ב"ה יום שלישי, כ"ג שבט תשפ"ב | 25.01.22
לחצו להגדלה
לחצו להגדלה צילום: ארכיון שטורעם
מה חשב הרבי הריי"צ על תליית דגלים בבית הכנסת?

ה' באייר מתקרב, ודגלי המדינה נתלים בזה אחר זה, גם בבתי כנסת בארץ ובעולם. מצאנו לנכון להביא את מכתבי כ"ק אדמו"ר הריי"צ והפוסק החב"די הנודע הגאון הרב חיים נאה, בהם מנמקים מדוע אסור לתלות דגלים בבית כנסת ■ המכתבים פורסמו לפני 28 שנים בדיוק, בביטאון התורני יגדיל תורה, ניסן תשמ"א
מערכת שטורעם
ה' באייר מתקרב, ודגלי המדינה נתלים בזה אחר זה, גם בבתי כנסת בארץ ובעולם. מצאנו לנכון להביא את מכתבי כ"ק אדמו"ר הריי"צ והפוסק החב"די הנודע הגאון הרב חיים נאה, בהם מנמקים מדוע אסור לתלות דגלים בבית כנסת.
 
המכתבים פורסמו לפני 28 שנים בדיוק, בביטאון התורני יגדיל תורה, ניסן תשמ"א.
כ"ה בניסן תשס"ט
 
 
הגב לכתבה

תגובות
10
1. flags
what about the yellow flages??????
כ"ה בניסן תשס"ט
2. באיזו שנה כתב ר' חיים נאה את המכתב?
לא מצויין שם?
כ"ה בניסן תשס"ט
3. דגלים אסורים. נקודה!
זה הי' דבר הכי פשוט תמיד כל השנים, אלא שחדשים מקרוב באו שהנהיגו דברים שלא שערום אבותינו בקרב מחנינו לא רק בה' אייר אלא כל השנה כולה. ויה"ר שיעבירו אחת ולתמיד הדגלים מחצרות קדשנו,ובכל אתר ואתר וגם השועלים המחוצפים המנוססים אותם.
כ"ה בניסן תשס"ט
4. גם הרב מארלו פסק על סמך זה
בלי להיכנס לעצם הויכוח ע"ד אמירת יחי וכו', הנה הרב מרלו ז"ל פסק על סמך אותה הלכה בשו"ע בנוגע לברכת רחם שאין מזכירים בה מלכות שמים בגלל שכבר הזכירו מלכות בית דוד ואסור להזכירם באותה ברכה וכיוב"ז, שאסור להכריז ענין היחי ליד הכרזת שמע ישראל בתפילת נעילה ביוהכ"פ שענינה קבלת מלכות שמים. ומאז שנפטר מצפצפים על הפסק שלו בביהכנ"ס וביהמ"ד של כ"ק אדמו"ר, 770 - בית משיח!
כ"ה בניסן תשס"ט
5. ניסיון להבין את האגרות בצורה רצינית
א. המכתבים מדברים על דגלים. איזה? ישראל? אמריקה? אולי אחרים?

ב. רק בבית כנסת אסור, או גם במקומות אחרים?

ג. למי נכתבה אגרת אדמו"ר הריי"צ?

ד. מצויין כאן כי אגרת הגר"ח נאה לקוחה משו"ת זכרונות המאור, וכי יש שו"ת כזה בנמצא איפשהו? חיפשתי במאגרים ובקטלוגים, והוא אינו בנמצא.

ה. מתי כתב הגר"ח את מכתבו ולמי? ומדוע המכתב חתוך בתחילתו?

ו. האם ראה הגר"ח את אגרת אדמו"ר הריי"צ?

ז. הרבי גם התבטא בנושא?

ולסיום, חסידים פיקחים, ומובן לכם שאדמו"ר הריי"צ וגם הגר"ח היו נגד תליית דגל, ונימוקים אלו אינם הסברה לחסידי חב"ד אלא חוצה וד"ל.
כ"ה בניסן תשס"ט
6. כך לדגלים של המשחיסטים אסור לשים
כך לדגלים של המשחיסטים אסור לשים
כ"ה בניסן תשס"ט
7. כשהןלכים עם דגלים צבישים את הרבי
כ"ו בניסן תשס"ט
8. בקשר לדגלים הצהובים...
ידוע פסק דינו של האדמו"ר מבת ים בספר הטלפונים דף תקנ"ז, אשר מניפי הדגלים הצהובים יכולים להמשיך הלאה היות והמכתב של הרבי מתייחס לאנשים נורמליים מן הישוב ולא בשופטנא עסקינן....
כ"ו בניסן תשס"ט
9. דגלים
רצוי לעיין בחומש במדבר פרק ב פסוק ב ברש"י וברמב"ן ומשם נדע כמה
"חמור ואסור" ענין הדגלים ואיך שהם מבישיים את היהדות. וראה שם בכל יקר דברים נפלאים בענין הדגלים וחלק מדבריו הובא בדא"ח
כ"ו בניסן תשס"ט
10. הרב פיינשטיין זצ"ל נשאל בענין זה ,וזה לשונו :


שו"ת אגרות משה חלק או"ח א סימן מו :

ובעצם לא מובן איזה איסור ממש יש בהעמדת הדגלים הא ליכא איסור להכניס דברים שהם חולין אף שאין בהן שום צורך להביהכ"נ אף בנבנו בלא תנאי וכל שכן בנבנו על תנאי כבתי כנסיות שלנו, ואף שאלו שעשו זה לדגל וסימן למדינת ישראל היו רשעים, מכל מקום הא לא החזיקו זה לדבר קדוש, שנימא שיהיה חשש גרירה דעבודה זרה, וידוע לכל שעשו זה לסימן בעלמא והוי זה ככל דבר חול. וגם דגל אה"ב שהוא ג"כ שם מוכיח שלא הכניסו זה בשביל שמחשיבין זה לדבר קדוש אלא שהוא לסימן על מנהלי ביהכ"נ שמחבבין מדינה זו ומדינת ישראל וחפצו להראות זה במקום רואים. ולכן אף שודאי לא מן הראוי הוא להכניס בביהכ"נ שהוא מקום קדושה וכ"ש שאין להניחו שם בקביעות וכ"ש לא אצל ארון הקודש, אבל איסור ממש לא שייך לומר ע"ז אלא שהוא ענין הבל ושטות, ואם אפשר באופן של שלום לסלקם מביהכ"נ היה זה דבר טוב אבל לעשות מחלוקת בשביל זה אסור. ואם היה כח בלא מחלוקת לעקור ענין הדגל כדי שלא יהיה זכרון למעשה הרשעים היה ג"כ אולי נכון לעשות, אבל ח"ו לעשות מחלוקת בזה.

ולכן אלו שרוצים לעשות בשביל זה מנין במקום אחר וחושבים שעושים בזה דבר גדול אין עושים כהוגן ורק הוא ענין פוליטיקא /פוליטיקה/ מצד כח היצר והשטן אשר בעוה"ר מרקד בינן עד אשר ירחם ה' וישלח לנו הגואל צדק ויערה עלינו רוח ממרום ללכת בדרך התורה והאמת לבלי לנטות ימין ושמאל. ידידו,

משה פיינשטיין


בברכת התורה ולומדיה
הצב"י גדעון. ל.
כ"ח בניסן תשס"ט