ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
"תתחילו לארוז כבר היום"

לכבוד היארצייט של הרב אריה לייב קפלן ע"ה, אנו מפרסמים לראשונה, את היחידות של הרב קפלן אצל הרבי, כפי שהעלה בעצמו על הכתב (היו ימים)
מערכת שטורעם
היום חל יום היארצייט של הגאון החסיד הרב אריה לייב קפלן ע"ה, שליח הרבי ומנהל מוסדות חב"ד בעיה"ק צפת.
בט"ז תמוז תשל"ג, נכנס הרב קפלן ליחידות אצל הרבי, בה דובר על נושאי שליחותו. הרב קפלן ביציאתו מהיחידות רשם לעצמו את פרטי היחידות, שקטע ממנה פורסם בעיתון 'כפר חב"ד', ואנו מפרסמים בזה, בפרסום ראשון, את היחידות במילואה כפי שנכתבה על ידי הרב קפלן עצמו:

כבר דיברו אליך בנוגע לארה"ק וצפת וכו' וגם זוגתך כבר הסכימה ע"ז וכו', ויש לברר אצל הרב חדקוב הפרטים בזה, ושההתחלה בזה תהי' כבר עכשיו, בכך שתתחילו לארוז כבר היום.

והענין בכללות: מכיון שהי' ישוב חב"ד גדול (?) בצפת וביהכ"נ מצד סיבות נחרב... והיות ורוצים שיהי' שם ישוב חב"די צריכים לפעול בזה.

עסקני אנ"ש דשם עשו בזה, חפר הי' כאן ואמרתי לו שיעשה ומיידנצ'יק – שיש לו שייכות והיכירות בחלונות הגבוהים – וגם זושא ווילימאווסקי התעסק בזה והתקשר וגם וולף...

מחב"ד אין שם עכשיו אבל ישנם כמה בעה"ב שרוצים . . והבטיחו שיסייעו וגם ראש העיר אינו מהחרדים אבל סגן ראש העיר כן, יש שם רוטצי' וכעת הוא הראש, אבל בכל אופן שניהם הבטיחו שיסייעו. יש שם רבנים אשכנזי וספרדי וכמנהג הרבנים הם כמו אש ומים. צריך לראות לא להתערב ולהיות טוב עם כ"א, וכ"א בענינו אם לדבר בעניני לימוד וכו', ורוצים שיהי' שם ישוב שלם, אלא מכיון שצריך ע"ז שנה וחצי-שנתיים ולא רוצים להמתין לזה, ממילא צריכים לפעול שיבנו לע"ע עבור הכולל ובמילא זה ייקח פחות זמן, ויגמרו בהקדם.

[ואע"פ שיודע אני הטענה שכבר ישנו כולל מברסלב וגם כמדומה מאגו"י צריכים להסביר שישנם כמה מקומות שישנם כמה כוללים וכו'].

ויראו שיבנו במקום בפני עצמו, לא להיות נבלע אין די שטאט, בקצה זה או זה. ולהסביר שמכיון שאינם רוצים להיות ממפלגה זו או זו וכו' ממילא יהיו במקום בפ"ע - חב"ד.

איני יודע הפרטים, בכלל מעבר לים קשה לברר וכנראה שהנ"ל לא יודעים ג"כ בבירור, אבל יכול להיות שהשטח הוא קרוב לביהכ"נ ובמילא יש טענה שיהי' סמוך לביהכנ"ס שהכל מודים שהביהכ"נ שייך לחב"ד – שיהי' שם מקום מרכזי שיתאספו שם, ובאופן שיהי' סו"ס מקום שיהי' קבוצות ושיעורים וכו' (וכמו שעשו בנחלת הר חב"ד שבנו במקום בפ"ע וכו' - והזכיר עוה"פ).

להתקשר עם עסקני חב"ד הנ"ל ובפרט זושא וויליאמאווסקי, ענערגישער יונגערמאן העכער פון חשבונות ופוליטיק, והוא כבר התעסק בזה וגם מיידנצ'יק וכו' והם כבר יציגו אותך וכו' ששולחים אותך במיוחד מאמריקה וכו'. באופן שלא להוציא אותם ולהסיר מהם את האחריות, אלא לפעול ביחד עמהם, ולאט לאט לקחת את האחריות ובאופן שתהי' הראש לכל הענינים שם.

