ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
הרב בלינוב
הרב בלינוב צילום: מאיר דהן
הלכות שכיחות לתשעת הימים

"כמה הלכות השכיחות מאד לתשעת הימים, אך לא ברור ההגדרות מתי אסור ומתי מותר". הרב יוסף יצחק בלינוב במאמר הלכתי (חצי שיעור)
מערכת שטורעם

מאת הרב יוסף יצחק בלינוב, אב"ד בית ההוראה המרכזי וראש כוללי "פעמי יעקב"

אין כוונתי לכתוב כל דיני ומנהגי בין המצרים שכבר ליקטו בזה ליקוטי בתר ליקוטי, והרבה מנהגים כלולים בזה ונהרא נהרא ופשטי'. עיקר כוונתי להבהיר כמה הלכות השכיחות מאד אך לא ברור כ"כ ההגדרות מתי אסור ומתי מותר, ומרוב השאלות המגיעים לבית ההוראה דנן לקטנו ובררנו מה הן הדברים השכיחים הצריכים ליבון למען הציבור הק'.

הגדרות ברורות בדיני כיבוס במגבות ומצעי המטה וכו'

א) מגבות: בכלל הדברים שאין להשתמש במכבוסים מר"ח אב עד אחרי ת"ב לפי הרמ"א (סי' תקנ"א סעי' ג). לכן אין להחליף המגבת (בבית) אחרי כל סעודה או כל יום. וכן לא אחרי כל אמבטיה או טבילה במקוה, כי ניתן (בד"כ) לתלות ולייבש המגבת, ולהשתמש בו עוד פעם. אף מי שאינו נוהג כן במשך כל השנה, ובד"כ אינו משתמש באותו מגבת פעמים ברצף, אף שאין זה כל-כך נעים ונקי, הרי זהו כל הכוונה וזהו ההלכה.

אך יש מקרים שמותר להחליף המגבת, ולהשתמש במגבת מכובסת, דהיינו אם יש בו אחד מהתנאים דלהלן:

1) אם המגבת המשומשת לא התייבשה מספיק ונשארה רטובה, יהיה מותר להשתמש במגבת נקיה ומכובסת. (ובפרט כשזה לצורך נט"י יש להקל יותר יותר עי' שו"ת התעוררות תשובה או"ח ח"ג סי' של"ה ועי' שו"ת רב פעלים ח"ד או"ח סי' כט)

2) כאשר המגבת המשומשת מלכולכת, מותר להשתמש במגבת אחרת מכובסת.

3) כאשר יש ריח רע ממנה, מותר להשתמש במגבת אחרת מכובסת.

ב) מובן ופשוט דבבית הכנסת, ישיבה, או כל מקום ציבורי, בד"כ אחרי זמן קצר כבר יש למגבת אחד מהג' חסרונות הנזכרים לעיל, ואולי כל השלשה גם יחד. לכן מותר להחליף המגבת (הציבורי) די בתדירות, במגבת מכובסת, והכל לפי הצורך והמצב.

ג) במקום שהמגבת קצת רטובה או קצת מלוכלכת וכדו' וקשה להחליט אם הסיבה היא נכונה ומספקת ואמיתית עפ"י תורה, ובמילא מותר כבר להשתמש במגבת מכובסת או לא, יקח המגבת המכובסת ויפרוס על הרצפה שהיא קצת עם אבק וכדו', או ידרוך עליה קצת בנעליו כדי שהכיבוס של המגבת יפגם ובזה יצא מידי כל ספק.

ד) מצעי המטה: הם בכלל הדברים שאין להשתמש במכובסים מר"ח אב לפי הרמ"א (הנ"ל), ומותר להחליפם רק כשיש אחד מהג' תנאים דלעיל (סעי' א').

ה) הנמצאים בבתי מלון בימים הללו, קיבלו מצעים מכובסים ונקיים (וכן קיבלו מגבות מכובסות) ובודאי שלא ישתמשו במה שהשתמש המשפחה הקודמת, וזה גרוע מריח רע וד"ל (וגם בזה יש מחמירים לשים על הרצפה שקצת מלוכלכת או לדרוך עליהם בנעליהם) ויבקשו מבעלי המלון שלא יחליפו כל יום המגבות והמצעים שלהם אם אין להם אחד מג' החסרונות הנ"ל (סעיף א'), אלא יחליפו לפי הצורך, ואם בעלי המלון לא יסכימו לזה למען נקיון המלון, כדאי שכאשר יקבל המגבות וכו' מכובסות ונקיים ישימו על הרצפה וכנ"ל (סעי' ג').

ו) פאה נכרית ה"ה כשאר הבגדים, ולכן אין לכבסה וכן לא לסדרה בפאן מיוחד וכיוצ"ב דהוי כגיהוץ שלה, אבל מותר לסרקה ולסדרה במברשת, דאין זה בכלל כיבוס וגיהוץ.

ז) בגד שהתלכלך ונכתם במקום אחד, אפשר לשפשף שם במברשת ואפילו שהיא קצת רטובה, אבל לא לכבס במים ממש וכ"ש שלא בחומר מיוחד, דבאיסור כביסה אין חילוק בין כל הבגד למקום מסוים. (ובלית ברירה באין לו בגד אחר ואינו יכול לצאת לחוץ אפשר להקל בזה).

בגדי קטנים

א) בגדי קטנים שמלכלכים הרבה מותר לכבס (רמ"א סי' תקנא סעי' יא) שהוא בערך עד גיל שש, ופעמים ילדים גם כשהם בגיל שמונה, מלכלכים הרבה ומותר לכבס עבורם הבגדים הללו. והכל לפי המצב.

ב) עדיף לכבס במכונת כביסה ואז מכבסים את כל בגדי הילדים יחד (שו"ת באר משה דברצין ח"ז סי' לב) ולא תוסיף שם בגדים של גדולים.

ואם מכבסת בידיה אז לא תכבס הרבה בגדים יחד (מגן אברהם סי' תקנא ס"ק לט).

דיני ומנהגי צביעת הבית כו'

א) מר"ח אב אין לצבוע את הבית, אלא א"כ קרה נזילה וכד' על קיר או תקרה, ותיקנו שם, אז מותר לסיים ולצבוע שם במקום המסויים.

ב) לא מדביקין טפטים וכד' על הקירות בימים הללו (אף שבשו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' פב כתב דלא ברור לו על האיסור, אבל נוהגין בזה לחומרא. וע"ע שו"ת התעוררות תשובה או"ח סי' שלט).

ג) יש מחמירין ומורין שלא לתלות וילונות על הקיר (ואולי גם לא על החלון, הסוג שהוא ליפות הבית ולא רק כדי שלא יהיה היזק ראיה וכד') דהוי כעין לצייר ולצבוע את הבית, ויש מוסיפין גם שלא לתלות תמונות מצויירות על הקיר. אבל המקיל בכל זה (דהיינו וילונות וציורים) יש לו ע"מ לסמוך. ולא נהוג להורות להכלל לחומרא.

ויה"ר שנזכה כבר ל"כי נחם ה' כל חרבותיה וישם מדברה כעדן כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה" בביאת גואל צדק ובנין בית המקדש השלישי והנצחי בב"א.

מתוך 'עיר על תילה' גל' 8 אב תשס"ה.

א' במנחם-אב תשס"ו