ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
אזעקה באמצע קריאת התורה...

צרור הלכות מיוחדות לתושבי הצפון, לקראת שבת במלחמה, מאת הרב ברוך בועז יורקוביץ', רבה של שכונת חב"ד בלוד (חצי שיעור)
הרב ברוך בועז יורקוביץ'

בתקופת מלחמת המפרץ, התייחס הגה"ח הרב ברוך בועז יורקוביץ רבה של שכונת חב"ד בלוד - בבית לדיני שבת במהלך מלחמה, ובעקבות המלחמה בצפון, אנו מפרסמים את הדברים לתועלת תושבי הצפון:

לאחר שהוכרז על מצב חירום באה"ק, בהישמע אזעקת אמת בשבת יש להאזין לרדיו כדי לדעת מה לעשות, שהרי זה מצב של פיקוח נפש. על כן ראוי להיערך לכך קודם השבת, על מנת שלא יצטרכו לעשות חלילה דברים אסורים בשבת, ושלא יגידו חלילה "שבת הואיל והותרה הותרה" (עירובין יז, א) וידוע שיותר משישראל שמרו את השבת, השבת שמרה עליהם. ובטוחני, שבזכות שמירת השבת ישמרנו הקב"ה מכל צרה.

א. יש להדליק קודם השבת רדיו על הגל השקט, כפי שיתפרסם באמצעי התקשורת קודם השבת. הדלקת הרדיו בשבת אסורה, וכן אין להדליק טלויזיה בשבת, כי אין היתר לראות ולשמוע את כל הדיווחים, והפרשנויות (ומסופקני אם יש היתר במשך השנה לצפות בזה), ויש להשתמש ברדיו בדרכים שיופורטו לקמן.

ב. במלחמת המפרץ היה הבטחה לגל שקט אך בשבתות הראשונות הם כנראה לא היו ערוכים לכך ושידרו כל הזמן לא רק את מה שדרוש לשמוע. לכן מומלץ להדליק זאת על קול נמוך, ואם חלילה יצטרכו להגביר בשבת אין בזה שום איסור. וכבר כתב הגרש"ז אויערבך (הובא בשו"ת יד נתן ח"ב עמ' עא) לידידי רבה של העיר לוד הרב נתן אורטנר שליט"א: "כי בהנמכת קול לא נעשה שום פעולה חשמלית... וטלטול הכפתור אינו חשיב כמוקצה מחמת חסרון כיס, אשר על כן נלענ"ד שבמקרה כזה מוטב להנמיך כלאחר יד ע"י גדול מלעשות ע"י קטן שזה לא משפיע טוב".

ג. כאשר יש נורה הנדלקת בעת הגבהת הקול, אסור להגביה את הקול. על כן כדאי שכל אחד יכין לו רדיו בלי נורה, ושניתן יהיה להגביר את הקול בלי שלט, כי יש בזה משום איסור הבערת חשמל. כמו כן, גם בטרנזיסטור אסור לעבור מתחנה לתחנה.

ד. אם לא הספיק להכין רדיו בלא נורה, יש להדליק על קול שיוכל לשמוע בנקל ולהניחו בארון כשהוא מכוסה, כדי שלא ישמע, וכאשר תישמע האזעקה, יש להוריד את הכיסוי.

ה. לסיכום רצוי להאזין רק לגל השקט ולא לשום תחנה אחרת גם לא תחנות זרות שמשדרים שם גוים על מנת שירגיש את קדושת השבת, עד כמה שניתן.

ו. מתנדבי מד"א ורופאים, יכולים לחזור בשבת למקום ממנו הם יצאו. הגם שאין מצב של פיקוח נפש. כן פסק הגאון הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' פ) ונימוקו שבמקום שיש ריבוי אוכלוסין יכול להיות מצב שיצטרכו לו במקום אחר במשך השבת. והיו שהסתפקו (ראה מאמרו של הרב ישראל זלמנוביץ בנועם כרך ו תשכ"א)

ז. נשאלתי ע"י מתנדבי זק"א בנוגע לפינוי חללים ראיתי בספר דרכי חסד (הרב אבידן – י, ב) שכתב בשם הגרש"ז אויערבך שמותר לפנות חללים בשבת על מנת למנוע מורך לב ובהלה. רואים אם כן שמידת הבהלה מורה על הדחיפות והחשיבות שיש לפינוי. ובתחומין (חלק כב) כתב הרב מרדכי הלפרין שההיתר מוגבל רק לשדה הקרב ויש לעיין בזה.