יש שם – איני יודע אם יונגערמאן או בחור – שעשה שם ספרי'. ג"כ כמובן שלא להוציא אותו אבל שיהי' זה סו"ס סניף מכל הענינים שתחת ההנהלה שאתה תהי' הראש ע"ז.

ואמיתית הכוונה בזה הוא לא רק לבנות שיכון וכו' אלא מכיון שמצד איזה סיבה – איני יודע הטעם – אין שם מפלגה שיהיו הבעה"ב שם, לא מזרחי ולא אגודה ולא פאג"י, ממילא יש מקום שהיות וחב"ד הם נייטראליים יוכלו להקדים ולהיות הבעה"ב מבין החרדים על כל העיר.

יש עוד מעלה שם שקרוב למירון ובמילא רבים נוסעים לשם וכו' שזהו מקום לפעול בו.

והיות שכדאי שתסע אתה מקודם לראות איפה כדאי להסתדר בתחלה וכו' אם להיות במרכז ולנסוע וכו' או להיות שם וכו', ואח"כ תכתוב לזוגתך שתבא גם היא אם למחר או מחרתיים או שבוע וכו' בכדי לסדר וכו' כנ"ל.

בנוגע להנסיעה פשוט שיהי' קודם תשעה באב ובינתיים יש מקאליפארניא ענין לסדר וכו' ואח"כ... להתדבר עם הרב חדקוב.

תתחילו לארוז כבר היום קודם השקיעה ולהכניס דבר ראשון את הטלית והתפילין ואח"כ יכולים להוציאם ולהתפלל בשמחה וטוב לבב.

לקח תניא וסידור ונתן ואמר זה בשבילך והסידור בשביל זוגתך, וכן נתן ח"י דולר ואמר א' תתן תומ"י בבואך לאה"ק, לצדקה בתור שליח מצוה, ומהשאר תעשה פארבריינגן שם בתו"ת, בכותל המערבי, בתורת אמת... בנחלת הר חב"ד (?) ובמקומות כפי שתתדבר שם, מכיון שבאת מכאן מי"ב תמוז, מהפארבריינגן וכו' ותתן דולר א' לכל מקום.

שאל באיזה שפה תדבר ואמרתי תלוי לפי המקום. שאל אם אני יכול לדבר בעברית, ואמרתי קצת. ושאל אם בהברה ספרדית ואמרתי קצת. שאל אם דיברתי פעם בעברית ואמרתי שדיברתי פעם במונטריאל אצל הספרדים. שאל איך הי' ועניתי ברמז ואמר א"כ טוב.

לדבר עברית טובה אינו טוב כ"כ, כי אז יחשבו שאתה ישראלי, ואיני יודע למה אבל בפועל פארלירט מען זיך דארטן אינגאנצן פאר אן אמעריקאנער. ממילא אם תדבר באשכנזית אי"ז נורא. מובן שצ"ל בדקדוק אבל מלעיל ומלרע אינו נורא, שידעו שאתה אמריקאי.

שאל אם זוגתי יכולה לדבר וכו' אמרתי שכן, ושאל אם בעברית אמרתי שכן, ואמר כדאי שלא תדבר לע"ע אל הנשים כדי שיחכו עלי' והיא תדבר.

שיהי' בהצלחה מופלגה . . ברכת ה' בכל הענינים . . ובמילא יהי' גם בענינים שלך.

לתאם עם צא"ח וקרינסקי בנוגע לל.נ.ס. (ליובאוויטש ניוז סערוויס) שיהי' כתובת שישלחו לך כל הענינים בינתיים עד שיהי' מקום אחר... שאל: יש לך קרובים בכפר חב"ד ועניתי שכן.

(מתוך רשימה שנערכה בשעתו, בשינויים קלים, ובלי אחריות כלל וכלל).

י"ד באייר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
1
1. מכאן תשובה למי שפקפק בטור סמוך במושג "שליח ראשי"
"אתה תהיה הראש לכל הענינים שם" זה מספיק ברור?
י"ח באייר תשס"ו