ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
כיצד נוסד ה"וועד החברוני"?

לפנינו אגרת בה מדווחים ממוני כולל חב"ד לאדמו"ר הרש"ב על פטירתו של ר' דובער אפרת ע"ה נין האדמו"ר האמצעי • הרב עמרם בלוי • ימי חב"ד
הרב עמרם בלוי

ר' דובער אפרת ע"ה נולד בשנת תר"ה, לאביו הרה"ח ר' ברוך מרדכי, שהיה חתן הרה"ח ר' יעקב כולי סלונים והרבנית מנוחה רחל בתו של אדמו"ר האמצעי.

הסתופף בצילו של אדמו"ר הצ"צ, ואף השתתף בשעורי חסידות שלמד אדמו"ר הצ"צ עם בניו הק'. שימש שנים רבות כרב במוסקבה. בשנת תרנ"א גורשו כל יהודי מוסקבה לפי צו השלטונות ור' דובער נאלץ לעזוב את מוסקבה, עלה לארץ ישראל והשתכן בחברון. אחרי הסתלקות רבה של חברון הרה"ח ר' שמעון מנשה חייקין בשנת תרנ"ג, התמנה כרבה של עיה"ק חברון וכיהן ברבנות עד לשנת תרס"ב אז עבר לגור בירושלים, ואת מקומו על כס רבנות חברון תפס הרב שיל"א ע"ה אליעזרוב.

לפנינו אגרת מיום ב' תמוז תרע"ב, בה מדווחים ממוני כולל חב"ד – ר' מרדכי שלנק ורמ"מ נאה, לאדמו"ר הרש"ב על פטירתו של ר' דובער.

העובדה כי ר' דובער עזב את חברון וקבע מושבו בירושלים – היוותה נקודת מפנה בכולל חב"ד. באותה עת הנוהג היה כי כסף שנשלח ע"י רבותינו מגיע בדואר לממונים (שנקראו "בעלי האדרעס"), אחד מירושלים ואחד מחברון, שעל שמם הגיע הכסף. בעלי האדרעס באותו הזמן היו: ר' מרדכי שלאנק מירושלים, והרב דובער אפרת מחברון. העובדה כי עזב את חברון הותירה את ה'אדרעס' בחברון ללא ממונה, דבר שהחליש במידת מה את התמיכה בקהילת חברון.

כ"ק אדמו"ר הרש"ב הורה למנות לתפקיד את ר' מרדכי דובער סלונים, אולם הבקשה נתקלה בהתנגדותם של ממוני ירושלים. כתגובה, יסד אז הרבי את הוועד החברוני.

באגרת המצו"ב נכתב:
לכ"ק אדמו"ר שליט"א,
בלב נשבר ובידים רועדות הננו כותבים מכתבנו זה להודיע הבשורה המעציבה והמחרידה כי ידידנו הרה"ג החסיד וי"א באמת מוהרד"א זצ"ל נקרא אל על ושבק חיים לכל ישראל אור ליום א' מוצשב"ק העבר אחרי שכבו על ערש דוי במחלה אנושה ר"ל, אין לתאר הרשם המדוכא שהסב פטירתו לכל תושבי ארה"ק ולעדת אנ"ש בפרט. אבדה גדולה שאין תמורתו אבדה עמנו במות א' מיחידי דורנו אשר רבות פעל ועשה בחייו. השי"ת יגדור פרצות עמנו ולא נוסף לדאבה עוד, ויקוים הכתוב בלע המות וגו' ונזכה כולנו לראות בנחמת ציון וירושלים, כעתי' החותמים בלב נשבר מצפים לרחמי ה' וישועתו
נאם מרדכי אברהם שלאנק בן אסתר מכלה
נאם מענדל נאה בן חי' לאה

לפרק א', לפרק ב', לפרק ג', לפרק ד', לפרק ה', לפרק ו', לפרק ז'

ג' בשבט תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
11
1. חסיד קאפוסט
הרב אפרת ע"ה היה חסיד ומקושר לקופוסט. האם האתר הולך בדרכי "היכל הבעש"ט" של בו"פ להנחיל את חסידות קופוסט?
ג' בשבט תשס"ז
2. כולל חב"ד
כפי שידוע, כולל חב"ד היה ארגון הגג של ליובאוויטש עד שבא אדמו"ר הריי"צ והקים כאן את אגו"ח, ובאגרת מיוחדת בי"ט מנחם-אב תש"ד, כותב לאנשי כולל חב"ד בזה הלשון (ח"ח אגרת ב'תסה):

"בזה הנני להודיעם אשר כולל חב"ד וישיבת צצח צדק, מנהליהם ופקידיהם יחיו, ימלאו את כל פקודותי לאנ"ש שי' על ידי אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו ויהיו נשמעים להוראות אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו ובכל תוקף עוז כחם יעזרו ויתמכו להביא את הפועל את הוראות אגודת חסידי חב"ד הכללית באה"ק ת"ו".
ג' בשבט תשס"ז
3. מה עניין הוועד החברוני, מי היה בו?
ג' בשבט תשס"ז
4. אוי מה הי' לנו?
אוי, מה הי' לנו? משחילים לנו את חסידות קאפוסט דרך הדלת האחורית! לאן עוד נתדרדר? לאן עוד נגיע? במדרון כזה באמת נגיע לשפל של 'היכל הבעש"ט'.

