ב"ה יום שלישי, י"ג שבט תשפ"א | 26.01.21
הרב משה גורארי' והרב שאול דוב זיסלין חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק
הרב משה גורארי' והרב שאול דוב זיסלין חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד באה"ק
התייסדות אגודת חב"ד באה"ק

ביום כ"ו באלול תש"א שלחו חברי ועד המייסד של אגו"ח באה"ק מכתב לקומץ אנ"ש והודיעו על ייסוד האגודה ופעולתה מטעם אדמו"ר הריי"צ. מסמך
מערכת שטורעם

לפנינו מכתב ששלח "ועד מיסד אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה תובב"א – תל אביב" אל קומץ אנ"ש בארץ ישראל עם התייסדות אגודת חסידי חב"ד באה"ק בחודש אלול תש"א, כפי הוראתו ורצונו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

חברי הועד החתומים על המכתב, ר' שאול בער זיסלין, ר' משה גורארי' ור' חיים יוסף רוזנבלום, שנתמנו מטעמו של הרבי, מצרפים למכתבם את המכתב של אדמו"ר הריי"צ על יסוד האגודה, "ממנו יראה ויבין כת"ר את רצון כ"ק ומגמתו".

חברי הועד מודיעים במכתבם מהתחלת הפעולות שמטעם אגודת חב"ד ועל האסיפה שהתקיימה בראשותו של הרב זיסלין שהקריא את המכתב של הרבי.

עיקר פעולות האגודה עליהם מודיעים במכתבם הוא לימוד ושיעורי דא"ח כמה פעמים בשבוע., וכן חזרת דא"ח בסעודה שלישית בשבת. כמו"כ הם מודיעים כי הם מוכנים לעזור בסיפוק כתבים ומאמרי דא"ח ללומדים.

כ"ז באלול תשס"ו
לחצו להגדלה
לחצו להגדלה
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. תולדות אגודת חסידי חב"ד
אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש הוקמה על ידי אדמו"ר הריי"צ.

היו"ר הראשון: הרב שאול דובער זיסלין, היה ר"מ בליובאוויטש, לוד ותל אביב.

היו"ר השני: הרב משה גור אריה - משכיל נפלא בחסידות, מראשי עסקני חב"ד בריגה- תל אביב.

היו"ר השלישי: הרב אליעזר קרסיק- רב בכמה ערים בברית המועצות,רב קהילת חב"ד בתל אביב, מנהל ישיבת אחי תמימים בתל אביב. ממקימי מוסדות חב"ד בארץ הקודש, ובא כוחו של רבותינו נשיאינו בארץ הקודש.

היו"ר הרביעי: הרב אפרים וולף - בא כח הרבי בארץ, מנהל ישיבות תומכי תמימים בארץ הקודש.

היו"ר החמישי: הרב שלמה מיידנצ'יק - יו"ר ועד כפר חב"ד, ומי שייצג את חב"ד בפני השלטונות בארץ, במשך שנים רבות.

היו"ר השישי: הרב יוסף יצחק אהרונוב- יו"ר צעירי אגודת חב"ד.
כ"ז באלול תשס"ו
2. והיו"ר השביעי
הוא כמובן, הרב משה אשכנזי, זקן חברי אגו"ח תושבי תל אביב עיה"ק
כ"ח באלול תשס"ו