שער הספר
שער הספר צילום: שטורעם
פנינים מרבותינו נשיאינו בספר חדש: שו"ת פני אריה

בימים אלו הופיע ספר חדש מאת אחד מגדולי אשכנז שהיה קרוב מאד להגה"ק בעל ההפלאה זי"ע ובמידה מסוימת מקורב לתורת החסידות. בהגהות הספר ציטוטים רבים מדברי הרבי ושיחותיו הק', ושאר רבותינו נשיאינו ■ הספר הוא שו"ת פני אריה השלם להגאון הקדוש רבי אריה ליב ברעסלא זצ"ל
מערכת שטורעם

בימים אלו הופיע ספר חדש מאת אחד מגדולי אשכנז שהיה קרוב מאד להגה"ק בעל ההפלאה זי"ע ובמידה מסוימת מקורב לתורת החסידות. בהגהות הספר ציטוטים רבים מדברי הרבי ושיחותיו הק', ושאר רבותינו נשיאינו.

הספר הוא שו"ת פני אריה השלם להגאון הקדוש רבי אריה ליב ברעסלא זצ"ל.

הספר כולל חידושים וביאורים ותשובות על כל חלקי שו"ע וסוגיות הש"ס, דיני ממונות ושטרות ופלפולים בדברי הראשונים ואחרונים, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. כרך גדול בכמות ואיכות, ונדפס נאה כולו יאה באותיות בהירות, עם קטעים נפרדים להקל על הלומד, בתוספת מפתחות בסוף הספר.

התשובות, רובם בדרך לומדות ופלפול, נכתבו לפני יותר ממאתיים שנה על ידי הגאון הגדול בדורו, קדוש יאמר לו, רבי אריה ליב ברעסלא זצ"ל, ששימש בתור אב"ד ור"מ בכמה קהילות חשובות אשכנז, והיה קרוב להרבה גדולי ישראל כפי שנראה מספרו המפורסם, שנדפס בחיי המחבר באמשטרדם בשנת תק"נ.

לראשונה מאז, נדפס עכשיו הספר בהוצאה חדשה ומושלמת באותיות חדשות ומאירות עינים, עם הגהות והערות רבות, ומפתחות מפורטות, וגם קונטרס תולדות המחבר עם מסמכים נדירים, ותמונות נהדרות, וקורות קהילות אשכנז.

העורך, הגאון רבי פינחס אברהם מייערס שליט"א מלפנים אב"ד האג, הראה שוב בספרו זה, היוצא כחצי שנה בלבד אחרי ספרו הגדול שו"ת דברי פינחס, בקיאות וחריפות נפלאה, וידיעות רבות בכל מכמני התורה, דומה לספריו הקודמים.

אין הדבר מונח לכל ת"ח או למדן לירד לעומק הלימוד של הגאון בעל פני אריה בדרך פלפול ושקלא וטריא בכל הראשונים והאחרונים, ולהבין החידושים הרבים בדרך שכתב מתוך לומדות ודרך פלפול בסוגיות הש"ס והראשונים.

הספר פני אריה השלם מהווה בעצם חלק שני לספר הנודע בנין שאול, הדומה בכריכה ויופיו וסגנונו, ויהווה סט לספרי גדולי ישראל שהיו בלתי נודעים, ותוספת חידושים מתוך כת"י, עם תולדות המחבר ומסמכים, בהוצאת 'מכון בנין שאול' בירושלים.

יצויין כי בעל הבנין שאול, הרה"ק רבי שאול הלוי זצ"ל אב"ד האג היה בידידות גדולה עם בעל הפני אריה, אף שהפני אריה היה צעיר ממנו בהרבה שנים, כפי שניתן לקרוא בתולדות הנפלאה.

זכה נכד המחבר, הר"ר דניאל פוטזניק נ"י מנוא יארק, להיות תורם מהדורה זו, ולהוציא לאור ספר ישן בקנקן חדש, ברוב פאר ויופי לזכר נשמת המחבר, שהי' מגדולי ישראל המפורסמים בזמן בעל ההפלאה והשאגת אריה והנודע ביהודה.

א' בחשוון תש"ע