ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
העיירה ליובאוויטש
העיירה ליובאוויטש
"לגודל ענותנותו לא קבל נשיאות" ■ יין ישן וטוב

ליום היארצייט של כ"ק הרב"ש - בנו בכורו של אדמו"ר הצמח צדק, סב סבו של הרבי נשיא דורנו ● אחד המדורים ב"הקריאה והקדושה" הוקדש לציון ימי יארצייט-הילולא של רבותינו נשיאינו ואישים נוספים מבית הרב. לפנינו המדור כפי שהופיע בחודש שבט תש"ב
מגיש: הרב משה מרינובסקי

יוד שבט

יאהרצייט של כבוד הרבנית הצדקנית מרת רבקה בת הרבנית מרת חי' שרה – בתה של הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' דובער – דער מיטעלער רבי [אדמו"ר האמצעי] – בת הרה"ק הגאון החסיד ר' אהרון למשפחת אלכסנדר משקלאוו, אשת הוד כ"ק אדמו"ר המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' שמואל – מוהר"ש – זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע.

הרבנית מרת רבקה נולדה בשנת תקצ"ג בעיר ליובאוויטש והיא בת השני' להורי' נ"ע.

הרבנית מרת רבקה היא הרבנית הרביעית בשלשלת נשיאי חב"ד. כשנסתלקה כבוד חמותה הרבנית הצדקנית מרת חי' מוסיא – ח' טבת תרכ"א – העמיס חותנה כ"ק אדמו"ר צמח צדק עלי' את כל כלכלת החצר כאשר עשתה כבוד חמותה ובמשך חמשים ושלש שנה תרכ"א-כ"ו בימי נשיאות הוד כ"ק חותנה אדמו"ר צמח צדק, תרכ"ו-מ"ג בימי נשיאות אישה הוד כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, תרמ"ג-ע"ד בימי נשיאות בנה הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, פעלה ועשתה לטובת משפחת בית רבי ולטובת החסידים כמבואר בדברי ימי נשיאי חב"ד.

מדותי' הכי תרומיות היו לסמל גם לגדולי החסידים.

בחורף תרע"ד תחלת חדש שבט נתקררה וביום הראשון בחמישי לחדש הרגישה חלישות והובאו רופאים גדולים מוויטעבסק וביום החמישי בתשיעי לחדש בערב הרבתה לדבר אודות כ"ק חותנה אדמו"ר צמח צדק והוד כ"ק אישה אדמו"ר מוהר"ש ובאור הבוקר ביום הששי לפרשת בשלח בעשירי לחדש אחרי שהתפללה ק"ש ושמונה עשרה נסתלקה, ומ"כ בעיר ליובאוויטש באהל מיוחד סמוך להיכלי ציון הוד כ"ק חותנה אדמו"ר צמח צדק והוד כ"ק אישה אדמו"ר מוהר"ש זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע.

זכותה יגן עלינו ועל כל ישראל.

 

טז שבט

הילולא של הוד כ"ק הרה"ק חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' ברוך שלום – מוהרב"ש בן כ"ק אדמו"ר המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא רבנא ר' מנחם מענדיל – בעל צמח צדק – זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע.

הוד כ"ק הרה"ק מוהרב"ש נולד בשנת תקס"ד בעיר ליאדי – פלך מאהליב – והוא בן הראשון, הבכור, של הוד כ"ק אדמו"ר בעל צמח צדק.

ארחות חיי הוד כ"ק הרה"ק מוהרב"ש היו נפלאים בענוה ובהצנע לכת וכשנסתלק הוד כ"ק אביו אדמו"ר בעל צמח צדק – י"ג ניסן תרכ"ו – והוד כ"ק אחיו האדמורי"ם ישבו על כסא הוד כ"ק אביהם בערים שונות, הוד מוהרי"ל בקאפוסט תרכ"ו, הוד כ"ק מוהררש"ז בליאדי, תרכ"ז, הוד כ"ק מוהררי"ן בניעזשין, תרכ"ח, הוד כ"ק מוהריי"צ באוורוטש, תרי"ט הוד כ"ק מוהר"ש בליובאוויטש, תרכ"ו, הנה הוא – הוד כ"ק הרה"ק מוהרב"ש – לגודל ענותנותו לא קבל נשיאות בהדרכת חסידים.

הוד כ"ק הרה"ק מוהררב"ש הוא דור רביעי לנסיכי בית רבי ונשיאי חב"ד.

במשך כשלשים ושש שנה – כשהי' בן כ"ח או כ"ט שנה התחיל הוד כ"ק אביו אדמו"ר בעל צמח צדק ואחריו הוד כ"ק אחיו אדמו"ר מוהרר"ש להתיישב עמו בעניני הכלל - פעל הרבה בהנוגע לטובת כלל ישראל כמבואר בדברי ימי נסיכי בית רבי, נוסף על מה שעשה לטובת חסידי חב"ד.

בחורף תרכ"ט נחלה, וביום החמישי לפרשת יתרו ששה עשר לחדש שבט נשבה ארון הקודש, ומ"כ בעיר ליובאוויטש - פלך מאהליב – באהל קדש הוד כ"ק אביו אדמו"ר בעל צמח צדק.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

ד טבת*

הילולא של הוד כ"ק אדמו"ר המפורסם, חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' שניאור זלמן – ובעודו ילד הוסיפו לו שם חיים, מוהרש"ז – בן הוד כ"ק אדמו"ר הגאון המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' מנחם מענדיל בעל צמח צדק, זצוקלל"ה נבג"ם זי"ע.

הוד כ"ק אדמו"ר מוהררש"ז נולד בשנת תקע"ד בעיר ליובאוויטש והוא בן השלישי של הוד כ"ק אדמו"ר בעל צמח צדק.

כשהי' בן חמישים ושלש נסתלק הוד כ"ק אביו אדמו"ר בעל צמח צדק – י"ג ניסן תרכ"ו – והתנהג שלש שנים בנשיאות בעיר ליובאויטש וסוף שנת תרכ"ח העתיק מושבו לעיר ליאדי פלך מאהליב.

הוד כ"ק אדמו"ר מוהרחש"ז הוא דור רביעי לנשיאי חב"ד. במשך כאחת עשרה שנה שנות נשיאותו – תשרי תרכ"ט, טבת תר"ם - בעיר ליאדי פעל ועשה הרבה לטובת חסידי חב"ד כמבואר בדברי ימי נשיאי חב"ד.

בחורף תר"ם – ח כסליו – נחלה מאד ובמשך כארבע שבועות נתגברה מזמן לזמן מחלתו ונחלש במאד וביום הששי בארבעה לחדש טבת תר"ם נשבה ארון הקודש ומ"כ בעיר ליאדי פלך מאהליב.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

  • כאן באה הערה (להלן בתרגום מאידיש): בגלל טעות המדפיס, לצערנו לא נכנסה הילולא זו בשנה שעברה יחד עם השאר, וגם בחודש שעבר נשמטה. אנו נותנים אותה כעת, לצערנו שלא בזמנה.

ט"ז בשבט תשע"ה