ב"ה ערב ש"ק, י"ט אייר תשפ"ב | 20.05.22
כאן נבנה המשך תרע"ב. ביתו של הרבי הרש"ב בפאריז
כאן נבנה המשך תרע"ב. ביתו של הרבי הרש"ב בפאריז צילום: שטורעם
צרפת: כאן התגורר הרבי הרש"ב ● מיוחד לכ' חשוון

בירורה של מדינת צרפת נמשך והתחזק בביקוריו התכופים של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע אשר כמה פעמים ביקר בצרפת, בפאריז עצמה, ובעיר מענטאהן (אשר ליד העיר ניס), שם גם "בנה הבנין דהמשך הידוע תער"ב" ● לכבוד 150 שנה לכ' חשוון, אנו מגישים תמונות נדירות (מאז ומהיום) מהמקומות בהם שהה הרבי הרש"ב בצרפת, ופרק על הקשר בין הרביים לצרפת
שמואל לובעצקי

כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע אשר ידע את השפה הצרפתית על בורי', ביקר כמה פעמים בפאריז כאשר בגלוי ביקוריו היו לצורך בריאותו, ולצורכי הכלל, אלא שכמה פעמים נתגלה פנימיות טעם ביקוריו בצרפת: על מנת לתקן ולברר בירורים באותה מדינה הנראית כקליפה קשה.

סיפור מפורסם מביקורו של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע בפאריז הוא הסיפור אשר כ"ק אדמו"ר הואיל לספר כו"כ פעמים , וכך נכתב בספר התולדות לאדמו"ר מהר"ש אשר חיברו כ"ק אדמו"ר בשנת תש"ז :

"פעם נסע אדמו"ר מהר"ש נ"ע לפאריז ונסעו איתו הגבאים ר' לויק ופנחס לייב, ר"מ מאנעסזאן ור' ישעי' בערלין באו אז ג"כ לפאריז. כשבאו לפאריז שאל ר"י בערלין, דוד, איפה נוסעים? ויענה אדמו"ר מהר"ש "לאלכסנדר האטל" [=מלון] (א' מהמלנות הכי גדולים ובו התאכסנו מלכים ובני מלכים וכיו"ב) . . . כשבאו למלון ביקש שיתנו לו שורת חדרים טוב ויענהו שישנו פנוי ומחירו ליום 200 פראנק, שאל אם יש טוב מזה ובאותה הדיוטא שבה נמצאים ג"כ חדרי המשחק ויענהו שיש שורת חדרים פנוי גם בדיוטא זו, אבל הוא ביוקר יותר.

ושכר דירה של ג' חדרים . . . לאחר איזה שעות הלך אדמו"ר מהר"ש אל החדר שמשחקים שם בקוביא, וישב אצל אברך א' ששחק בקלפים, ומזמן לזמן שתה יין מכוסו, וינח אדמו"ר מהר"ש ידו על כתף האברך ויאמר לו: "יונגערמאן יין נסך אסור לשתות", אח"כ אמר עוה"פ: "יין נסך מטמטם המוח והלב, זיי א איד". ויסיים: "לילה טוב" וילך לחדרו, והי' אדמו"ר מהר"ש בהתרגשות גדולה.

. . . אחר איזה שעות בא האברך הנ"ל ושאל איפה נמצא זה האיש שדיבר איתו, ויכנס אל אדמו"ר מהר"ש ושהה אצלו זמן רב, ולמחרת נסע אדמו"ר מהר"ש משם.

אדמו"ר מהר"ש אמר אח"כ שזה כמה דורות שלא היתה נשמה טהורה כזו אלא שהיתה בעמקי הקליפות. האברך הנ"ל הוא ראש משפחת ק. בצרפת, משפחת יראים וחרדים".

כמו"כ מוצאים אנו אשר בשנת ה'תרכ"ח נסע לצרפת להתראות עם עסקני הכלל בחו"ל .

