ב"ה מוצאי ש"ק, א' תשרי תשפ"א | 19.09.20
מימין: האדמו"ר מנאראל זצ"ל. משמאל: כותב המאמר הרב חייקין
מימין: האדמו"ר מנאראל זצ"ל. משמאל: כותב המאמר הרב חייקין
כשהרבי ביקש "דבר תורה"

"את הרב מנאראל זצ"ל שהלך לעולמו הכרתי, היכרות רבת שנים • הרב ש"ב חייקין רב קהילת חב"ד באוהיו כותב ל'שטורעם' על האדמו"ר מנאראל

מאת הרב שלום בער חייקין

את הרב מנאראל זצ"ל שהלך לעולמו השבוע הכרתי, היכרות רבת שנים. הוא התגורר משך זמן בסמרקנד, התיידד עם אנ"ש.

הרב מנאראל ביקר אצל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ כאשר הגיע לארה"ב, אז ביאר לו הרבי ע"י שלושה אופנים כיצד יש להם קרבה משפחתית.

שמעתי ממנו שהרבי רצה לעשות לו טובה כלשהי בגשמיות, אך הרב מנאראל התבייש לבקש.

הוא סיפר לי שהרבי הריי"צ חילק שטרות של מאה דולר לרבנים שהגיעו לארה"ב אחרי השואה ובאו לבקרו. מאה דולר היה אז סכום נכבד וחשוב לפי ערך.

פעם ביקש ממנו הרבי ביחידות לומר דבר תורה, אך הוא בענוותנותו הגדולה בה ניחן התבייש וסרב. הרבי הפציר בו עד שלא יכל עוד לסרב, ואמר דברי תורה בשם "ר' אשר".

- ר' אשר מסטולין? שאל הרבי.

- ר' אשר מראפשיץ, השיב הרב מנאראל.

וכך היה הדבר תורה: "בפיוט 'קל אדון' אומרים - טובים מאורות, והכוונה בזה לצדיקים שהם עיני העדה ומאירים את הדרך לעם לעבודת ה'. יצרם – היצר הרע שבהם אינו חס ושלום בענינים גסים ופשוטים אלא בעניינים עדינים – בדעת בבינה ובהשכל. עד לכאלה מדריגות גבוהות ונעלות יצר הרע יכול להגיע!".

הרבי אמר לו כי מזמן לא קיבל את הקובץ תורני שיוצא לאור מישיבת בעלזא (גאב"ד נאראל היה מחשובי חסידי בעלזא). "באם זה כרוך בהוצאה כספית, אהיה מוכן לעזור בזה", אמר הרבי וביקש מהרב מנאראל להשפיע עליהם להמשיך להוציא לאור את הקובץ התורני.

*

הרב מנאראל עמד בקשרי ידידות איתנים והדוקים עם גדולי הרבנים והאדמו"רים, והיו מבאי ביתו. בכל פעם כשדיברו נגד ליובאוויטש היה מגן על חב"ד וממליץ טוב עד שהיו כאלה שכינוהו "דער ליובאוויטשער".

דירתו והמניין בו התפלל היו בשדרת איסטרן פארקווי, בדירתו התגורר לפניו האדמו"ר רבי משה טוורסקי זצ"ל, והרבי הביע עניין בכך שהרב מנאראל ייכנס לדור בדירה זו, על מנת שיווצר המשך למניין של הרב טווסרקי שהיה מקורב לאדמו"ר הריי"צ ולרבי.

[אגב, רבי משה טוורסקי זצ"ל היה בעל ייחוס – בן אחר בן לאדמו"ר הזקן, הוא נכד האדמו"ר רבי נחום מטשרנוביל זי"ע, נין ונכד לרבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע ומקום קבורתו מול האהל, מאחוריו.

הוא נלב"ע בי"ט אלול תשי"ט, וזכה כי הרבי נטל חלק בהלוויתו ואף ביקש להיות מנושאי הארון, דבר שעורר תמיהה רבתי אצל הרבנים ואדמו"רי פולין שבאו ללוותו, והפליאו את גודל ענוותנותו של הרבי, שהרי אצלם לא ראו שרבי יבטל עצמו להיות מנושאי ארון].

*

הרב מנאראל היה בידידות גדולה עם אנ"ש בארה"ב, עם המרא דאתרא של שכונת קראון הייטס הגה"ח הרב זלמן שמעון דווארקין ע"ה; אני זוכר היטב כיצד היו מגיעים אברכים לביתו עם שאלות הלכתיות, בהם גם בעלי תשובה, את כולם קיבל בסבר פנים יפות ובידידות.

ביתו היה פתוח לכל עובר ושב, כל תלמיד חכם, כל משפחה, כל גלמוד, התקבלו אצלו ואצל הרבנית ביחס חם ולבבי. ישנם רבני אנ"ש שעברו אצלו שימוש ולמדו שיעורים כסדרם בביתו.

תנצב"ה.

הכותב הוא שליח הרבי ומרא דאתרא דקהילת חב"ד בקליבלנד, אוהיו שעמד בקשר עם המנוח.

כ"ד בתמוז תשס"ז