ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשפ"ב | 22.05.22
אחד הבתים בהם שהה הרבי בהיותו בפאריז.
אחד הבתים בהם שהה הרבי בהיותו בפאריז.
התיישבות הרבי והרבנית בצרפת

"צרפת - פרצת" פרק ג': תמונות, מסמכים, מכתב הרבי בצרפתית ועוד, בפרק מיוחד על התיישבותו של הרבי והרבנית בצרפת
שמואל לובעצקי
שיא תוקף בירורה של מדינת צרפת מגיע כאשר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בחר להתיישב באופן של "קביעות" בצרפת במשך כשמונה שנים – בין השנים תרצ"ג-תש"א.

הי' זה בשלהי חורף ה'תרצ"ג עלתה המפלגה הנאצית לשלטון בגרמני' ומיד אז התחילה בגרמני' תעמולה אנטישמית ארסית ופרועה ורדיפה אכזרית של היהודים. מצב זה הכריח את כ"ק אדמו"ר והרבנית להגר מברלין – שם שהו באותה עת – לפאריז.

הגירתו זו של כ"ק אדמו"ר נזכרת באגרת שכתב לו אביו כ"ק הרה"ג ר' לוי יצחק זי"ע בערב פסח תרצ"ג : "בנפש שוקקה חיכנו למכתבך מפאריז, וסוף כל סוף הגיענו סוף שבוע העברה. בואכם לשלום. התיישבו במקומכם החדש ותהיו במנוחה ושלוה והשקט על העולם".

באותה שעה היתה חבורת עסקני חב"ד קטנה בפאריז שאליהם כותב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (התוכן ןלא הלשון ממש): "מקוה שבבוא חתני הרמ"ש שי' בוודאי, במידה ידועה, הדבר [ניהול העבודה הכללית] אויפלעבן".

בפאריז גרו כ"ק אדמו"ר והרבנית מאביב תרצ"ג עד אביב תש"א. על אותה תקופה התבטאה הרבנית לא' מהשלוחות במדינת צרפת: "מיר האבן געאקערט און געזייט, און איר דארפט שניידן" [="אנו חרשנו וזרענו ואתם צריכים לקצור"].

כאשר באותו זמן שוהה כ"ק אדמו"ר ועובד עבודתו בצינעה ובהסתר, ומשפיע על יהודים להתקרב ליהדות, לקיים תורה ומצוות, כשהוא 'חורש וזורע' את פאריז לארכה ולרוחבה, ובאותו זמן עובד את עבודתו בענינים פנימיים, כעורכו של הקובץ התורני "התמים" , מזכירו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ , כתיבת חידושי תורה אשר כמה מהם נתגלו לאחרונה ברשימות קודש אשר כתבם בהיותו בפאריז, כאשר רוב הספרים אליהם הוא מציין אינם נמצאים תחת ידו.

כמו"כ יש לציין לאגרותיו (אשר רק אחדות מהם הגיעו לידינו ונדפסו באג"ק ח"א) מענה לשאלות בענינים בדא"ח; השיטות בצמצום, הטוב הנעלם באומות העולם, הלכות נשיאת כפיים וכו'.

וכך התבטא הגרי"ד סולבייטשיק (מיד אחרי יו"ד שבט ה'שי"ת): "הכרתי אותו בסורבון בפאריז, וכבר אז הוא הי' רבי" .

יש לציין אשר כשכמה בחורים ניסו לחפש את עבודות כ"ק אדמו"ר באונברסיטא 'סורבון', הודיעה להם אישה זקנה – ספרנית בספרי' – אשר זוכרת היא בבירור את הרב החרדי שלמד שם. על השאלה אודות העבדות שחיבר בתקופת לימודו, היא ענתה שגם את החיבורים היא זוכרת. "רוב העבודות שלו הוא עשה בשפה הרוסית".

באותו זמן התחילו תושבי העיר להכיר במעלותיו וכו', כ"ק אדמו"ר כיבד אותם בשמיעת שיחותיו מפעם לפעם בבית הכנסת 17 רחוב רוזיע, באותו בית הכנסת התפלל ודרש הרבי לפעמים קבועים, עדות לכך מוצאים אנו במכתב שכתב הרבי ממוצש"ק פרשת תרומה ה'תשכ"ב בנוגע לבית הכנסת זה: "ע"פ הזכור לי משנים שהייתי דר בפאריז ומתפלל לעיתים קבועים בביהכ"נ האמור, אשר מסוגל מקדש מעט זה לגדל בו גם תפילה וגם תורה, להיות מתאים לשמו, מקדש מעט, בית המלך מלכו של עולם.."

כמו"כ הי' הרבי מתפלל לעיתים קרובות גם בבית הכנסת שבמס' 25 רחוב רוזיע, וגם שם מסר מידי פעם שיעורים.

