ב"ה יום שלישי, י"ד מנחם-אב תשפ" | 04.08.20
כ"ק אדמו"ר הזקן
כ"ק אדמו"ר הזקן
"תקופת היצירה, תקופת השכלול ותקופת הפרסום"

תמצית תולדות חייו ופעלו של רבנו הזקן בסגנון נדיר וביטויים לא מצויים ● דברים מתוך 'הקריאה והקדושה, גיליון טבת תש"א ובהם תמצית תולדות רבנו הזקן בסגנון נדיר ובביטויים מיוחדים כמו "כחו האלקי הנדיר" ועוד ● ליום ההילולא כ"ד טבת
הרב משה מרינובסקי

לפנינו דברים מתוך 'הקריאה והקדושה, גיליון טבת תש"א ובהם תמצית תולדות רבנו הזקן בסגנון נדיר ובביטויים מיוחדים כמו "כחו האלקי הנדיר" ועוד, לצד תולדות הרבנית חי' מוסיא אשת אדמו"ר ה'צמח צדק' ושני אדמו"רים מנכדי ה'צמח צדק' שהיארצייט שלהם חל בחודש טבת. ככל הידוע, יש להניח שהדברים נכתבו על-ידי הרבי הריי"צ נ"ע.

ח' טבת

יאהרצייט של כבוד הרבנית הצדקנית מרת חי' מוסיא בת הרבנית הצדקנית מרת שיינא [ו]הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' דובער - דער מיטעלער רבי – אשת כ"ק אדמו"ר המפורסם חסידא ופרישא כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' מנחם מענדיל – בעל צמח צדק – זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע.

הרבנית מרת חי' מוסיא נולדה בשנת תק"ן בעיר ליאזנא והיא בתו הבכירה של כ"ק אדמו"ר האמצעי.

הרבנית מרת חי' מוסיא היא הרבנית השלישית בשלשלת נשיאי חב"ד, ובמשך יותר על שלושים שנה פעלה ועשתה לטובת משפחת בית רבי כמבואר בדברי ימי נשיאי חב"ד.

בחורף תרכ"א נחלתה, וביום הששי עש"ק ויגש בשמיני לחודש טבת נסתלקה ומ"כ בעיר ליובאוויטש – פלך מאהליב – באהל כבוד אמה זקנתה הרבנית הצדקנית מרת שטערנא זצ"ל וכבוד אמה הרבנית מרת שיינא זצ"ל.

זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל.

ח' טבת

הילולא של כ"ק אדמו"ר חסידא ופרישא, כבוד קדושת שם תפארתו מוהר"ר נחום דובער, בן הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא, כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ר' יוסף יצחק זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע.

כ"ק אדמו"ר ר' נחום דובער נולד בשנת תר"ב בעיר ליובאוויטש והוא בן הזקונים לאביו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ודור חמישי לנשיאי טשערנאביל*) בעי"ת אוורוטש - פלך זיטאמיר.

משך תשע עשרה שנות נשיאותו, תרלז-תרנו, פעל ועשה הרבה לטובת מקושריו כמבואר בדברי ימי תולדות נשיאי חב"ד ענף החמישי.

בקיץ תרנ"ה נחלה ומזמן לזמן נתגברה מחלתו, ובחודש כסלו תרנ"ו נסע לעיר קיוב ושם עשו לו ניתוח וכעבור איזה ימים הורע מצבו, וביום הרביעי בשמיני בטבת נסתלק, ומ"כ בעיר קיוב.

ט"ז טבת

הילולא של כ"ק אדמו"ר חסידא ופרישא, כבוד קדושת שם תפארתו מוה"ר שמרי' נח - מהרש"נ - בן הוד כ"ק אדמו"ר הגאון חסידא ופרישא, כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא מוהרי"ל מקאפוסט.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"נ נולד בשנת תר"ב בעיר ליובאוויטש והוא בן השלישי להוד כ"ק אדמו"ר מוהרי"ל.

