ה'

ט"ז בכסלו תשס"ז
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
9
1. שימו לב: "שתות ייש חרפה היא לנו"
ט"ז בכסלו תשס"ז
2. נראה שמטרת הידיעה לחזק שיטת המשכילים בעת ההיא
אולי לערוך תעמולה שגם חסידים יימשכו לרעיונותיהם האם לא ניסה הכותב הזה לשכנע קוראים שצמח צדק גם דעתו לעזוב היכלי הישיבות ושאין טוב כי אם לעבודת אדמה וכו' כפי שמסיים מאמרו? תמהיני אם זה יכול להימנות כעדות לכפר חסידי
ט"ז בכסלו תשס"ז
3. למגיב מס' 2
מסגנון תגובתך ניכר שבני ברקי אתה הדוגל בשיטה שאדם צריך להתפרנס מהצדקה כל ימי חייו ולהיות "בן תיירה".שיטה שלא ידעו אבותינו מעולם, והומצאה בדור האחרון ע"י ראשי הישיבות המתנגדים כדי לשמר את כוחם. שיטת תלמידי הבעש"ט ורבותינו נשיאנו במשך כל הדורות היא: שצריך לעמול בתורה ולהתייגע בעבודת ה' גם כאשר רחיים על צוארו, ולא ל"שבת" במשך כל החיים ב"היכלי הישיבות" ולדבר לה"ר על גדולי הדור ומניגיו. אילו היית חסיד הייתי מפנה אותך לאגרות קודש של אדמו"ר האמצעי אגרת ל"ט ובה הוא מעודד את חסידיו לעבות אדמה.וזהו כפר חסידי אמיתי אז וגם היםו
ט"ז בכסלו תשס"ז
4. ל-1
תקרא עם הפסיקים והנקודות. בקהלתנו לא יבוא המוכיח להוכיח......, כי שתות י"ש וכו'. נקודה.

ט"ז בכסלו תשס"ז
5. אולי ניתן לעבד את זה
למילים יותר פשוטות, שכך נוכל ללמוד את זה בבית הספר,
ובמיוחד לכיתות ט' שלומדים את היסטוריית חבד בעיון רב..
ט"ז בכסלו תשס"ז
6. למגיב 2 -
"הכרמל" לא היה חוברת שהמוציא לאור לא היה "חרדי" בכלל, והיה שייך לחוג המשכילים,
ולכמה מאמרים וסיפורים שנכתבו שם שייכים ל"סיפורים על גלגלים" ושייך יותר למאמרי ר' יהושע מונדשיין שי'. ולא לסיפור על ימי החסידים שעברו.
כבר בא העת שכותבי תולדות ימי חב"ד, יפסיקו להראות "הבקיעות" שלהם בספרים אלו, שכל מטרתם היה לעשות חוזק מאנשים יראה אלקים ובפרט צה"חסידיזים" וכל הקשור לעניני היהדות.
בהכרמל [אם אינו טועה] יש כמה דברים על כ"ק הצ"צ וגם על הסתלקותו.
וגם בחוברת "הלבנון" מהשנים הללו נמצאים כמה דברים על חב"ד רוב הכותבים היו מנגדים לחסידות הכללית ובפרט לחסידי חב"ד.
[אם כן השאלה למה אני קראתי החוברת הללו, - התירוץ - חקרתי בתולדות החסידות הרבה שנים, וגם עכשיו, ולא ציינתי אף פעם אחת לחוברות אלו שהם מקור לעובדה או למעשה].
י"ז בכסלו תשס"ז
7. אכן הראשון?
האם לא היו מושבות בזמן אדהאמ"צ? נראה לי שהיו כבר מושבות חקלאיות דחסידי חב"ד כבר בזמן אדהאמ"צ, ושצעדרין לא היתה הראשונה.
י"ז בכסלו תשס"ז
8. ל-7 אולי הכוונה הראשון שנקנה ע"י הרבי מכספו
י"ז בכסלו תשס"ז
9. לבן תמר
הרשה לי לחלוק עליך. נכון שהכרמל הוא עתון משכילי ושונא דת. והיא הנותנת, שאם עתון כזה מביא עדות ראיה בחיי הצ"צ על חסידי חב"ד נשמעים לרבם, מעבדים את האדמה וקובעים עתים לתורה והולכים בדרך החסידות, ומשבח אותם על כך, יהיו כוונותיו מה שיהיו, אני למד מזה על ההווי החסידי שהיה בשעצדרין בשעתו. ואני כחסיד חב"ד גאה על כך,זוה מאד מענין אותי. דרך אגב מה הקשר בין תגובה מס' 2 לתגובתך זו.
י"ז בכסלו תשס"ז