*

בירורה של מדינת צרפת נמשך והתחזק בביקוריו התכופים של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע אשר כמה פעמים ביקר בצרפת, בפאריז עצמה, ובעיר מענטאהן (אשר ליד העיר ניס), שם גם "בנה הבנין דהמשך הידוע תער"ב", כמה משיחותיו המבארים ענינים עמוקים בתורת החסידות נאמרו שם, בהם אפשר לציין את השיחה הידועה – על כיף ימא – ע"ד ח' המעלות שיש במחשבת דא"ח לפני התפילה בטלית ותפילין – כאשר א' מהן היא: מאיר את העולם ("ווערט די וועלט ליכטיקער") – מה מתאימה מעלה זו לגבי בירורה של מדינת צרפת המהוה את תוקף הקליפה של אז.

באחד מביקוריו של כ"ק אדמו"ר מהורש"ב מוצאים אנו אשר הלך לבקר במוזיאון "לאובר" שבפאריז, ושהה שם למשך כמה שעות, ביחוד התעכב במחלקת הציורים . והסתכל בציור קריעת ים סוף ""כשעה ושתיים ונזלו דמעות מעיניו" , כמו"כ ראה שם ג' ציורים: א) "ציור ממלחמה לכל פרטי'". ב) "שדה זרועה ושבלים צומחים בה, האויר טוב והשמש זורחת בכל תוקפה, ועל ראש שבולת אחד עומד עוף קטן". ג) "מחזה בית המשפט שבשנים קדמוניות. אולם השופטים, עמידת הנידונים, הקטיגור והסניגור, נאומו של הקטגור ודרישתו בפס"ד מיתן על הנידון. ופתאום נכנס בנו של הנידון בטענות להצדיק את אביו. על פני הנידון ניכר שני הקצוות: הסכנה המרחפת עליו, והתענוג שבנו טוען להצילו ממיתה" ומזה לומד כ"ק אדמו"ר מהורש"ב הוראות בעבודת ה' .

באותו זמן כמה חסידים הגיעו לצרפת על מנת להתראות עם כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, ולשמוע דא"ח ממנו, וכך מוצאים אנו בין היתר את החסיד הידוע ר' זלמן זלאטאפאלסקי, אשר שם ניגן את ניגונו הידוע אשר נקרא על שמו .

ועד אשר בהיות כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ביחד עם בנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בצרפת דיבר שיחה שלימה שארכה ארבע שעות בצרפתית , וכך כותב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ : ". . ובשאר השפות כמו אשכנזית צרפתית הי' מדבר . . פעם בהיותינו יחדיו בצרפת, הלכנו לבקר היכל עתיק, משגיח ההיכל ביאר עניני המבנה וכלי הבית ודברים העתיקים הנמצאים שמה, גם הראה לנו ספרים עתיקים ותעודות כתבי יד, הנה במשך כארבע שעות דיבר בשפה הצרפתית, ושאלתיו מדוע אינו מדבר בשפה הרוסית . . "

ואלו הם פרטי ביקורי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בצרפת (הידועים לנו):

תרמ"ד: בחורף נסע כ"ק אדמו"ר מהורש"ב לפאריז עד י"ג ניסן, לאחרי חג הפסח חזר שוב לפאריז עד אחרי חג השבועות, משם נסע למעיינות הרפואה בעיר באד בורבול (בצרפת) ונשאר שם עד אחרי חג הסוכות .

תרמ"ה: מאחר חג הסוכות עד סוף החורף נמצא בפאריז כמו"כ שהה בתקופה זו בעיר באד בורבול ובמענטון, שם הגיע לבקרו ר' זלמן זלאטאפאלסקי .

תרמ"ז: בשלהי קיץ נסע למקומות הרפואה בצרפת.

תרמ"ח: באותו עת גר אדמו"ר מהורש"ב בעיר מענאטאהן בחלק העיר הנקרא קאפמארטן.