מאידך, ברוח כנס האחדות אולי יש לחשוב להתאחד עם איזה חסיד שממילא אף אחד לא יודע עליו?
ד' בשבט תשס"ז
5. מי זה ר' מענדל נאה ומי זה שלאנק?
ד' בשבט תשס"ז
6. אבא של ר' חיים נאה
ר' מענדל נאה הוא אביו של ר' חיים נאה 'בעל השיעורים' מחבר ספרי הלכה חשובים, מחשובי חסידי חב"ד בארץ, ומראשי כולל חב"ד.

ר' מרדכי אברהם שלאנק. דמות עלומה. מקוה שהרב בלוי יוכל להוסיף פרטים עליו.
ד' בשבט תשס"ז
7. הופכים את מפלגת קאפוסט לקדושה
הכותב הנכבד לקח על עצמו מעל במה זו ומעל במה נוספת, להפוך את חסידות קאפוסט לדבר לגיטימי וחשוב - בה בשעה שכל מהותה היה התנגדות ומלחמה בליובאוויטש. והדברים ידועים ומפורסמים.
ד' בשבט תשס"ז
8. מה זה בכלל מפלגת קפוסט? מה יכול להיות רע בנכד של הרבנית מנוחה רחל??
לא הבנתי מה יכול להיות שלילי בנכד של הרבנית מנוחה רחל, שהיה רב העיר חברון ומעורה בחיי החסידים. מה זה מפלגת קפוסט? מה זה נוגע לנו, ולמה שאסרב ליהנות ממידע אודותיו? האם יותר נחמד לכתוב על המפלגות שלנו - משיחיסטיים ולא משיחסיטיים? נראה לי שהתוקפים פה צריכים קצת להתאפס, אנחנו לא חיים במריבות היסטוריות, יש לנו מספיק מה לעשות היום. ואם נלמד קצת על אנשים שחיו פה פעם ועשו משהו למען האלוקים והחסידים, לא נצא מזה גויים.
ה' בשבט תשס"ז
9. ללוי יצחק ה"קנאי"
עזוב את המחלוקות הישנות

רבינו זי"ע לימד אותנו אחרת, וגם הדפיס ספרים שהיו "טרייף" לפני שנים

וטוב עושה היכל הבעש"ט מ"בארא פארק" (זה גנאי לדעתך?) שמביא אוצרות אלו
ו' בשבט תשס"ז
10. בקשה אישית מרב בלוי וחבריו: לא עוד
מה לך עוסק במוקצה הזה המכונה קפוסט בברויסק וכד' רוצה היסטורי' קח את שז"ר ודוגמתו. יש פוליטישערים שאמרו "שהרבי איש גדול" מהם צריך לשתות בצמא. אם אפשר לכתוב אודות פיניע גרשון או שרמט"כל חדש מחא כף לחבדניק ואפילו מדונא לומדת "קבלה" עם רביי בוטח - אתם עוד מעזים להזכיר שם של מיני חסידים שלמדו ולימדו חסידות בשופי? פע, ווי קען דאס זיין הרי הם נכדים של הצ"צ ל"ע ושל אדמור האמצעי או יותר גרוע של אלטער רבי עצמו איך מעיז לכתוב אודותים! אסור!

ובבקשה מעכשיו רק על שחקנים ומודלס ופוליטיקאין ועסקנים ופרופסורן וציוניסטן ושאר גדולי ישראל אף לא עוד על חסידים וזרע החסידים והכבוד ישוב לליובאאויטש סלה ועד
ו' בשבט תשס"ז
11. המכתב הנו כתב ידו של הגאון רבי מנחם מנדל נאה זיע"א
היה המנהיג של כמה עדות בחברון וכממלא מקומו של הגאון רבי שי"ל אליעזרוב זיע"א [רבה של חברון שרוב ימיו היה בחו"ל לגייס כספים לישוב החבד"י בחברון], למעשה ניהל הגאון רמ"מ נאה את כולל חב"ד משך שנים רבות להפצרת כל הרביים מליובאוויטש זיע"א,
כ"ח בכסלו תשס"ט