ב"ה יום שני, י"ג מנחם-אב תשפ" | 03.08.20
העיירה ליובאוויטש
העיירה ליובאוויטש
אורחות חיים מופלאים בענווה ■ שביבים

תיאורים ייחודיים על דמותן של שתיים מרבניות חב"ד ועל חייו המופלאים של הרב"ש, בכור בניו של הצמח-צדק, מתוך "זכרון זכות אבות" ב"הקריאה והקדושה"
מאת הרב משה מרינובסקי

יוד שבט.

יאהרצייט של כבוד הרבנית הצדקנית מרת רבקה בת הרבנית מרת חי' שרה – בתו של הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' דובער – דער מיטעלער רבי [אדמו"ר האמצעי] – ובת הרה"ק הגאון החסיד ר' אהרן למשפחת אלכסנדר משקלאוו, אשת הוד כ"ק אדמו"ר המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' שמואל – מוהר"ש – זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הרבנית מרת רבקה נולדה בשנת תקצ"ג בעיר ליובאוויטש והיא בת השני' להורי' נ"ע.

הרבנית מרת רבקה היא הרבנית הרביעית בשלשלת נשיאי חב"ד, כשנסתלקה כבוד חמותה הרבנית הצדקנית מרת חי' מוסיא – ח' טבת תרכ"א – העמיס חותנה כ"ק אדמו"ר הצמח צדק עלי' את כל כלכלת החצר כאשר עשתה כבוד חמותה ובמשך חמש ושלושים שנה תרכ"א-כ"ו בימי נשיאות הוד כ"ק חותנה אדמו"ר צמח צדק, תרכ"ו-מ"ג בימי נשיאות אישה הוד כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, תרמ"ג-תרע"ו בימי נשיאות בנה הוד כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, פעלה ועשתה לטובת משפחת בית רבי ולטובת החסידים כמבואר בדברי ימי נשיאי חב"ד.

מדותי' הכי תרומיות היו לסמל גם לגדולי החסידים.

בחורף תרע"ד תחלת חודש שבט נתקררה וביום החמישי לחודש הרגישה חלישות והובאו רופאים גדולים מוויטעבסק וביום החמישי בתשיעי לחדש בערב הרבתה לדבר אודות כ"ק חותנה אדמו"ר צמח צדק והוד כ"ק אישה אדמו"ר מוהר"ש וכאור הבוקר ביום הששי לפרשת בשלח בעשירי לחדש שבט אחרי שהתפללה ק"ש ושמונה עשרה נסתלקה, ומ"כ בעיר ליובאוויטש באוהל מיוחד סמוך להיכלי ציון הוד כ"ק חותנה אדמו"ר צמח צדק והוד כ"ק אישה אדמו"ר מהר"ש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

י"ג שבט

יאהרצייט של כבוד הרבנית הצדקנית מרת שטערנא שרה בת הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא יוסף יצחק מהריי"צ – בן הוד כ"ק אדמו"ר הגאון המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' מנחם מענדל בעל צמח-צדק ובת הרבנית הצדקנית מרת חנה בת הוד כ"ק אדמו"ר הגאון המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' יעקב ישראל זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מטשערקאס.

הרבנית מרת שטערנא שרה נולדה בחמשה עשר לחודש טבת שנת תר"כ בעיר ליובאוויטש והיא בת השני' להורי' נ"ע.

הרבנית שטערנא שרה היא הרבנית החמישית בשלשת נשיאי חב"ד, בחכמתה הגדולה ובתבונתה הכי רבה ובמדותי' הטובות פעלה ועשתה לטובת משפחת בית רבי, לטובת החסידים וביחוד התענינה בהחזקת ישיבת תומכי תמימים, יסדה אגודת נשים עולמית והחזיקה את כל תלמידי המכינות אשר על יד ישיבת תומכי תמימים. כשהי' הוד כ"ק אישה אדמו"ר הרה"ק מוהרש"ב נוסע חוץ למדינה היתה הרבנית מעתקת את מכתביו ואגרותיו בעניני הכלל ועוזרת על יד קדשו כמבואר בדברי ימי נשיאי חב"ד.

במשך שתי שנים האחרונות היתה חלושה והיתה תחת השגחת רופאים מומחים. שלשה חדשים האחרונים היתה שוכבת במטתה וגם אז שמרה את סדר עבודתה בקדש בתפלה במתינות שלש פעמים ביום ובאמירת תהלים קודם התפלה ולאחרי' ושיעורי לימוד בספרי מדרש ואגדה ודברי חסידות.

בשבת-קודש בשלח, בשלשה עשר לחודש שבט תש"ב, קודם התפלה אמרה: "היינט איז שבת שירה בעדארף מען אנדערש דאוונען" [היום שבת שירה, צריך להתפלל אחרת]", ובאמצע התפלה, בפזמון נשמת כל חי, בשלשת רבעי שעה האחת עשרה נסתלקה והשיבה נשמתה אל האלקים, כשסדור התפלה בידי', ומ"כ בבית החיים של אגודת חסידי חב"ד בעי"ת נויארק יע"א.

זכותה יגן עלינו ועל כל ישראל.

טז שבט

הילולא של הוד כ"ק הרה"ק חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' ברוך שלום – מוהרב"ש – בן כ"ק אדמו"ר המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' מנחם מענדיל – בעל צמח צדק – זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

הוד כ"ק הרה"ק מוהרב"ש נולד בשנת תקס"ד בעיר ליאדי – פלך מאהליב – והוא בן הראשון, הבכור, של הוד כ"ק אדמו"ר בעל צמח צדק.

ארחות חיי הוד כ"ק הרה"ק מוהרב"ש היו נפלאים בענוה והצנע לכת וכשנסתלק הוד כ"ק אביו אדמו"ר בעל צמח צדק – י"ג ניסן תרכ"ו – והוד כ"ק אחיו האדמו"רים ישבו על כסא הוד כ"ק אביהם בערים שונות, הוד כ"ק מוהרי"ל בקאפוסט תרכ"ו, הוד כ"ק מוהררש"ז בליאדי, תרכ"ז, הוד כ"ק מוהררי"ן בניעזשין, תרכ"ח, הוד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ באוורוטש, תרי"ט, הוד כ"ק אדמו"ר מוהר"ש בליובאוויטש, תרכ"ו, הנה הוא – הוד כ"ק הרה"ק מוהרב"ש – לגודל ענותנותו לא קבל נשיאות בהדרכת חסידים.

הוד כ"ק הרה"ק מוהררב"ש הוא דור רביעי לנסיכי בית רבי ונשיאי חב"ד.

במשך כשלשים ושש שנה – כי כשהי' בן כ"ח או כ"ט שנה התחיל הוד כ"ק אביו אדמו"ר בעל צמח צדק ואחריו הוד כ"ק אחיו אדמו"ר מוהרר"ש להתיישב עמו בעניני הכלל – פעל הרבה לטובת כלל ישראל, כמבואר בדברי ימי נסיכי בית רבי, נוסף על מה שעשה לטובת חסידי חב"ד.

בחורף תרכ"ט נחלה, וביום החמישי לפרשת יתרו ששה עשר לחדש שבט נשבה ארון הקודש, ומ"כ בעיר ליובאוויטש – פלך מאהליב - באהל קדש הוד כ"ק אביו בעל צמח צדק.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.
ט"ו בשבט תשע"ד