תרס"א: בקיץ נסע לפאריז מי"א אייר עד כ"ג אייר ביחד איתו נסע ר' יעקב מרדכי בעזפאלאוו הרב מפלטבה, וגר במלוןByron הנמצא במספר 22 שברחוב Laffitte , ודרש שם ברופאים. כמו"כ הגיע באותו זמן לבקרו החסיד ר' אברהם פערסאן . את אותו ביקור ניצל כ"ק אדמו"ר מהורש"ב גם לצורך עניני הכלל.

תרס"ד:בי"ט שבט בא לפאריז , ונשאר שם עד ד' ניסן , והשתכן במלון Byron הנ"ל, ושכר שם שני חדרים מס' 3 ומס' 4, בהיותו שם עסק אודות שילוח המצות ושאר צורכי חג הפסח לאנשי חיל מבני ישראל הנמצאים במזרח הרחוק לרגלי מלחמת רוסי' ויפן , כ"ק אדמו"ר מהורש"ב פנה אז לעיתונים הגדולים: "פיגארו", "עקא דע פארי" . כמו"כ התעסק אז ברפואות אצל הפרופסורים ריימאן ובריססא .

את התוועדות פורים התוועד עם ר' זיסקינד ברלין, ור' מענדל צוקערמאן, עד השעה 12 וכך כותב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב על התוועדות זו: "ושמחנו ת"ל, ואם כי היתה שמחה מלאכותית קצת מ"מ וכו'" .

תער"ב: מתחילת חודש שבט שהה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בעיר מענטאהן, ושהה ב Villa Nordi , לכבוד חג הפורים התוועד כ"ק אדמו"ר מהורש"ב שם, ובלשון כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ "היו גילויים גדולים" ,באותו ביקור השתתף כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אשר נשאר שם בעיר מענטון לערך ג' שבועות , כמו"כ הגיעו לשם (לקראת פורים) חסידים בעלי השכלה ובעלי עבודה בתוכם הר"ר יעקב מרדכי מפלטבה, הרה"ח ר' יעקב הורביץ , והרה"ח ר' שמואל גורארי', כמו"כ השתתפו כמה מחסידי פולין כמו הגביר ר' אהרן ובנו ר' בנימין ווינר, ר' זיסקינד ביאלער מוורשה, והאחים הורנשטיין מקיוב.

באותה התוועדות צייר כ"ק אדמו"ר נ"ע את המשא ומתן שהי' בין הקב"ה ואומות העולם בנוגע למ"ת, דיבר על ההכרח של "עשה לך רב, וקנה לך חבר", ועל ההכרח אשר בעלי עסקים ילמדו חסידות , כמו"כ דיבר על הצורך להתייגע בחסידות , דובר גם על החילוק בין ניגון חזנות, ניגון תפילה וניגון חסידי .

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נשאר שם עד אחרי חג השבועות

תרע"ג: בכ"א שבט הגיע כ"ק אדמו"ר מהורש"ב לעיר מענטון ושהה שם עד ר"ח ניסן , בהתחלה שהה המלון "טארטאקאווסקי , ומחמת הקור שינה ושכר בית ב-Villa Henriette, באותה תקופה הגיע לבקרו ר' יעקב מרדכי בעזפאלאוו הרב מפלטבה, כמו"כ הגיע כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לבקרו ושהה שם בערך ב' שבועות .

תרע"ד: בחורף – מיום ח' כסלו – שהה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב במענטון , וגר בVilla Passerel , באותו חצר בו שהה אשתקד אם כי בדירה אחרת , באותו זמן התעסק כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בדרוש תער"ב ומסיימו , כמו"כ באותו זמן ביקר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע אצל ר' מנחם נחום ברבי יצחק האדמו"ר מבויאן .

לכבוד חג הפורים נשאר הוא שם ומתוועד, וכך כותב הוא עצמו על אותו פורים: "פורים איז גיווען מיט אנשריינגונג שמחת פורים, סיא גיווען היפש געסט, לנדא איז געקומען .. ר"ש גו"א נ"י האט שטארק משמח גיווען" [פורים הי' עם שמחת פורים מיוחדת, היו אורחים חשובים, ר"ש גורארי' נ"י שימח במאוד] , ונשאר שם עד סוף חודש אדר .