ח. במצב שחלילה קוראים למתנדבי זק"א לעסוק במלאכת הקודש בעיצומו של יום השבת מותר לו לקחת אוכל. אבל לענין אם מותר לו לחזור אם הוא נמצא במקום מבטחים, לכאורה אין היתר לחזור.

ט. בספר חסידים (מהד' מרגליות אות קי) פסק: "אל ידבר אדם (בשבת) מאוהביו שמתו או שהן בצער, כדי שלא יצטער". ודבריו הובאו על ידי המג"א (הקדמה לסי' שז) והמשנ"ב (שם, ס"ק ג) וקל וחומר הוא שיש איסור להעביר שמועות רעות ובשורות איוב בשבת. המקור לכך הוא המעשה (מדרש משלי יא. ובילקוט שמעוני) עם ברוריה אשת רבי מאיר, שמתו שני בניה בשבת, ונמנעה מלספר לבעלה עד שיצאה השבת. ועל כן כל מי שנודע לו על אירוע צריך לנצור את פיו ולשונו. ומכאן תוכחה לתופעה קשה, שאנשים היודעים על אירוע חמור אינם נוצרים את פיהם ולשונם וגורמים להשבתת שמחת השבת. לעיתים, מוסרי השמועות אינם מודיעים כלל לכך שהשמועה עוברת באמצעותם אל אנשים שיש להם קרובי משפחה וידידים באותם מקומות, ואותם אנשים עוברים את השבת בדאגה קשה לגורל יקיריהם, מבלי שתהיה להם דרך מותרת לקבל מידע מרגיע.  

י. אם אירע אזעקה באמצע סעודת שבת וכולם שינו מקומן והלכו לחדר אטום הרי זה כמו שכותב הרמ"א (סי' קעח סק"א): "אם היה בדעתו לאכול בב' מקומות לא מקרי שינוי מקום, והוא שיהי' ב' המקומות בבית אחד". גם במקרה שלנו נקרא שהיה בדעתו שאם ישמע אזעקה, הוא ילך לחדר אטום, וזה דוקא אם חדר האטום נמצא בתוך הבית.

יא. אם אירע אזעקה באמצע קריאת התורה מה יעשה? אם קרא ג' פסוקים שסיים ברכת התורה "אשר נתן לנו תורת אמת". ויכסה הס"ת ואח"כ ימשיך הקריאה עם עליה חדשה. ואם לא אמר הברכה בסוף, מתחיל אח"כ מתחילת העליה ואומר ברכה בתחילה ובסוף ולא מהתחלת הקריאה אפילו היה הפסק יותר מכדי לקרא את כולה עי' בכ"ז בשו"ע או"ח סי' קמ סק"א ובביה"ל שם.

יב. אם אירע אזעקה באמצע ברכות ק"ש או ק"ש והפסיק הפסק זמן כדי לגמור את כולה אינו חוזר לראש הברכה או ק"ש אבל בתפילה שמונה עשרה, חוזר לראש הברכה. (מג"א סי' סה סק"א וכן פסק אדמו"ר הזקן שם סק"א ובסי' קד סעי' ד).

לסיום, בטוחים אנו בדברי נבואתו של הרבי שהרי דברי צדיקים קיימים לעד, שאמר שארץ ישראל היא המקום הבטוח ביותר.

ועוד הראוני את מה שכתוב בספר יואל (ד, כא): "ונקתי דמם לא נקתי, וה' שוכן  בציון", ואומר בעל המצודות דוד (שם): "וה' שוכן בציון – כאומר, אל תפחדו ישראל, פן כשידעו הבבלים שנחרץ משפטם להרג, יתחזקו לנקום נקם מישראל, בחושבם כאשר יאבדו – יאבדו, כי ה' שוכן בציון יגן על עמו, ולא יהיה לאל ידם".

כ"ז בתמוז תשס"ו