באותן שנים הי' כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ גר באוטוואצק. עיקר ההכנסה לעבודת הקודש שלו ולניהול מוסדות חב"ד בפולין היתה באה מאגודת חב"ד שבארה"ב, שבראשה עמד הרה"ח ר' ישראל דזייקבסאן ע"ה. כל משלוחי הכספים מאגודת חב"ד שבארה"ב אל מרכז חב"ד באטוואצק, וכך גם לפעמים ממרכז חב"ד באוטוואצק עבור פעילות מיוחדות בארה"ב, עבר ע"י כ"ק אדמו"ר בפאריז, כפי ההוראה שניתנה ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ : "את השילוחים הבאים בבקשה לשלוח על שם חתני הרה"ג מוהר"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן".

כמה משיחותיו ודברי תורתו אשר אמרם או כתבם בהיותו בצרפת בכלל ובפאריז (באותן בתי כנסיות הנ"ל) בפרט נמצאים כתובים בכתב יד קודשו ברשימותיו הק', חוברות מס': ג, ז, יו"ד, י"ג, כ, כ"ג, ל"ח, מ"ט, נ, נ"א, נ"ג, נ"ה, ע-צ"א.

הסיפורים הידועים אודות שהותם של כ"ק אדמו"ר והרבנית בהיותם בצרפת בכלל ובפאריז בפרט הלא הם כתובים בספר ימי מלך ח"א עמ' 451 – 498.

*

ואלו הם המקומות בהם שהו הרבי והרבנית בפאריז (הידועים לנו לע"ע):

מלון מקס הנמצא ב-9 רחוב בולארד שברובע 15 (יש לציין שבאותו מלון הי' גר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ כשהי' שוהה בפאריז) .

במספר 7 שבווילא רובערט לינדעט. באותו בנין גרו כ"ק אדמו"ר והרבנית בשנת ה'תרצ"ט וכפי הנראה זהו הבנין אודותיו כותבת הרבנית לכ"ק הרה"ק ר' לוי"צ – אב כ"ק אדמו"ר – : "סוכ"ס שכרנו דירה קטנה . . , שני חדרים ושירותים ומטבח . . אני מאוד שבעה רצון ממה שהשמש מגיע להדירה, בקומה השלישית, עם מעלית, כל הנוחיות".

במספר 78 רחוב בלומעט (כפי שנמצא רשום אצל המשטרה).


כנראה שבאותו זמן "ביקרו" כ"ק אדמו"ר והרבנית גם בהרים שבצרפת, וכפי שהעיד כ"ק אדמו"ר בעצמו : "ביקרתי בהרים גבוהים אלו ביום גשום, וראיתי, שלרגלי ההר, למטה מן העננים – ירד גשם, ובראש ההר זרחה השמש", כמו"כ ידוע לנו מתמונה בה נראים הרבי והרבנית למרגלות אחד ההרים שבצרפת, ומסופר אשר הרבנית הראה תמונה זו לא' מהשב"ק באמרה אשר כ"ק אדמו"ר התבטא אז באומרו: "מה רבו מעשיך ה'".

*

כאשר פרצה מלחמת עולם השני' באלול תרצ"ט, נכבשה פולין ע"י הגרמנים. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ובני ביתו עברו מאטוואצק לווארש שם היו תחת שלטון הנאצי במשך החודשים תשרי-כסלו ה'ת"ש, עד אשר בחמלת ה' על עמו ישראל הצילם מווארשא לריגא ומשם לארה"ב.

עיקר השתדלות הצלתו היתה ע"י מנהלי אגודת חב"ד בארה"ב אצל איש ממשל בארה"ב, שהשפיעו על הגרמנים, שירשו את הצלת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, בני ביתו ומזכיריו.

הקשר בין המתעסקים בארה"ב ובין הרבי בווארשא היתה דרך ריגא ופאריז, היינו שהידיעות על מצבו של הרבי במקום מחבואו בווארש היו מגיעות ע"י הנמלטים מהמצור בווארשא לארצות אירופה.

כ"ק אדמו"ר – מפאריז – הי' כותב לר' ישראל דז'קאבסאן הנ"ל את כל מה שנודע לו "הפרטים מאבינו". מחמת הצנזורה של ימי המלחמה לא הי' יכול לכתוב את מכתביו בלה"ק וכתבם בצרפתית, וכשקיבלם הר"י דז'קאבסאן מסרם למי שמבין צרפתית שיבארם לו. אגרות אלו בצרפתית (ותרגומן ללה"ק) נדפסו באגרות קודש ח"א אגרת טז-יט.

כשהנאצים ימ"ש ששלטו אז בגרמני', נכנסו עם צבא הכיבוש שלהם לצרפת באביב ה'ת"ש. החליט כ"ק אדמו"ר לעזוב את פאריז הכבושה. ההחלטה היתה לברוח מפאריז לווישי, ומווישי לניס (כאשר משם נוסע הוא לפורטגל על מנת להבריח את הגבול לברצלונא, ומשם לארה"ב – כמסופר בארוכה בקובץ כ"ח סיון – יובל שנה ).