*

וכך נמשך הדבר ביתר תוקף בזמן נשיאותו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, אשר שהה בצרפת כמה וכמה פעמים ועד שאמר שם כמה פעמים מאמרי דא"ח ושיחות .

כמה פעמים שלח גם לשם שלוחים על מנת לחזק את גזע אנ"ש הנמצאים שם, ולצוכי עסקנות הכלל

הרבי בכמה מרשימותיו ומכתביו מציין להנהגות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שהבחין בהם בעת היותו בפאריז , ומהן לומד הלכה למעשה בהנוגע לרבים.


ואלו הם פרטי ביקורי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בצרפת (הידועים לנו):

תרע"א: מגיע לעיר מענטון ביחד עם אביו שם מספר לו אביו כ"ק אדמו"ר מהורש"ב על הניגון של ר' זלמן זלאטאפאלסקי

תרע"ב: נסע לפאריז, מרסל, ניצא, מנטו קרלו, מענטון. במענטון פגש את הוריו (כ"ק אדמו"ר מהורש"ב והרבנית שטערנא שרה) בתחנת הרכבת, ומסר לאביו אז דו"ח על פעולותיו בעניני הכלל בפאריז . שם מספר לו גם על פגישה שהי' לו במלון "גאר די נארד" חדר מס' רכ"ג לצורך עניני הכלל.

ביומנו מג' שבט תער"ב מספר על טיולו עם אביו – כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע בעיר מענטון בחלק העיר הנקרא קאפמארטן, ואז הראה לו אביו הבית בו גר בשנת תרמ"ח (כ"ה שנה לפנ"ז) – על כיף ימא .

כמו"כ שהה לכבוד חג הפורים ביחד עם אביו בעיר מענטון כנ"ל בארוכה, בא' ממכתביו כותב הוא אשר שהה אז עם אביו לערך ג' שבועות .

תרפ"ט: באותה שנה הגיע כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לפאריז, בהמשך לנסיעה זו – בשנת תרצ"ב השתדל להקים וועד של בני החסידים להפיץ את המעיינות דלימוד תורת החסידות בצורה מובנת לכולם, ובמכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע מוצאים אנו כו"כ מכתבים בנידון זה לר' הלל זלאטאפאלסקי אשר גר אז בפאריז, יש לציין אשר בחודש אייר תרצ"ג בתחילת תקופת שהותו של כ"ק אדמו"ר בפאריז (כדלקמן פרק שלישי), מוצאים אנו מכתבים מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לכ"ק אדמו"ר בקשר לענין זה, ההצעה הייתה לייסד "אגודת חסידי חב"ד" בצרפת (אלא שמסיבות שונות לא הצליחה התכנית לצאת לידי פועל אז בעיקבות פטירת ר' הלל הנ"ל) .

יש לציין אשר ברשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע מנסיעתו לאה"ק ת"ו ולארצות הברית, בהן מתאר גם מביקורו בצרפת כותב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אשר בהיותו בפאריז בו הגיע אור ליום ג' ה' אלול עד למחרתו טייל עם כ"ק אדמו"ר ודיבר איתו ב"ענינים פנימיים".

ה'תרצ"ב: בחודש אדר אותה שנה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ למשך כשבועיים בפאריז לצורכי עסקנות הכלל, באותה הזדמנות גם כינס אסיפה מהעסקנים יוצאי רוסי' , כמו"כ באותו זמן שלח כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ר' שמעון ליב גרינבערג כשד"ר לחזק גזע אנ"ש שבצרפת .

תרצ"ג: באותה שנה שהה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ כמה חודשים בצרפת (יש לציין אשר באותה תקופה הגיעו הרבי והרבנית להתיישב בפאריז).

