ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
הסניף הראשון של אגו"ח בארץ

חבלי הלידה של אגודת החסידים היו ככל הנראה קשים, שכן שלושה חודשים לאחר שניתנה ההוראה – בכ"ט תשרי תש"ב – כותב הרבי... (ימי חב"ד)
הרב עמרם בלוי

כבר בשנת תרפ"ד יסד כ"ק אדמו"ר הריי"צ את 'אגודת חסידי חב"ד' בארצות הברית – במטרה לפתח, לארגן ולנהל הלכה למעשה את החיים החסידיים בארה"ב וגלילותיה. אולם בארץ הקודש, רק בי"ט תמוז תש"א פונה הרבי הריי"צ לאנ"ש תלמידי תומכי-תמימים, צמח-צדק ותורת אמת, בקריאה "לסדר אגודת חסידי חב"ד באה"ק במטרה עיקרית לסדר לימוד דא"ח ברבים בכל מקום" (אגרת א'תפ"ב).

לאחר ההוראה הראשונית על ייסוד אגו"ח, בחר הרבי ריי"צ מספר חסידים שיכהנו כ"וועד מכונן" שיזרז ויפקח על התארגנות האגודות המקומיות. גם כאן מדגיש הרבי את המטרה שצריכה לעמוד במרכז סדר היום של אגודות אלו (אגרת א'תפג): "לקבוע שיעור לימוד דא"ח ברבים". חברי הוועד הארצישראלי היו החסידים ר' שלום דובער זיסלין, ר' משה גורארי', ור' חיים יוסף רוזנבלום [עיין במכתב שפורסם ב'שטורעם'].

חבלי הלידה של אגודת החסידים באה"ק היו ככל הנראה קשים, שכן שלושה חודשים לאחר שניתנה ההוראה – בכ"ט תשרי תש"ב – כותב הרבי (אגרת א'תקסד): "אתפלא על שלא קיבלתי דין וחשבון מפורט על אודות התייסדות אגו"ח כפי שכתבתי בעבר".

ולאחר עוד שלושה חודשים, בד' טבת תש"ב, שוב כותב הרבי באיגרת לחבר הוועד ר' חיים יוסף רוזנבלום (אגרת א'תרעה): "יש לי צער מה שאין שום ידיעה מוועד המייסד אגו"ח באה"ק".

רק חודשיים לאחר מכן, ביום ז' אדר תש"ב – לפני 65 שנה בדיוק – כותב הרבי הריי"צ לוועד המייסד (אגרת א'תשיט): "בימים אלו קיבלתי מכתבם הראשון מאז נוסד הוועד".

מעניין לציין כי הראשונים שמיהרו כבר בראשית שנת תש"ב למלא אחר הוראת כ"ק אדמו"ר הריי"צ ולייסד "אגודת חסידי חב"ד" במטרה לפעול במרץ להפצת המעיינות חוצה – היו חברי הנהלת כולל חב"ד, שאף שמשו כחברי וועד אגו"ח. הדבר זכה לתהודה ציבורית ואף סוקר בעיתונות – כפי שניתן לראות בידיעה שלפנינו מעיתון "הד ירושלים":

"בבית הרב שלמה יהודה ליב אליעזרב, ב"כ האדמו"ר מליובאביץ, נערכה אספה גדולה שהשתתפו בה רבנים ונכבדים רבים של חסידי חב"ד בירושלים. באספה הוכרז, בהתאם להוראות האדמו"ר מליובאביץ, על יסודה של אגודת חסידי חב"ד בירושלים. נבחר ועד פועל שחבריו הם: הרבנים ש.י.ל. אליעזרוב, דוד לבנון, אליעזר האנקין, יצחק אביגדור אורנשטיין וחנוך הנדל הבלין. נקבעה תכנית פעולה רחבה להפצת תורת החסידות של חב"ד".

הסניף הארצישראלי הראשון של "אגודת חסידי חב"ד" נוסד, אם-כן, בעיה"ק ירושלים.

ח' באדר תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
6
1. יש אגו"ח באה"ק ויש אגו"ח לכל עיר
כאשר הוקם אגו"ח, הרבי הריי"צ ביקש להקים סניפים לאגו"ח בכל הארץ.

אגו"ח של הרב זיסלין היא אגו"ח הכללית לכל ארץ הקודש


אגו"ח של ירושלים זהו סניף.
ח' באדר תשס"ז
2. המכתב שפרסמתם בעבר סותר את הדברים הללו
במכתב של אגו"ח שפירסמתם בעבר, כתוב כי כבר בחודש אלול תש"א התחילו להתארגן בתל אביב.
ח' באדר תשס"ז
3. מפורש להדיא שאין אגו"ח הכללית בארץ הקודש
יש רק וועד כללי יעויי"ש בהמכתב שכבר פורסם באתר זה, שאנשי הוועד כותבים בביאור רב איך שתפקידם רק לזרז האגודות דכל אתר ואתרא.
ח' באדר תשס"ז
4. אגו"ח אה"ק היתה פעילה ביותר
בעת הקמת אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש בהנהלת הרב זיסלין, הורה הרבי הריי"צ לפתוח סניפים לאגו"ח בכל הארץ.

וזהו מה שהבאתם כאן, שנפתח סניף בירושלים.

אבל, מי שפעל בפועל כאגו"ח היה הארגון המרכזי.

אגו"ח באה"ק בדור הקודם בראשות הרב זיסלין, ואחר כך בראשות השלישיה החשובה: הרב משה גוראריה הרב אליעזר קרסיק ור' פיני'ע אלטהויז - הם שניצחו על פעולות אגו"ח כמו:

הקמת מקוואות, הקמת שיעורי חסידות (שיעורי הרנ"ג היו במסגרת זו), פיקוח וסיוע להקמת הרשת, צא"ח, נשי חב"ד, כפר חב"ד, ישיבות חב"ד בארץ הקודש, קליטת העולים וכמובן עשיה רבה בכדי שחסידי חב"ד בארץ יכתירו את "הרמ"ש" כרבי.

על כך הם קיבלו מאות תשובות מהרבי.

ואילו אגו"ח בירושלים הוא דבר חדש, שכעת אנו קוראים עליו פה.
נשמח מאוד אם הרב בלוי יגלה לנו במה אגו"ח ירושלים עסקו, ומי היו חבריו במשך השנים, ומתי הארגון פסק מלפעול.

ובכדי שלא אטיל את העבודה רק על הרב בלוי. אגלה כי אגו"ח ירושלים מכרו בשנת תש"ב אותיות בספר תורה לקבלת פני משיח, במקביל למכירה בכל הארץ שנעשתה ע"י אגו"ח באה"ק. זו פעולה אחת, ואני מאמין שיש עוד פעולות רבות.

ולסיום שאלה קטנה: האם הרב אליעזרוב היה בא כח הרבי הריי"צ בירושלים/בארץ הקודש.
ידוע שהוא היה שליח בבוכרה וממנהלי כולל חב"ד אבל בא כח? כי כך כתוב בידיעה שמתפרסמת כאן.
ט' באדר תשס"ז
5. עניינו של אגו''ח
הענין הוא רק להפיץ דאח. ואז בכל עיר ומקום יש עוד פעיליות שאפשר להוסיף, הרבי בעד הוספה. אבל העיקר והתפקיד והמהות של אגו"ח זה רק להוסיף דא"ח וזו העיקר. אם העיקר חסר אין טעם לשום תוספה.

י"ב באדר תשס"ז
6. henkin?!
ok chosid lyubavitsh?!
א' בטבת תשס"ט