את פאריז עצמה עזבו הרבי והרבנית מספר ימים לפני חג השבועות. טרם צאתם השמיע הרבי דברי פרידה, בה עודד וחיזק את הנשארים ועוררם לביטחון בהקב"ה ולעבודתו בכל התנאים, שיחה שהיתה זכורה היטב למאזיני', ונחרתה בנפשם לכל ימי חייהם.

הרבי והרבנית הצליחו לעלות על אחת הרכבות האחרונות שעזבו את פאריז, כאשר הרבי מחזיק בידו הק' רק את הטלית והתפילין הארוזים במזוודה. מסופר אשר הרבי והרבנית הגיעו לווישי בערב חג השבועות לפנות ערב, הי' זה זמן מועט לפני כניסת החג, והרבי השאיר את המזוודה אצל העגלון, והורה לו להעבירם במלון מסוים, כאשר הרבי והרבנית צועדים ברגל במשך כמה שעות, לאחר רדת החשיכה, לעבר אותו מלון.

בווישי שהו הרבי והרבנית משך מספר חודשים עד סוף קיץ ה'ת"ש, משם המשיכו לעיר ניס אשר בדרום צרפת, אשר היותה מקום בטוח יותר, מאחר והיתה תחת שלטון איטלקי, ויהודים רבים מצאו מקלט בעיר זו.

בעיר ניס שהו הרבי והרבנית כ 8-9 חודשים, עד תחילת קיץ ה'תש"א, באותה תקופה – תשרי תש"א – עזבו הרבי והרבנית את מדינת צרפת בדרכים לא דרכים, לעבר גבול איטלי', שם השיג הרבי בסיכון עצמי, אתרוגים מהודרים מקלאברייא לקיום מצוות נטילת ד' מינים, וכך הי' הדבר גם לגבי מצה שמורה לחג הפסח, כאשר א' ממעריצי הרבי הצליח להביא לכ"ק אדמו"ר מצות שמורות משוויץ. כמו"כ על מנת להשיג בצל לסדר פסח הסתכן הרבי ויצא למסע שהי' כרוך בנסיעה ארוכה ומסוכנת ברכבל מתוך על הרים גבוהים.

על מנת לקבל את הניירות הדרושות להגיע לארצות הברית הוצרך הרבי לנסוע מניצא למארסיי – בתקופת פסח ה'תש"א – ובכ' ניסן התבשרו הרבי והרבנית שקיבלו את הניירות, וכך בחודש סיון עזבו הרבי והרבנית את מדינת צרפת על מנת לגור בארצות הברית אלי' הגיעו בכ"ח סיון – "איש וביתו ".

כך נסתיימה התקופה הראשונה לשהות הרבי והרבנית במדינת צרפת, בה "חרשו וזרעו" את מדינת צרפת בעבודת הבירורים המיוחדת וכפי שהתבטא הרבי בעצמו בשנת ה'תשנ"ב (בשיחה מיוחדת שנאמרה בקשר לקבוצת אורחים שהגיעו ממדינת צרפת בש"פ וישב – עלי' יסופר בפרקים הבאים).

לכניסה לפרק א' - כיצד נודע מארש נפוליאון - לחץ כאן, לכניסה לפרק ב' - כאן התגורר הרבי הרש"ב - לחץ כאן, לכניסה לפרק ד' - יסוד הלשכה האירופאית - לחץ כאן,

י"ט בכסלו תשס"ו
אחד מג' המקומות בהם שהה הרבי בהיותו בפאריז.
אחד מג' המקומות בהם שהה הרבי בהיותו בפאריז.
 
אחד המקומות בהם שהה הרבי בפאריז
אחד המקומות בהם שהה הרבי בפאריז
 
אחד הבתים בהם שהה הרבי בפאריז
אחד הבתים בהם שהה הרבי בפאריז
 
הגהות בכתי"ק על שיחת פרשת וישב תשנ"ב
הגהות בכתי"ק על שיחת פרשת וישב תשנ"ב
 
מכתב מהרבי בצרפתית
מכתב מהרבי בצרפתית
 
צילום מעמוד 'רשימות' שרשם הרבי בבית הכנסת 17 רחוב רוזיע שבפאריז שם הי' הרבי אומר שיחות ושיעורים
צילום מעמוד 'רשימות' שרשם הרבי בבית הכנסת 17 רחוב רוזיע שבפאריז שם הי' הרבי אומר שיחות ושיעורים
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. חוסר דיוק משווע
הרב סולבייצ'יק היה בגרמניה. לא בסורבון.

יש מספיק סיפורים אחרים על הסורבון, ואי"צ להגיע לJB

עיין גם בוידאו החדש של ג'ם.
כ' בכסלו תשס"ו
2. למענדי היקר שי'
המחבר ידע מהאי דיוק הזה והוא זה שאמר לג'עם שלא לפרסם אשר סולבייצ'יק הכיר את הרבי בפאריז, אבל כשהדברים נכתבו הי' לפני הבירור ובטעות נעתק כאן
כ"ו בכסלו תשס"ו