תרצ"ו: מתחלת תמוז עד כ"ב אלול , שהה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בפאריז, בו' אלול ביקר בבית מס' 10 רחוב די'ע השייך ל"התאחדות הרבנים החרדים דצרפת" אשר ר' שנ"ז שניאורסאהן יסדו ועמד בראשו, מסופר אשר בעלות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ במדרגות הבית ספרם ונמצאו במספר כ"ו, באותו ביקור אמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מאמר דא"ח "אני לדודי".

תרצ"ז: בחורף של אותו שנה שהה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בעיר וויל ד'אוורע, בא' ממכתביו כותב הוא אשר שוהה הוא בפאריז לשבועיים, על מנת לשאול בעצת הרופאים , באותו זמן גם עמד לידו כ"ק אדמו"ר ומוצאים אנו בכמה מכתבים מאותה תקופה בו חותם כ"ק אדמו"ר: "בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, המזכיר מ.ש." , כמו"כ נמצא רשימה שנכתבה ע"י כ"ק אדמו"ר ובה שיחה מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שנאמרה אז.

תרח"צ: בחורף אותו שנה שוב שהה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בפאריז במלון "מקס" הנמצא ב-9 רחוב בולארד שברובע החמש עשרה בפאריז שם שהה עד סוף חודש אדר ב' לעסוק בצרכי הכלל , וכך מוצאים אנו אשר בפורים קרא כ"ק אדמו"ר את המגילה לפניו, וכתב כמה הנהגות אשר למד אז מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בהנוגע למנהגי פורים , כמו"כ אז אמר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שיחה שנרשמה ע"י כ"ק אדמו"ר .

לכניסה לפרק א' - כיצד נודע מארש נפוליאון - לחץ כאן, לכניסה לפרק ג' - התיישבות הרבי והרבנית בצרפת - לחץ כאן, לכניסה לפרק ד' - יסוד הלשכה האירופאית - לחץ כאן,

כ' בחשוון תשע"א
הבית בו התגורר הרבי הרש"ב בצרפת
הבית בו התגורר הרבי הרש"ב בצרפת
 
"כאן נבנה המשך תרע"ב": העיר (על הים) בה שהה הרבי הרש"ב לצרכי מרפא בביקורו בצרפת
"כאן נבנה המשך תרע"ב": העיר (על הים) בה שהה הרבי הרש"ב לצרכי מרפא בביקורו בצרפת
 
אנ"ש על רקע ביתו של הרבי הרש"ב בצרפת
אנ"ש על רקע ביתו של הרבי הרש"ב בצרפת
 
הכניסה לבית הרבי הרש"ב בפאריז
הכניסה לבית הרבי הרש"ב בפאריז
 
הכניסה לחדר בו ישן הרבי הרש"ב בדירתו בפאריז
הכניסה לחדר בו ישן הרבי הרש"ב בדירתו בפאריז
 
כותב השורות בחדרו של הרבי הרש"ב בפאריז: "הבניין לא השתנה במאומה"
כותב השורות בחדרו של הרבי הרש"ב בפאריז: "הבניין לא השתנה במאומה"
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. הרש"ב במוזיאון הלובר?
מה המקור לכך שהרש"ב ראה את שלוש התמונות הנ"ל במוזיאון הלובר? אולי במוזיאון כלשהו בגרמניה או בשווייץ?
כ' בכסלו תשס"ו
2. המקורות לביקור הנ"ל
אג"ק חכ"ו עמ' קיא.
ספה"ש תרח"ץ עמ' 270 ועיין שם בביאור כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ על נזילת הדמעות כו'.
עיין ספה"ש תרצ"ו עמ' 46 ואילך, ובארוכה ראה מכתבו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מג' תמוז תרצ"ה – סה"מ ה'תשי"א עמ' 125 ואילך, אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג עמ' שצד ואילך, ועיין אג"ק כ"ק אדמו"ר חכ"ו עמ' קיא ואילך.
כ"ו בכסלו תשס"ו