אחרי הסתלקות כ"ק אביו אדמו"ר מהרי"ל - ג' מרחשון תרכ"ז - התיישב בליובאוויטש ועסק בתורה ועבודה, ובשנת תרל"ב הושיבו דודו כ"ק אדמו"ר מוהר"ש בעי"ת באברויסק - פלך מינסק - בתור רב לעדת החסידים, ואחר הסתלקות כ"ק אחיו אדמו"ר מוהרש"ז מקאפוסט - כ"ז אייר תר"ס - הי' הוא ממלא מקומו.

כ"ק אדמו"ר מוהרש"נ הוא דור הששי לנשיאי חב"ד ונשיא שלישי בענף נשיאות הוד כ"ק אדמו"ר מוהרי"ל.

במשך ימי רבנותו ונשיאותו פעל ועשה הרבה לטובת קהל עדתו ומקושריו כמבואר בדברי ימי תולדת נשיאי חב"ד ענף השני.

שנות המהפכה והרעב ברוסיא - שנות תרפ-תרפג -פעלו על חלישות בריאותו ובמרחשון תרפ"ד נחלה מאד ומזמן לזמן הורע מצבו, וביום השני לפרשת שמות ששה עשר בטבת נסתלק, ומ"כ בעיר באברויסק.

כ"ד טבת

הילולא של הוד כ"ק אדמו"ר הגאון האלוקי, שר התורה והעבודה, אביר הרועים, חסידא ופרישא, עטרת תפארת ישראל, כבוד קדושת שם תפארתו מרנא ורבנא ר' שניאור זלמן בעל התניא והשו"ע - הנקרא אדמו"ר הזקן, בן כ"ק הגאון הצדיק תמים ונסתר מרנא ורבנא ר' ברוך זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע.

הוד כ"ק אדמו"ר הזקן נולד בשנת תק"ה בעיר ליאזנא פלך וויטעבסק והוא בנו הראשון של הגאון וצדיק הר"ב.

בהיותו כבן שמונה עשרה שנה - שנת תקכ"ג - כבר סלל לו מסלה בשטה של חסידות, ובמשך שנות התקשרותו וקבלתו מאת מורו ורבו הרה"ק כ"ק המגיד ממעזריטש נ"ע שכלל את שטתו.

בשנת תקכ"ט הפקיד מורו ורבו, הרב המגיד ממעזריטש, ביד קדשו להדריך אברכים בני תורה בדרכי החסידות ובחר בו לחבר את השלחן ערוך.

בשנת תק"ל נתקבל למגיד מישרים בעיר ליאזנא ומורה דרך לכמה עשרות אברכים היושבים אצלו.. בשנת תקל"ד נבחר לנשיא חסידי חב"ד.

הוד כ"ק אדמו"ר הזקן הוא הנשיא הראשון לחסידי חב"ד.

במשך יובל שנים תקכ"ג-תקע"ג שיכלל כ"ק אדמו"ר הזקן את שיטתו ויסדר את תורתו בחסידות חב"ד המתחלקת לתקופות שונות, בעיקרן לשלוש, תקופת היצירה, תקופת השכלול ותקופת הפרסום.

הוד כ"ק אדמו"ר הזקן יסד את שטת חסדות חב"ד על בסיס כללי והניח את כחו האלקי האדיר לאפשר שכל שדרות עם ישראל יהנו לאורה.

מה שפעל ועשה הוד כ"ק אדמו"ר הזקן במשך ימי נשיאותו לטובת כלל ישראל, נוסף על כל מה שפעל ועשה לטובת חסידי חב"ד, כתוב הוא בספר דברי ימי נשיאי חב"ד.

ער"ח אלול תקע"ב עזב הוד כ"ק רבינו הזקן, יחד עם כל משפחתו, את העיר ליאדי מפני חיל הצרפתים, ויהי נודד מעיר לעיר בפנים המדינה עד שבא לכפר פייענא -פלך קורסק - ושם נחלה מאד ובמוצש"ק שמות אור ליום עשרים וארבעה בטבת שנת תקע"ג נשבה ארון הקדש, ומ"כ בעיר האדיטש - פלך פאלטאווא.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

 

*) א. אדמו"ר הרה"ק ר' מנחם נחום. ב. אדמו"ר הרה"ק ר' מרדכי. ג. אדמו"ר הרה"ק ר' יעקב ישראל. ד. אדמו"ר הרה"ק מהוריי"צ, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

כ"ד בטבת תשע"ד