ב"ה ערב ש"ק, י"ט שבט תשפ"ב | 21.01.22
סיפורו של חסיד ומקושר

כשחזר מ"כוס של ברכה" לאחר ששימש "שר המשקים" היו ידיו סגולות מהיין. שביבים על הרב בערל יוניק ע"ה, במלאות שלוש שנים לפטירתו
הרב לוי יצחק מונדשיין, סמולנסק

רבות דובר על עבודת הקודש של המשב"ק הרה"ת הרב דובער (בערל) יוניק ע"ה, בבית הרב ובמחיצתו הקרובה של הרבי.

לאחרונה שמעתי מבתו - חותנתי - הגב' נחמה איטקין תחי' כמה אפיזודות שמעניקות לנו אפשרות להביט קצת על עבודתו בקודש כלפי שמים.

בקיץ אחד סיפר לי אבי: סדר ההתוועדויות של הרבי היו באופן הבא, הרבי היה מבאר קטעים מרש"י, מהזוהר ומהרמב"ם.
במהלך ההתוועדות הרבי היה מפיק הוראות למעשה מהתוכן המדובר. לא תמיד אנשים לקחו את ההוראות כהוראה אישית עבורם.

כשאבי היה עומד בהתוועדות, תמיד הרגיש שהרבי מדבר אליו אישית.

בקיץ ההוא, היו במקום עבודתו מתחים בין כמה מהעובדים. אבי שהיה "רודף שלום" חיפש דרך כיצד לפתור את הבעיה. בשבת ההיא הרבי דיבר בהתוועדות בנושא "שמאל דוחה וימין מקרבת" ולאחר ההתוועדות אבי הסיק למעשה כיצד עליו לגשת לפתרון הבעיה.

בשנים המאוחרות יותר כשאבי זכה לשמש כ"שר המשקים" ב"כוס של ברכה", היה חוזר לביתו בסביבות השעה 4 בבוקר, ואני זוכרת אגב, שידיו היו בצבע סגול מן היין. העובדה שעלה על יצועו בשעה מאוחרת כזו, לא מנעה ממנו להשכים כעבור זמן לא רב לסדר יומו הרגיל שהחל בטבילה במקווה בשעה מוקדמת ותפלה במנין.

כשקיבל על עצמו החלטה טובה, המשיך לקיימה בכל מצב שהוא. לדוגמא: מיד עם בואו לארה"ב בשנת תש"י, החל להניח תפלין עם יהודים. אחרי שהרבי יצא ב"מבצע תפלין" צירף אליו ל'חברותא' את ידידו יבלח"ט הרב פרץ פייגינסאן וכך המשיכו יחדיו עשרות שנים כל זמן שמצב בריאותו אפשר לו לבצע זאת.

כמו"כ, את שיעורי השחיטה המפורסמים שהחל בהוראתו של הרבי, המשיך בהתמדה למעלה מארבעים וחמש שנים.

בשנות המ"מים קיבל הוראה לייסד שיעור עבור צעירים שיצאו ממסגרת הלימודים הרגילה לעבודה. אבי ארגן את השיעור ומצא מגיד שיעור כריזמטי. לפני כל שיעור נוהג היה להתקשר לכל אחד מהבחורים ולהזכירו להשתתף בשיעור. גם לשיעורים עצמם היה ג"כ מגיע ומאזין בשקט לחומר הנלמד.

עצם הימצאותו בשיעור למרות ש"לא היה לו כל קשר" עם הצעירים, השפיע רבות על המשתתפים.

למרות מעמדו הרם בגישתו החופשית לרבי, לא החזיק טובה לעצמו ובכל פעם שנצרך היה לבקש ברכה או לשאול שאלה את הרבי, נהג לעשות זאת בדרכים המקובלים לכל חסיד.

זכורני כמה הדברים "הקטנים" שהוא הקפיד עליהם: תמיד ווידא שלכל אחד מילדיו יהיו מטבעות לצדקה, שליד כל מיטה תהיה קערה ונטלה לנטילת ידיים, וסדר קריאת שמע שעל המיטה שלאחריה ישב דקות ארוכות ועשה "חשבון נפש" יומי, לא ימושו מזכרוני. דברים אלו ועליהם נוספו כל ההנהגות החסידיות יצרו חסיד עובד ה' אמיתי.

אסיים את הדברים לזכרו של זקני, בקטע קצר מיומן שנדפס לאחרונה ב"דיוקנו של חסיד - הרב צבי הירש גאנזבורג":

הרב גאנזבורג מספר על התוועדות שנערכה בביתו של אחד מאנ"ש, בשבת בחודש אייר תשי"ח. להתוועדות זו נאספו כמה מהחסידים במטרה לדון בקיום דבריו של הרבי בהתוועדות בשבת הקודמת - שבת מברכים אייר. בתוך ההתוועדות החליטו המשתתפים להודיע לרבי שהם מוכנים לכל משרה ותפקיד שהרבי יטיל עליהם. אחר כך הוא ממשיך ומספר, שר"ב יוניק כתב לרבי על החלטתו זו כבר במוצאי שבת הקודמת, מיד לאחר ההתוועדות...

כאן רואים אנו שוב את התמסרותו המיוחדת של זקננו ע"ה, כפי שנזכר לעיל, שהרגיש בהתוועדות שהרבי מדבר אליו אישית.

יהיו הדברים לעילוי נשמתו וזכותו תעמוד לזוגתו תבדלחט"א מרת פרומא תחי' ולכל צאצאיהם שיחיו.

ט' באייר תשס"ח
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. kos shel brachah
its motahei simchat torah the rabbi have afew hours kos shel bracha rabbi julnik obm was the sar hamashkim the little girl on her father hands is leah nemes
ט"ז באייר תשס"ח